tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1994:65

beslutad den 29 december 1994
Utkom från trycket den 31 januari 1995

Upphört: Författningen har upphört att gälla den 1 januari 2001 genom TFS 2000:20

Bemyndigande: 84 § tullförordningen (1994:1558) och 20 § mervärdesskatteförordningen (1994:223)


Generaltullstyrelsens föreskrifter
med vissa övergångsbestämmelser rörande tull och mervärdesskatt i samband med Sveriges anslutning till Europeiska unionen m.m.

Inledande bestämmelser

1 §  Denna författning innehåller vissa övergångsbestämmelser rörande tull och mervärdesskatt för varor som före anslutningstidpunkten införts till Sverige från Finland, Österrike eller någon av medlemsstaterna i EG, i dess tidigare omfattning, men som inte anmälts till förtullning före nämnda tidpunkt, samt för varor som anmälts till export och/eller transitering från någon av nämnda stater före anslutningstidpunkten och som införs till Sverige efter nämnda tidpunkt.

Genom denna författning genomförs delar av rådets direktiv 94/000/EG av den 22 december 1994 om ändring av direktivet 77/388/EEG genom införandet av övergångsåtgärder som är tillämpliga beträffande mervärdesskatt i samband med utvidgningen av den Europeiska unionen den l januari 1995*.

I fråga om jordbruksvaror och vissa andra varor gäller, utöver bestämmelserna i denna författning, de övergångsbestämmelser som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 3108/94 av den 19 december 1994 om övergångsåtgärder vad avser handeln med jordbruksprodukter med anledning av Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning**.

Med "anslutningstidpunkten" avses i denna författning den dag då lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen träder ikraft.
(*EGT nr L 000, 22.12.1994, s. 00.)
(**EGT nr L 328, 20.12.1994, s. 42.)

2 §  Varor, som före anslutningstidpunkten befann sig i fri omsättning inom den dåvarande gemenskapens tullområde eller i Sverige, Finland eller Österrike, befinner sig från och med nämnda tidpunkt i fri omsättning i hela den utvidgade gemenskapens tullområde, i kraft av artiklarna 9 och 10 i Romfördraget och artiklarna 3 och 4.7 i rådets förordning (EEG)nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.

Detta gäller även för varor som avses i första stycket och som vid anslutningstidpunkten är upplagda på tullupplag eller tullager eller i frihamn eller är införda med temporär tullfrihet eller befinner sig under transitering, eller som före anslutningstidpunkten har deklarerats för export och/eller transitering från Finland, Österrike eller någon av de övriga medlemsstaterna och som inkommer på det svenska tullområdet efter den tidpunkten. I 3–10 §§ föreskrivs hur förfarandet skall avslutas för sådana varor.

Av punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1994:1798) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200) framgår att tullmyndighet skall ta ut mervärdesskatt för varor som avses i andra stycket när de kommer i fri omsättning. Detta skall dock inte gälla om varorna återutförs till tredje land enligt vad som föreskrivs i 12 §. Det gäller inte heller i fråga om varor som varit föremål för temporär tullfrihet i fall som avses i 13 och 14 §§.

Avslutning av förvaring på tullupplag, transitlager, tullkreditlager och i frihamn

3 §  I fråga om förvaringstid för varor som lagts upp på tullupplag före anslutningstidpunkten gäller 31 § i den äldre tullförordningen (1987:1114).

Gemenskapsvaror som förvaras på tullupplag enligt första stycket skall anmälas till fri förbrukning hos tillsynsmyndigheten före förvaringstidens utgång. Anmälan skall upprättas på enhetsdokumentet och innehålla samma uppgifter som en deklaration för övergång till fri omsättning utom såvitt avser tull och andra indirekta skatter än mervärdesskatt. I fält 44 i dokumentet skall göras en hänvisning till dessa föreskrifter. Anmälan skall åtföljas av faktura eller annan motsvarande handling som styrker uppgifterna i anmälan.

Varukod behöver inte anges noggrannare än på sexställig nivå (HS-nummer). Bestämmelser om elektronisk uppgiftslämning till Tullverket tillämpas inte på sådan anmälan. Inte heller tillämpas bestämmelser om förenklade förfaranden.

Vad som sägs i andra stycket gäller inte om varan före förvaringstidens utgång anmäls till återutförsel från gemenskapens mervärdesskatteområde enligt 12 §.

Varans tullstatus som gemenskapsvara skall styrkas på sätt som sägs i 7 §. Om varans tullstatus inte styrks skall varan behandlas som en icke-gemenskapsvara.

Om varan inte anmäls till övergång till fri förbrukning före förvaringstidens utgång får tullmyndigheten låta sälja varan för att ta ut eventuell tull och annan skatt ur varan. Därvid har 40–42 §§ tullagen (1994:1550) motsvarande tillämpning.

4 §  Gemenskapsvaror som förvaras på transitlager, tullkreditlager eller i frihamn skall anmälas till fri förbrukning hos tillsynsmyndigheten före utgången av april 1995. Bestämmelserna i 3 § andra–sjätte styckena har motsvarande tillämpning.

Att tillsynsmyndigheten kan medge att en vara, som är i fri omsättning och övergått till fri förbrukning enligt första stycket, får fortsätta att lagras i ett tullagers lokaler utan att vara hänförda till tullagerförfarandet framgår av artikel 106 i förordning (EEG) nr 2913/92. Bestämmelser därom finns i 8 kap. 19 § tullordningen (TFS 1994:45).

Avslutning av förvaring på provianteringslager

5 §  Gemenskapsvaror som förvaras på provianteringslager skall anmälas till fri förbrukning i mervärdesskattehänseende hos tillsynsmyndigheten före utgången av april 1995. Anmälan skall upprättas på enhetsdokumentet och innehålla samma uppgifter som en deklaration för övergång till fri omsättning utom såvitt avser tull och andra indirekta skatter än mervärdesskatt. Bestämmelserna i 3 § tredje stycket har motsvarande tillämpning.

Vad som sägs i första stycket gäller inte för varor som inom samma tid anmäls till återutförsel från gemenskapens mervärdesskatteområde enligt 12 §.

Varornas tullstatus skall styrkas på sätt som sägs i 7 §. Om varornas tullstatus inte styrks skall varorna behandlas som icke-gemenskapsvaror.

Avslutning av temporär tullfrihet

6 §  Gemenskapsvaror som innehas med temporär tullfrihet skall anmälas för övergång till fri förbrukning före utgången av den tid för vilken temporär tullfrihet medgavs, såvida inte varorna inom samma tid anmäls till återutförsel från gemenskapens mervärdesskatteområde enligt 12 §. Anmälan till fri förbrukning skall upprättas på enhetsdokumentet och innehålla samma uppgifter som en deklaration för övergång till fri omsättning utom såvitt avser tull och andra indirekta skatter än mervärdesskatt. Bestämmelserna i 3 § tredje stycket har motsvarande tillämpning. Anmälan skall lämnas till tullmyndigheten för den ort där varan i huvudsak använts eller i övrigt innehafts med temporär tullfrihet.

Varans tullstatus som gemenskapsvara skall styrkas på sätt som sägs i 7 §. Om varans tullstatus inte styrks skall varan behandlas som en icke-gemenskapsvara.

I 13 § finns föreskrifter om att mervärdesskatt inte skall tas ut vid övergång till fri förbrukning av gemenskapsvaror, andra än transportmedel, som återutförs till den medlemsstat varifrån de exporterades.

I 14 § finns föreskrifter om att mervärdesskatt i vissa fall inte skall tas ut för transportmedel som utgör gemenskapsvaror och som övergår till fri förbrukning.

Om ett transportmedel som utgör gemenskapsvara införts med temporär tullfrihet i den ordning som avses i 4 kap. 2 § den äldre tullordningen (TFS 1987:35), behöver det inte lämnas någon anmälan till fri förbrukning om förutsättning för frihet från mervärdesskatt enligt 14 § första meningen föreligger. I sådant fall skall den temporära tullfriheten anses automatiskt avslutad genom anslutningen till EU.

Styrkande av gemenskapsstatus

7 §  Att varor har tullstatus som gemenskapsvaror i fall som avses i 3–6 §§ skall styrkas med hjälp av handlingar av något av följande slag.

a) Ursprungsintyg utfärdat enligt EES-avtalet eller frihandelsavtalet mellan Sverige och EG eller EFTA-konventionen.

b) Ursprungsintyg utfärdat enligt allmänna (icke-preferentiella) ursprungsregler av behörigt organ i ursprungslandet.

c) T2L-dokument eller likvärdigt dokument som utfärdats eller bestyrkts av tullmyndighet i annan medlemsstat enligt artiklarna 315–319 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.

d) Tullklareringshandlingar eller andra handlingar varav framgår att varorna före anslutningen importerats från tredje land och övergått till fri omsättning i dåvarande gemenskapen eller Finland eller Österrike.

I fråga om sådana varor som sägs i artiklarna 320–323 i förordning (EEG) nr 2454/93 får varornas tullstatus styrkas på de sätt som anges där. I fråga om obeskattade mineraloljor, alkohol och alkoholdrycker samt tobaksvaror får varornas tullstatus styrkas genom sådant ledsagardokument som avses i kommissionens förordning (EEG) nr 2719/92 av den 11 september 1992 om ledsagardokument för flyttning av varor med punktskatteuppskov.

Tullmyndighet får godta annan bevisning än som sägs ovan som uppenbart visar att en vara är gemenskapsvara.

8 §  Svensk tullmyndighet får på begäran i efterhand utfärda T2L-dokument eller bestyrka sådana dokument som sägs i artiklarna 315–318 i förordning (EEG) nr 2454/93, när det behövs för att i annan medlemsstat styrka tullstatusen för varor som före anslutningen utförts från Sverige till den dåvarande gemenskapen, Finland eller Österrike.

Avslutning av transiteringsförfarande

9 §  Om varor före anslutningstidpunkten anmälts till transitering från den dåvarande gemenskapen, Finland eller Österrike, skall äldre regler för transiteringen inklusive dess avslutning gälla.

Efter det att transitering som avses i första stycket avslutats vid svenskt bestämmelsetullkontor skall varorna vara föremål för tillfällig förvaring. Därvid skall bestämmelserna i 4 kap. tullordningen (TFS 1994:45) gälla i tillämpliga delar. Före förvaringsfristens utgång skall gemenskapsvaror anmälas till övergång till fri förbrukning, såvida de inte anmäls till återutförsel från gemenskapens mervärdesskatteområde enligt 12 §. I övrigt har 3 § motsvarande tillämpning.

Avslutning av exportförfarande

10 §  Om varor före anslutningstidpunkten deklarerats för export till Sverige från den dåvarande gemenskapen eller Finland eller Österrike och varorna införs hit efter den tidpunkten utan att omfattas av ett transiteringsförfarande, skall befälhavaren eller föraren av det transportmedel som medför varorna anmäla varornas ankomst till tullmyndigheten på gränsorten. Därvid skall 57 § i den upphävda tullförordningen (1987:1114) och 2 kap. i den upphävda tullordningen (TFS 1987:35) gälla i tillämpliga delar.

Varorna skall efter ankomsten till gränsorten vara föremål för tillfällig förvaring. Därvid skall bestämmelserna i 4 kap. tullordningen (TFS 1994:45) gälla i tillämpliga delar. Före förvaringsfristens utgång skall sådana varor anmälas till övergång till fri förbrukning, såvida de inte anmäls till återutförsel från gemenskapens mervärdesskatteområde enligt 12 §. I övrigt har 3 § motsvarande tillämpning.

Den som i annat fall än som avses i första stycket inför en vara till det svenska tullområdet efter anslutningstidpunkten skall anmäla varan till övergång till fri förbrukning, om varan före den tidpunkten har tillhandahållits honom i den dåvarande gemenskapen eller i Finland eller Österrike under omständigheter som motsvarar dem som beskrivs i 5 kap. 9 § första stycket 1–3 och 10 § mervärdesskattelagen (1994:200) i dess äldre lydelse och som medfört, eller sannolikt kommer att medföra, befrielse från eller återbetalning av mervärdesskatt i inköpslandet. Vad nu sagts gäller inte om varan anmäls till återutförsel från gemenskapens mervärdesskatteområde enligt 12 §. I övrigt har 3 § motsvarande tillämpning. Om varan medförs av resande får dock anmälan ske muntligt.

Oregelmässigt undandragande från ett förfarande

11 §  Bestämmelserna i 81 och 82 §§ i den upphävda tullagen (1987:1065) har motsvarande tillämpning på gemenskapsvaror som går förlorade under förvaring på tullupplag eller tullager eller i frihamn enligt 3, 4 eller 5 §§ eller medan de är föremål för temporär tullfrihet enligt 6 § eller transitering eller export till Sverige eller tillfällig förvaring i anslutning därtill enligt 9 och 10 §§ samt på gemenskapsvaror som någon i motsvarande fall inför eller låter införa utan föreskriven anmälan till tullmyndigheten eller förfogar över i strid mot villkoren för förfarandet i fråga.

Ytterligare bestämmelser rörande mervärdesskatt

12 §  Mervärdesskatt skall inte tas ut för varor som återutförs till plats utanför den utvidgade gemenskapens mervärdesskatteområde som avses i 1 a § mervärdesskatteförordningen (1994:223).

För sådan återutförsel skall lämnas en anmälan om export enligt reglerna i 10 kap. tullordningen (TFS 1994:45). Om bestämmelseorten ligger inom den utvidgade gemenskapens tullområde skall dock i stället lämnas en deklaration för intern gemenskapstransitering.

Tullkontor som tar emot anmälan eller deklaration enligt andra stycket skall utfärda ett kontrollexemplar T 5 för att övervaka att varan förs ut ur mervärdesskatteområdet. I fält 104 sätts kryss i rutan för "Utförsel från gemenskapens tullområde" eller, i förekommande fall, antecknas "Utförsel från gemenskapens mervärdesskatteområde". Dessutom antecknas "Återutförsel enligt artikel 28p.7 a i direktiv 77/388/EEG".

13 §  Mervärdesskatt skall inte tas ut för gemenskapsvaror som varit föremål för temporär tullfrihet, om varorna återutförs till den medlemsstat varifrån de exporterades och till den person som exporterade dem. Vad här sagts gäller inte transportmedel.

Tullkontor som tar emot anmälan om övergång till fri förbrukning för varor som avses i första stycket skall utfärda ett kontrollexemplar T 5 för att övervaka att varan återförs till vederbörande medlemsstat och person. I fält 104 skall antecknas: "Återutförsel till (ange land och person) enligt artikel 28 p.7 b i direktiv 77/388/EEG."

14 §  Mervärdesskatt skall inte tas ut för transportmedel som varit föremål för temporär tullfrihet i Sverige och som före anslutningstidpunkten förvärvats i eller importerats till Finland eller Österrike eller någon av de övriga medlemsstaterna i gemenskapen i enlighet med de allmänna skattevillkor som gällde där och inte har varit föremål för någon befrielse från eller återbetalning av mervärdesskatt på grund av exporten till Sverige. Detta villkor skall anses vara uppfyllt dels i fråga om ett begagnat transportmedel om det tagits i bruk första gången före den 1 januari 1987, dels i annat fall om det belopp i mervärdesskatt som rätteligen skulle utgå är obetydligt.

Bestämmelser rörande punktskatter

15 §  Bestämmelser om skattskyldighet för vissa punktskattepliktiga varor som övergår till fri förbrukning i fall som avses i 3–6, 9 och 10 §§ finns i 9, 20 och 21 §§ lagen (1994:1563) om tobaksskatt, 8, 19 och 20 §§ lagen (1994:1564) om alkoholskatt samt 4 och 5 kap. lagen (1994:1776) om skatt på energi. Vid övergång till fri förbrukning i nämnda fall av varor som är skattepliktiga enligt någon av dessa lagar skall tullkontoret underrätta Skattemyndigheten i Kopparbergs län genom att sända kopia av enhetsdokumentet till skattemyndigheten.

Beslut, överklagande, m. m.

16 §  Bestämmelserna i tullagen (1994:1550) om tulltaxering, omprövning, skönstulltaxering och överklagande har motsvarande tillämpning på beslut om mervärdesskatt enligt denna författning.


Denna författning träder i kraft den dag då tullförordningen (1994:1558) träder i kraft.
(Tullförordningen (1994:1558) träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Lagen (1994:1500) träder i kraft den 1 januari 1995 genom förordning (1994:2063).)