tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1995:1

med ändringar i TFS 1994:45

beslutad den 13 januari 1995
Utkom från trycket den 31 januari 1995

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 januari 2001 genom TFS 2000:20

Bemyndigande: 84 § tullförordningen (1994:1558)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens tullordning (TFS 1994:45)

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att 13 kap. 3 § tullordningen (TFS 1994:45) skall ha följande lydelse.

13 kap.

3 §  På provianteringslager får läggas upp

1. icke-gemenskapsvaror och varor som avses i 85 § tullförordningen (1994:1558) av följande slag:

a) livsmedel, inbegripet alkoholdrycker och andra drycker,

b) tobaksvaror och cigarettpapper,

c) choklad- och konfektyrvaror,

d) parfymer, kosmetiska preparat och toalettmedel,

e) artiklar för personligt bruk av sådana slag som man normalt bär på sig, exempelvis slipsar, scarves, armbandsur, smycken, pennor och cigarettändare,

f) varor som används för utrustning av fartyg eller luftfartyg,

2. obeskattade gemenskapsvaror av följande slag, nämligen spritdrycker, vin och starköl samt tobaksvaror som för uppläggning levereras från den som har tillverknings- eller partihandelstillstånd avseende sådana drycker respektive Svenska Tobaks Aktiebolaget,

3. beskattade spritdrycker, vin och starköl som för uppläggning levereras av den som har tillverknings- eller partihandelstillstånd avseende sådana drycker.

Med proviantering förstås i detta kapitel att varor tas ombord på fartyg eller luftfartyg för förbrukning ombord eller för försäljning eller annan överlåtelse till besättning eller passagerare på transportmedlet.


Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den kom ut från trycket i Tullverkets författningssamling.