tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1995:9

beslutad den 16 mars 1995
Utkom från trycket den 23 mars 1995

Upphört: Författningen har upphört att gälla den 1 april 1995

Bemyndigande: 6 § förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.


Generaltullstyrelsens föreskrifter
om växelkurs för italienska lire

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att för omräkning av nedan nämnd valuta till svenska kronor skall – med avvikelse från vad som stadgas i artikel 169.1 i kommissionens förordning (EEG) 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen – vid förtullningar vilkas taxebestämmande dag enligt artikel 214 i rådets förordning (EEG) 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen infaller under tiden 22–31 mars 1995 tillämpas nedanstående säljkurs.

Italien 100 lire (ITL) = 0,4335 kr


Denna författning träder i kraft den 22 mars 1995.