tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1995:7

beslutad den 20 januari 1995
Utkom från trycket den 7 mars 1995

Upphört: Författningen har upphört att gälla vid utgången av september år 2000 genom TFS 2000:11

Bemyndigande: Regeringsbeslut 1994-11-17 (2146/94) och med hänvisning till Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 1994:28) om uppgifter till statistik avseende Sveriges handel med EU:s medlemsländer (Intrastat)


Generaltullstyrelsens föreskrifter m.m.
om uppgifter till Intrastat

1 §  Statistiska centralbyrån lämnar månadsvis upplysningar till Generaltullstyrelsen om vilka personer (uppgiftsskyldiga) som uppfyllt kraven på uppgiftsskyldighet enligt 1 § Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 1994:28) om uppgifter till statistik avseende Sveriges handel med EU:s medlemsländer (Intrastat).

Samtidigt med upplysningarna om nytillkomna uppgiftsskyldiga lämnar Statistiska centralbyrån upplysningar om personer som inte längre är uppgiftsskyldiga till Intrastat. Generaltullstyrelsen meddelar dessa personer skriftligen att uppgiftsskyldighet inte längre föreligger.

2 §  Den uppgiftsskyldiges uppgiftslämning till Intrastat sker under tillsyn av en lokal insamlingsmyndighet. Den lokala insamlingsmyndigheten är vanligtvis den tullkammare inom vars tulldistrikt den uppgiftsskyldige bedriver sin verksamhet.

3 §  Generaltullstyrelsen tillställer den uppgiftsskyldige enligt 1 § första stycket ett frågeformulär där viss grundinformation om personen efterfrågas Frågeformuläret återges i bilaga 1. I formuläret anges den uppgiftsskyldiges lokala insamlingsmyndighet. Det ifyllda frågeformuläret skall återsändas till den lokala insamlingsmyndigheten inom fjorton dagar. Den uppgiftsskyldige skall fortlöpande underrätta den lokala insamlingsmyndigheten om förändringar i de förhållanden som formuläret behandlar.

Den lokala insamlingsmyndigheten registrerar uppgifter från frågeformuläret i Tullverkets datasystem för Intrastat (Intrastatsystemet).

4 §  Den uppgiftsskyldige kan antingen lämna uppgifter själv eller anlita ett eller flera ombud för hela eller delar av handeln. Om den uppgiftsskyldige avser att anlita ett ombud skall detta förhållande i förväg meddelas till den lokala insamlingsmyndigheten, varvid uppgifter om ombudets namn, adress, telefonnummer och referens samt organisationsnummer med tilläggssiffror skall lämnas. Uppgifterna kan lämnas i det frågeformulär som tillställs den uppgiftsskyldige enligt 3 §.

5 §  De uppgifter som skall lämnas till Intrastat avseende utförsel till och införsel från övriga EU-länder av varor framgår av 2 § Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 1994:28) om uppgifter till statistik avseende Sveriges handel med EU:s medlemsländer (Intrastat). Om inte annat sägs skall uppgifterna lämnas i aggregerad form på sätt som framgår av bilaga 2.

Därutöver skall lämnas vissa gemensamma uppgifter som framgår av bilaga 2

6 §  Av 3 § Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 1994:28) om uppgifter till statistik avseende Sveriges handel med EU:s medlemsländer (Intrastat) framgår att uppgifter till Intrastat skall lämnas senast den tionde dagen i varje kalendermånad avseende förhållandena under den närmast föregående kalendermånaden. Den kalendermånad som uppgifterna hänför sig till benämns referensperiod.

Om den uppgiftsskyldige inte haft någon handel som skall redovisas till Intrastat under en viss referensperiod skall upplysning om detta lämnas till den lokala insamlingsmyndigheten inom tid som sägs i första stycket.

7 §  Uppgifter till Intrastat skall lämnas på särskild blankett, såvida inte den uppgiftsskyldige eller hans ombud har tillstånd till elektronisk uppgiftslämning som avses i 8 §.

När uppgifter lämnas på blankett skall av Generaltullstyrelsen fastställd blankett (Tv 703.1 resp. Tv 704.1) användas, om inte annat framgår av bilaga 2. Bilaga 2 innehåller därutöver närmare föreskrifter om uppgiftslämning på blankett.

De uppgiftskyldiga som i frågeformuläret enligt 3 § angett att uppgifter kommer att lämnas på blankett tillställs varje månad blankett för uppgiftslämningen av Generaltullstyrelsen.

8 §  Fråga om tillstånd till elektronisk uppgiftslämning avseende uppgifter till Intrastat prövas av Generaltullstyrelsen. Ansökan om tillstånd skall ges in till styrelsen på särskild blankett. Görs ansökan av någon som driver rörelse med registrerad firma skall styrkt kopia av registreringsbevis bifogas ansökan. Innan ett utfärdat tillstånd tas i bruk skall testverksamhet bedrivas och resultatet av testverksamheten godkännas av styrelsen.

9 §  Uppgifter till Intrastat som lämnas i elektronisk form skall utformas och överföras enligt villkor som fastställts i tillståndet till elektronisk uppgiftslämning. Vid elektronisk uppgiftslämning behöver de uppgifter som avses i 5 § första stycket inte vara aggregerade.

Uppgifterna som lämnas i elektronisk form skall motsvara de som lämnas på blankett, om inte annat framgår av tillståndet till elektronisk uppgiftslämning. Nödvändiga meddelandetekniska uppgifter skall dessutom lämnas enligt vad som framgår av tillståndet.

Upplysning om förhållande som avses i 6 § andra stycket kan inte lämnas i elektronisk form.

10 §  Vid elektronisk uppgiftslämning får uppgiftslämnaren svarsmeddelanden från Intrastatsystemet. Svarsmeddelanden ges i form av KONTRL-meddelande och CUSRES-meddelande.

11 §  När uppgifter till Intrastat lämnas på blankett skall blanketten ges in till den uppgiftsskyldiges lokala insamlingsmyndighet.

12 §  Om uppgifter till Intrastat lämnats på blankett registrerar tulltjänsteman uppgifterna i Intrastatsystemet.

Uppgifter som lämnats i elektronisk form handläggs av tulltjänsteman hos den uppgiftsskyldiges lokala insamlingsmyndighet.

13 §  Om den uppgiftsskyldige eller ombud som han anlitat upptäcker att uppgifter som lämnats till Intrastat är ofullständiga eller oriktiga skall en skriftlig rättelse snarast lämnas till den lokala insamlingsmyndigheten på sätt som framgår av bilaga 2.

14 §  Om uppgifter till Intrastat inte lämnats inom föreskriven tid tillställs den uppgiftsskyldige skriftlig påminnelse med uppmaning att inkomma med uppgifter.

Om uppgifter trots upprepade påminnelser inte inkommit kan anmaning och vitesföreläggande enligt 11 § lagen (1992:889) om den officiella statistiken aktualiseras genom Statistiska centralbyrån.


Bilaga 1


Bilaga 2

Föreskrifter m. m. om uppgiftslämning på blankett

1. Allmänt

Personer som lämnar uppgifter på blankett skall använda den svenska motsvarigheten till Intrastat-blankett N. Separata blanketter används för införsel (Tv 703.1) och utförsel (Tv 704.1). Blanketterna har tre möjliga användningar, nämligen som huvudblankett, tilläggsblad och rättelseblad.

Blanketter i ett exemplar med tilltryck av den uppgiftsskyldiges organisationsnummer, namn och adressuppgifter, referensperiod samt uppgift om namn och adress på den lokala insamlingsmyndigheten tillställs den uppgiftsskyldige månadsvis tillsammans med svarskuvert. Blanketter utan tilltryck finns hos de lokala insamlingsmyndigheterna och Tullverkets centralförråd.

2. Tryckning m. m. av egna blanketter

Det är för uppgiftsskyldiga, ombud m. fl. tillåtet att trycka egna blanketter. Blanketterna skall tryckas på vitt papper som skall väga minst 60 g/m2. Formatet skall vara 210x297 mm med en tolerans på längden om högst minus 5 mm eller plus 8 mm.

Uppgifterna får lämnas på vitt papper utan förtryck med hjälp av datorer (t. ex. laserskrivare) under förutsättning att blanketterna får samma utseende som de tryckta blanketterna.

3. Ifyllande av blanketterna

Blanketterna bör fyllas i med hjälp av skrivmaskin eller motsvarande eller tydligt fyllas i för hand.

4. Huvudblankett

Uppgifter på blankett skall lämnas på en huvudblankett och behövligt antal tilläggsblad. Blankettens användning som huvudblankett skall visas med kryssmarkering i därför avsedd ruta. Sådan markering skall göras även om tilläggsblad inte används.

Om den blankett som Generaltullstyrelsen tillställer den uppgiftsskyldige används vid uppgiftslämningen bör den blanketten användas som huvudblankett.

5. Tilläggsblad

När blanketten används som tilläggsblad skall detta visas med kryssmarkering i därför avsedd ruta.

Av de gemensamma uppgifterna i blanketten behöver endast fält 1, 2 och 4 (i förekommande fall) fyllas i. I fält 1 och 4 räcker det med att ange organisationsnummer och tilläggssiffror.

6. Rättelseblad

När blanketten används som rättelseblad skall detta visas med kryssmarkering i därför avsedd ruta.

För varje varupost som rättas skall fullständiga uppgifter lämnas.

7. 0-rapporter

När en 0-rapport lämnas skall uppgifter lämnas i följande fält, nämligen fält 1, 2, 3, 4 (i förekommande fall), 5 och 20.

8. Hur skall uppgifterna lämnas?

Uppgifter som lämnas på blankett skall av varje uppgiftslämnare lämnas samlat för hela referensperioden vid ett tillfälle med användning av en huvudblankett och behövligt antal tilläggsblad. Uppgifter som lämnas i elektronisk form kan lämnas vid flera tillfällen och även under den referensperiod som uppgifterna hänför sig till.

Uppgifter som lämnas på blankett skall lämnas i aggregerad form vilket innebär att för varor som utförts eller införts under referensperioden, för vilka uppgifterna om medlemsstat, transaktionstyp, transportsätt och statistisk varukod är desamma, skall övriga statistiska uppgifter räknas samman och varorna redovisas som en varupost. Vid elektronisk uppgiftslämning behöver uppgifterna inte vara aggregerade.

9. Vilka uppgifter skall lämnas?

De uppgifter som skall lämnas vid utförsel resp. införsel anges nedan med en närmare beskrivning av varje uppgift. Utförsel resp. införsel redovisas på separata blanketter. Uppgifterna är numrerade enligt deras fältnummer på blanketten.

Gemensamma uppgifter lämnas i fält 1, 2, 3, 4, 5 och 20.

Varupostuppgifter lämnas i fält 6, 7, 8a, 10, 11, 13, 16, 17 och 19.

1 Uppgiftsskyldig
Ange fullständigt namn och adress på den uppgiftsskyldige samt organisationsnummer. Personer som har uppgiftsskyldigheten fördelad på olika verksamheter anger detta med två tilläggssiffror efter organisationsnumret. Övriga anger 00 som tilläggssiffror. På de blanketter som Generaltullstyrelsen tillställer den uppgiftsskyldige är dessa uppgifter tilltryckta.

2 Period
Ange den referensperiod som avses i form av fyra siffror. Först anges de två sista siffrorna i årtalet direkt följt av två siffror som anger månaden.

3 Antal varuposter
Ange det totala antalet varuposter som lämnas. Om ingen handel finns att redovisa, dvs. när 0-rapport lämnas, skall 0 anges i detta fält.

4 Ombud
Om uppgifterna lämnas av ett ombud för den uppgiftsskyldige skall ombudets fullständiga namn och adress samt organisationsnummer anges i detta fält. Ombud som har uppgiftslämnandet fördelat på olika verksamheter anger detta med två tilläggssiffror efter organisationsnumret. Övriga ombud anger 01 som tilläggssiffror.

5
Namn och adress till den lokala insamlingsmyndigheten för den uppgiftsskyldige. På de blanketter som Generaltullstyrelsen tillställer den uppgiftsskyldige är dessa uppgifter tilltryckta.

6 Varubeskrivning
Beskriv varan så noggrant att varan kan klassificeras enligt den kombinerade nomenklaturens (KN) mest detaljerade nivå.

7 Varupost
Ange varupostens löpnummer. Om tilläggsblad används skall numreringen fortsätta i obruten följd.

8a Mottagande eller avsändande medlemsstat
Ange landkoden för det vid utförsel- resp. införseltillfället sista kända EU-land till eller från vilket varorna har levererats eller mottagits. Landkoden skall anges med ISO landkod (tvåbokstavskod) enligt nedan.

Belgien

BE 

Danmark DK 
Frankrike FR
Finland FI
Förbundsrepubliken Tyskland DE
Grekland EL
Irland  IE
Italien IT
Luxemburg LU
Nederländerna NL 
Portugal PT
Spanien ES 
Storbritannien och Nordirland GB
Österrike AT  

10 Transaktionstyp
Ange en kod som visar om varorna sålts, köpts, returnerats eller införts för påseende, lönbearbetning m. m. De koder som skall användas återfinns i bilaga 3.

11 Transportsätt
Ange koden för transportsättet vid utförseln eller införseln, dvs. det aktiva transportmedel som fört varan över svensk gräns. Om aktuellt transportsätt inte är känt skall det förmodade transportsättet anges. Följande koder skall användas.

1   Sjötransport
2   Järnvägstransport
3   Vägtransport
4   Flygtransport
5   Postförsändelse
7   Fasta transportinstallationer
8   Transport på inre vatten
9   Egen framdrivning

13 Statistisk varukod
Ange statistisk varukod enligt gällande statistisk varuförteckning, den kombinerade nomenklaturen (KN).

16 Nettovikt
Ange varupostens nettovikt exkl. emballage i hela kg. Enheten anges inte.

17 Annan kvantitet
För vissa varor skall även annan kvantitet anges. Kvantiteten anges inte noggrannare än i heltal. Enheten anges inte.

19 Statistiskt värde
Ange statistiskt värde för redovisad vara. Värdet skall anges i svenska kronor.

20 Ort, datum, underskrift av uppgiftsskyldig eller ombud

Ort och datum samt underskrift av uppgiftslämnaren.


Bilaga 3

Koder, transaktionstyper

1 Transaktioner som innebär ägarbyte mot finansiell eller annan ersättning (utom transaktioner förtecknade under 2, 7 och 8)a
2 Retursändningar som tidigare redovisats med kod 1; gratis ersättningsleveranser
3 Transaktioner som innebär ägarbyte men som sker utan finansiell eller annan ersättning
4 Varuleveranser för lönbearbetning eller reparation (utom sådana som redovisas med kod 7)
5 Varuleveranser efter lönbearbetning eller reparation (utom sådana som redovisas med kod 7)
6 Transaktioner som inte innebär ägarbyte; t ex uthyrning, lån, operationell leasingb, andra tillfälliga användningar förutom lönbearbetning eller reparation
7 Varuleveranser inom ramen för gemensamma försvarsprojekt eller andra gemensamma mellanstatliga produktionsprogram
8 Leveranser av byggnadsmaterial eller utrustning som omfattas av byggnads- eller anläggningskontraktc
9 Andra transaktioner

________
a Finansiell leasing redovisas med kod 1.

b Operationell leasing: Alla former av leasing som inte är finansiell leasing (kod 1).

c Kod 8 används för leveranser där en faktura upptar totala värdet av samtliga varuleveranser. Om sändningarna faktureras var för sig används kod 1.


Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Tullverkets författningssamling. Bestämmelserna tillämpas dock från och med den 1 januari 1995.