tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1995:5

med ändringar i TFS 1987:42

beslutad den 8 februari 1995
Utkom från trycket den 21 februari 1995

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla vid utgången av år 2000 genom TFS 2000:8

Bemyndigande: 84 § tullförordningen (1994:1558) och 16 § verksförordningen (1987:1100)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens redovisningsordning (TFS 1987:42)

Generaltullstyrelsen föreskriver [ ] i fråga om redovisningsordningen (TFS 1987:42) att bilaga 7 skall ha följande lydelse.

Bilaga 7

Förteckning över koder som skall anges i tulldeklarationer m. m.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

A Avgiftskoder*

(*Senaste lydelse TFS 1994: 43.)


Avgifts-
kod

Medelsslag


 

Tullmedel och Jordbruksavgifter

30

Antidumpningstull9

29

Definitiv Antidumpnings- och Utjämningstull

35

EKSG-tull

71

Exportavgift

590

Jordbruksavgifter

599

Jordbruksavgifter, övergångsbestämmelser

207

Kompensationsränta

31

Preliminär Antidumpnings- och Utjämningstull

591

Rörlig avgift

32

Scablontull, privatinförsel från tredje land (Lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import m.m.)

582

Tilläggsavgift på mjölinnehåll

581

Tilläggsavgift på sockerinnehåll

27

Tull

592

Utjämningsavgift

 

Avgifter vid Tullverket

124

Ersättning för blanketter

187

Ersättning för laboratorieundersökning: alkohol

186

Ersättning för laboratorieundersökning: förhandsbesked/ klassificeringsbesked

188

Ersättning för laboratorieundersökning: narkotika

175

Ersättning för statistiska och andra uppgifter m.m

74

Exportbutiksavgift

201

Exportvagnsavgift

72

Frihamnsavgift

94

Förrättningsavgift

108

Förseningsavgift

202

Interimsavgift

75

Kreditavgift och hemtagaravgift12

80

Kreditimportörsregister

51

Kreditlageravgift

133

Porto

78

Provianteringslageravgift

73

Proviantlokalavgift

77

Transitlageravgift

83

Tullinformation

95

Tullräkningar på magnetband

220

Tullräkningsavgift

96

Tulltaxa på magnetband

208

Tulltillägg

79

Tullupplagsavgift

203

Turistvagnsavgift

209

Vite, utdömt

85

Övrig information

 

Andra skatter och avgifter

360

Alkoholskatt

371

Ansökningsavgifter

221

Bensinskatt9

663

Burkavgift9

310

Chokladutjämningsavgift2

365

Dieseloljeskatt9

 

Dryckesskatt:

426

     för läskedrycker2

434

     för maltdrycker9

524

Dröjsmålsavgift

361

Energiskatt

 

Farledsvaruavgift:

469

     för råolja och mineralprodukter (vid import)

485

     för import- och exportgods i övrigt

604

Fiskinförselavgift6

450

Fyravgift

329

Förpackningsskatt3

345

Försäljningsskatt på motorfordon9

520

Gödselmedelsavgift

337

Kassettskatt2

389

Koldioxidskatt, bensin9

390

Koldioxidskatt, andra bränslen9

392

Koldioxidskatt

 

Mervärdesskatt:

18

     reducerad

19

     normal

 

Prisregleringsavgift för fisk och räkor:

612

     för färsk, kyld eller fryst fisk7

620

     för annan fisk och för räkor7

442

Reklamskatt

158

Respitränta, försenad tulldeklaration (TD) m.m. (31 § andra stycket 3 och tredje stycket TL)10

159

Respitränta, övrigt (31 § andra stycket 1 och 2 TL)11

523

Restavgift4

33

Schablonskatt, privatinförsel från tredje land (Lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import m.m.)

34

Schablonskatt, privatinförsel från EU (Lag (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen)

507

Skeppsmätningsavgift8

671

Skrotningsavgift9

760

Stickprovsavgift

391

Svavelskatt

280

Särskild varuskatt2

353

Tobaksskatt

541

Trafikförsäkringspremier

20

Utgående mervärdesskatt

22

Utgående mervärdesskatt, porto

574

Vattenföroreningsavgift

418

Videoskatt2

 

Vägtrafikskatt:

256

     fordonsskatt (även interimsskatt)

264

     kilometerskatt5

755

Växtskyddsavgift

957

Återbetalningsränta

 

Övrigt

534

Brottsofferfondavgift

531

Bötesmedel

132

Extra inkomst

558

Försäljningsmedel

116

Telefon: ersättning för privatsamtal m.m.1

566

Vederlag

 

     För kreditimportör preliminärt bestämda avgifter:

 

     i fall då den tullskyldige är registrerad för mervärdesskatt:

965

          tull m.m.

19

          mervärdesskatt

 

     i andra fall:

973

          tull, mervärdesskatt m.m.

Notförteckning

1 Koden används när ersättning för samtal m.m. på tjänstetelefon, vilka inte skall betalas av Tullverket, redovisas som uppbördsmedel. Om ersättningen uppgår till större belopp eller det anses lämpligt av andra skäl bör den bokföras som inkomst i Cosmos.

2 Skatt eller avgift skall inte tas ut, om taxebestämmande dag är den l januari 1993 eller senare.

3 Förpackningsskatt skall inte tas ut, om taxebestämmande dag är den 1 maj 1993 eller senare.

4 Bestämmelser om restavgift skall inte tillämpas på tull eller annan skatt som förfaller till betalning efter den 31 december 1992.

5 Kilometerbeskattningen upphör med utgången av september 1993. Äldre bestämmelser om kilometerskatt skall dock fortfarande gälla i fråga om beskattningen av fordon som har förts ut ur landet före den 1 oktober 1993.

6 Avgift skall inte tas ut, om taxebestämmande dag är den 1 juli 1993 eller senare.

7 Avgift skall inte tas ut, om taxebestämmande dag är den 1 januari 1994 eller senare.

8 Avgiften tas ut för mätbrev som inkommit till tullmyndighet senast den 30 september 1994.

9 Tull, skatt eller avgift skall ej tas ut, om taxebestämmande dag är den 1 januari 1995 eller senare.

10 Före den 1 januari 1995: Respitränta enligt 30 § första stycket 3 och fjärde stycket TL.

11 Före den l januari 1995: Respitränta enligt 30 § första stycket 1, 2 och 4 samt andra och tredje styckena TL.

12 Hemtagaravgift tas ej ut för ansökningar som inkommit efter den 31 december 1994.


Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Tullverkets författningssamling. Bestämmelserna skall dock tillämpas från och med den 1 januari 1995.