tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1995:12

utfärdad den 16 mars 1995
Utkom från trycket den 7 april 1995

Förordning
om upphävande av förordningen (TFS 1992:16) om varuförteckning enligt förordningen (1986:89) om förbud mot viss utförsel

Regeringen föreskriver att förordningen (TFS 1992:16) om varuförteckning enligt förordningen (1986:89) om förbud mot viss utförsel skall upphöra att gälla vid utgången av mars 1995.


Denna förordning skall kungöras i Tullverkets författningssamling.