tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1994:67

beslutad den 29 december 1994
Utkom från trycket den 31 januari 1995

Upphört: Författningen har upphört att gälla vid utgången av år 1995.
(Författningen skall tillämpas under samma tid som förordningen (1994:2083) om tillämpning av vissa provisoriska tullkvoter m. m. med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen gäller. Förordningen upphörde att gälla vid utgången av år 1995 genom förordning (1995:990)).

Bemyndigande: 84 § tullförordningen (1994:1558), 16 § verksförordningen (1987:1100) och 3 § förordningen (1994:2083) om tillämpning av vissa provisoriska tullkvoter m.m. med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen


Generaltullstyrelsens föreskrifter
för tullkontorens hantering av provisoriska tullkvoter m.m. enligt rådets förordning (EG) nr 3361/94 av den 29 december 1994 om öppnande av tullkvoter för Österrike, Finland och Sverige

1 §  Tulldeklaration för övergång till fri omsättning med yrkande på kvottilldelning skall handläggas samma dag som den kommer in till tullkontoret.

2 §  Om en tulldeklaration saknar yrkande på kvottilldelning men tulltjänsteman vid handläggning ser att förutsättningar finns att utnyttja en tullkvot bör deklaranten upplysas om detta.

3 §  Tulldeklarationer innehållande yrkande på kvottilldelning skall granskas i sak och i förekommande fall efter registrering i TDS, fördelas till röd kanal.

4 §  Tulldeklarationer, försedda med tullid samt i förekommande fall utskrift av elektroniska ärenden ur TDS skall faxas löpande under dagen till Generaltullstyrelsen, fax nr 08-789 7623.

5 §  På dokumenten skall den redovisningsgrund (vikt, värde eller annan kvantitet) som avser åberopad kvot, vara utmärkt. Om redovisningsgrunden är annan kvantitet anges enheten omedelbart under fält 41 på enhetsdokumentet respektive i anslutning till annan kvantitet på utskrift av elektroniskt ärende ur TDS. Taxebestämmande dag skall vara väl synlig på faxkopian.

6 §  Tulldeklarationer skall sparas separat i avvaktan på besked om kvottilldelning.

7 §  Generaltullstyrelsen vidarebefordrar dagligen per fax besked om kvoter till lokal tullmyndighet.

Samtliga tullkontor erhåller meddelande om 

– förbrukade kvoter,

– att kvottilldelning har medgivits,

– att kvottilldelning ej har medgivits.

Tills vidare kommer dessutom följande rutin att tillämpas:

Styrelsen förser tulldeklarationer respektive utskrifter ur TDS med uppgift om eventuell kvottilldelning samt återsänder dem per fax till avsändande tullkontor.


Denna författning träder i kraft den dag förordningen (1994:2083) om tillämpning av vissa provisoriska tullkvoter m.m. med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen träder i kraft och skall tillämpas under samma tid som denna förordning gäller.
(Förordningen (1994:2083) trädde i kraft den 16 januari 1995 men skall tillämpas från och med den 1 januari 1995.)