tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1995:10

med ändringar i TFS 1994:54

beslutad den 15 mars 1995
Utkom från trycket den 29 mars 1995

Bemyndigande: 16 § förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. och 84 § tullförordningen (1994:1558) samt sådana bemyndiganden som regeringen lämnat med stöd av 119 § tullagen (1994:1550).

Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, Kompetenscenter Klarering


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens föreskrifter m.m. (TFS 1994:54) för verkställigheten av lagen (1994:1548) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. och förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att 2 kap. 5 § Generaltullstyrelsens föreskrifter m.m. (TFS 1994:54) för verkställigheten av lagen (1994:1548) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. och förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. skall ha följande lydelse.

2 kap.

5 § Värdegränsen för avlämnande av tullvärdedeklaration i vissa fall skall vara 48.000 kronor.


Denna författning träder i kraft den 17 mars 1995.