tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1995:8

beslutad den 9 mars 1995
Utkom från trycket den 17 mars 1995

Upphört: Författningen har upphört att gälla den 1 april 1995

Bemyndigande: 6 § förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.


Generaltullstyrelsens föreskrifter
om växelkurser för vissa valutor

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att för omräkning av nedan nämnda valutor till svenska kronor skall – med avvikelse från vad som stadgas i artikel 169.1 i kommissionens förordning (EEG) 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen – vid förtullningar vilkas taxebestämmande dag enligt artikel 214 i rådets förordning (EEG) 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen infaller under tiden 15–31 mars 1995 tillämpas nedanstående säljkurser.

Belgien och Luxemburg 100 franc (BEF) = 25,13 kr
Finland 100 mark (FIM) = 167,60 kr
Japan

100 yen (JPY) = 8,0005 kr

Nederländerna 100 floriner (NLG) = 468,00 kr
Ryssland 100 rubel (RUR) = 0,25 kr
Schweiz och Liechtenstein 100 franc (CHF) = 630,60 kr
Tyskland, förbundsrepubliken 100 mark (DEM) = 524,50 kr
Österrike 100 schilling (ATS) = 74,45 kr


Denna författning träder i kraft den 15 mars 1995.