tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1995:6

beslutad den 18 januari 1995
Utkom från trycket den 23 februari 1995

Upphört: Författningen har upphört att gälla den 1 december 1997 genom TFS 1997:49

Bemyndigande: 51 och 84 §§ tullförordningen (1994:1558)


Generaltullstyrelsens föreskrifter
om administrativa bestämmelser för transitering och för enhetsdokumentet

Av tullkodexkommittén enligt artikel 247 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen och av de blandade kommittéerna av enligt artikel 14 i konventionen den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande respektive artikel 10 i konventionen den 20 maj 1987 om förenkling av formaliteterna vid handel med varor antagna administrativa bestämmelser för tillämpningen av gemenskapens transiteringsförfarande respektive det gemensamma transiteringsförfarandet samt för tillämpningen av föreskrifterna om enhetsdokumentet är samlade i ett kompendium.

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att ovannämnda kompendium skall tillämpas som ytterligare föreskrifter för verkställigheten av EG-regler om transitering och om enhetsdokumentet.

Kompendiets innehåll framgår av bilaga* till denna författning.

(*Bilagan publiceras inte i TFS utan endast i TFH.)


Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den kom ut från trycket i Tullverkets författningssamling. Samtidigt skall Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1988:11) med föreskrifter om administrativa bestämmelser i den gemensamma transiteringsordningen upphöra att gälla.