tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1994:66

beslutad den 29 december 1994
Utkom från trycket den 31 januari 1995

Upphört: Författningen har upphört att gälla vid utgången av år 1995.
(Författningen skall tillämpas under samma tid som förordningen (1994:2083) om tillämpning av vissa provisoriska tullkvoter m. m. med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen gäller. Förordningen upphörde att gälla vid utgången av år 1995 genom förordning (1995:990)).

Bemyndigande: 84 § tullförordningen (1994:1558), 16 § verksförordningen (1987:1100) och 3 § förordningen (1994:2083) om tillämpning av vissa provisoriska tullkvoter m.m. med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen


Generaltullstyrelsens föreskrifter
för tillämpning av vissa provisoriska tullkvoter m. m. enligt rådets förordning (EG) nr 3361/94 av den 29 december 1994 om öppnande av tullkvoter för Österrike, Finland och Sverige

1 §  Yrkande på att få utnyttja en tullkvot för varor som är upptagna i förordning (EG) nr 3361/94 skall göras i tulldeklaration för övergång till fri omsättning för varorna i fråga. Fält 44 på enhetsdokumentet skall användas för sådant yrkande. Deklaranten skall i fältet

– yrka på kvottilldelning genom att hänvisa till förordning (EG) nr 3361/94,

– intyga antingen att varorna skall förbrukas i Sverige eller bearbetas i Sverige så att de erhåller ursprung i gemenskapen.

Motsvarande gäller när tulldeklaration överförs i form av elektroniskt dokument till tulldatasystemet.

2 §  För att yrkandet skall kunna behandlas måste tulldeklarationen innehålla följande uppgifter

– varukod,

– kvantitet eller statistiskt värde uttryckt i den enhet som avser ifrågavarande tullkvot.

3 §  Fördelning av kvoterna sker hos Generaltullstyrelsen efter “först-till-kvarn” metoden. Utgångspunkt vid fördelningen är taxebestämmande dag.

4 §  Om deklaranten upptäcker att felaktiga uppgifter lämnats i tulldeklaration med yrkande på kvottilldelning skall han utan dröjsmål underrätta tullkontoret och rätta uppgiften.

5 §  Besked om kvottilldelning kan påräknas dagen efter det att tulldeklaration med yrkande om kvottilldelning mottagits av tullkontoret. Upplysning om lediga tullkvoter lämnas av Generaltullstyrelsen på telefon 08-789 76 16.


Denna författning träder i kraft den dag förordningen (1994:2083) om tillämpning av vissa provisoriska tullkvoter m.m. med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen träder i kraft och skall tillämpas under samma tid som denna förordning gäller.
(Förordningen (1994:2083) trädde i kraft den 16 januari 1995 men skall tillämpas från och med den 1 januari 1995.)