tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1995:2

med ändringar i TFS 1994:65

beslutad den 13 januari 1995
Utkom från trycket den 31 januari 1995

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 januari 2001 genom TFS 2000:20

Bemyndigande: 84 § tullförordningen (1994:1558) och 20 § mervärdesskatteförordningen (1994:223)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1994:65) med vissa övergångsbestämmelser rörande tull och mervärdesskatt i samband med Sveriges anslutning till Europeiska unionen m. m.

[Generaltullstyrelsen föreskriver] i fråga om föreskrifterna (TFS 1994:65) med vissa övergångsbestämmelser rörande tull och mervärdesskatt i samband med Sveriges anslutning till Europeiska unionen m. m.

dels att ordet "återutförs" skall bytas ut mot "utförs" i 2 § tredje stycket och mot "återförs" i 6 § tredje stycket samt att ordet "återutförsel" i 5 § andra stycket, 6 § första stycket, 9 § andra stycket och 10 § andra och tredje styckena skall bytas ut mot "utförsel",

dels att 3, 4, 12 och 13 §§ skall ha följande lydelse.

3 §  I fråga om förvaringstid för varor som lagts upp på tullupplag före anslutningstidpunkten gäller 31 § i den äldre tullförordningen (1987:1114).

Gemenskapsvaror som förvaras på tullupplag enligt första stycket skall anmälas till fri förbrukning hos tillsynsmyndigheten före förvaringstidens utgång. Anmälan skall upprättas på enhetsdokumentet och innehålla samma uppgifter som en deklaration för övergång till fri omsättning utom såvitt avser tull och andra indirekta skatter än mervärdesskatt. I fält 44 i dokumentet skall göras en hänvisning till dessa föreskrifter. Anmälan skall åtföljas av faktura eller annan motsvarande handling som styrker uppgifterna i anmälan.

Varukod behöver inte anges noggrannare än på sexställig nivå (HS-nummer). Bestämmelser om elektronisk uppgiftslämning till Tullverket tillämpas inte på sådan anmälan. Inte heller tillämpas bestämmelser om förenklade förfaranden.

I materiellt hänseende tillämpas mervärdesskattelagen (1994:200) i den lydelse som gäller den dag då anmälan till fri förbrukning lämnas eller borde ha lämnats. I fall då 3 kap. 30 § andra stycket mervärdesskattelagen tillämpas, skall även Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1994:59) med vissa bestämmelser om tillämpning av mervärdesskattelagen (1994:200) för varor som efter importen skall omsättas till ett annat EG-land tillämpas i relevanta delar.

Vad som sägs i andra stycket gäller inte om varan före förvaringstidens utgång anmäls till utförsel från gemenskapens mervärdesskatteområde enligt 12 §.

Varans tullstatus som gemenskapsvara skall styrkas på sätt som sägs i 7 §. Om varans tullstatus inte styrks skall varan behandlas som en icke-gemenskapsvara.

Om varan inte anmäls till övergång till fri förbrukning före förvaringstidens utgång får tullmyndigheten låta sälja varan för att ta ut eventuell tull och annan skatt ur varan. Därvid har 40—42 §§ tullagen (1994:l550) motsvarande tillämpning.

4 §  Gemenskapsvaror som förvaras på transitlager, tullkreditlager eller i frihamn skall anmälas till fri förbrukning hos tillsynsmyndigheten före utgången av april 1995. Bestämmelserna i 3 § andra—sjunde styckena har motsvarande tillämpning.

Att tillsynsmyndigheten kan medge att en vara, som är i fri omsättning och övergått till fri förbrukning enligt första stycket, får fortsätta att lagras i ett tullagers lokaler utan att vara hänförda till tullagerförfarandet framgår av artikel 106 i förordning (EEG) nr 2913/92. Bestämmelser därom finns i 8 kap. 19 § tullordningen (TFS 1994:45).

12 §  Mervärdesskatt skall inte tas ut för varor som utförs till plats utanför den utvidgade gemenskapens mervärdesskatteområde som avses i 1 a § mervärdesskatteförordningen (1994:223).

Om varan skall utföras till plats som ligger utanför gemenskapens tullområde skall det lämnas en tulldeklaration för export enligt reglerna i 10 kap. tullordningen (TFS 1994:45). Deklaranten skall även lämna ett ifyllt T 5-formulär. I fält 104 i detta formulär skall sättas kryss i rutan för "Utförsel från gemenskapens tullområde". Vidare skall antecknas "Utförsel enligt artikel 28 p.7 a i direktiv 77/388/EEG". Dessutom skall antecknas "varor ej under transitering" enligt artikel 481.3 i förordning (EEG) nr 2454/93. Tullkontoret upprättar ett kontrollexemplar T 5 på formuläret och övervakar med hjälp därav att varan förs ut ur gemenskapens tullområde.

Om varan skall utföras till plats som ligger utanför mervärdesskatteområdet men inom tullområdet skall det lämnas en deklaration om utförsel och en deklaration för intern gemenskapstransitering. Närmare bestämmelser därom finns i 5 § Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1994:62) om tullbehandling av varutrafiken med skattefriområden.

13 §  Mervärdesskatt skall inte tas ut för gemenskapsvaror som varit föremål för temporär tullfrihet, om varorna återförs till den medlemsstat varifrån de exporterades och till den person som exporterade dem. Vad här sagts gäller inte transportmedel.

Den som lämnar anmälan om övergång till fri förbrukning av en vara som avses i första stycket skall även lämna ett ifyllt T 5-formulär. I fält 104 skall antecknas: "Återförsel till (ange land och person) enligt artikel 28 p. 7 b i direktiv 77/388/EEG." Dessutom skall antecknas "varor ej under transitering" enligt artikel 481.3 i förordning (EEG) nr 2454/93. Tullkontoret upprättar ett kontrollexemplar T 5 på formuläret och övervakar med hjälp därav att varan återförs till vederbörande medlemsstat och person.


Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den kom ut från trycket i Tullverkets författningssamling.