tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1995:3

med ändringar i TFS 1988:45

beslutad den 31 januari 1995
Utkom från trycket den 13 februari 1995

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 mars 1999 genom TFS 1999:15

Bemyndigande: 16 § kungörelsen (1973:766) om interimslicens för fordon och efter samråd med Vägverket


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1988:45) med föreskrifter för verkställigheten av kungörelsen (1973:766) om interimslicens för fordon

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att 1, 4, och 5 §§ styrelsens kungörelse TFS 1988:45) med föreskrifter för verkställigheten av kungörelsen (1973:766) om interimslicens för fordon skall ha följande lydelse.

1 §  Ansökan om interimslicens görs i särskilt utrymme på blanketten "Registreringsanmälan" (TSV-BR 201.117, Tv 650.5). Den skall lämnas i fyra exemplar till lokal tullmyndighet.

(Senaste lydelse TFS 1989:1.)

4 §  Om interimslicens utfärdas i samband med att fordonets förtullas tecknar tullmyndigheten beslut om interimslicens och registreringsanmälan på samma handling. Markering görs i båda kryssrutorna "Interimslicens" och "Registreringsanmälan" vid utrymmet för registreringsnummer.

Originalet av registreringsanmälan skickas till Skattemyndigheten i Kopparbergs Läm, Särskilda Skattekontoret, 771 83 Ludvika om det gäller flyttsak och i andra fall till länsstyrelsen. En kopia lämnas till sökanden, en behålls av tullmyndigheten och utgör register över beslut om interimslicenser och utfärdade registreringsanmälningar och en skickas till Generaltullstyrelsens kontrollbyrå (centrala tullkriminalsektionen).

(Senaste lydelse TFS 1991:60.)

5 §  Om interimslicens meddelats för fordon som förs in i landet utan att förtullas eller i samband med inrikes transitering skall detta markeras i blanketten "Registreringsanmälan" genom att endast de delar av blanketten som avser interimslicens fylls i och att markering i kryssrutan "Interimslicens" görs. Den del av blanketten som avser uppgifter om förtullning skall strykas över. Originalet behålls av tullmyndigheten och utgör register över beslut om interimslicenser och en kopia lämnas till sökanden.

Sökandens exemplar skall, efter transitering, företes hos tullmyndigheten på bestämmelseorten för fordonets förtullning. Vid förtullningen skall tullmyndigheten föra över uppgifterna om ägaren och fordonet och beslutet om interimslicens på en ny blankett "Registreringsanmälan". Markering skall göras i kryssrutan för "Registreringsanmälan".

(Senaste lydelse TFS 1991:60.)


Denna författning träder i kraft den 1 februari 1995.