tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1994:63

beslutad den 30 december 1994
Utkom från trycket den 25 januari 1995

Upphört: Författningen har upphört att gälla den 1 januari 2002 genom TFS 2001:30

Bemyndigande: 3 kap. 5 § och 4 kap. 4 § lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.


Generaltullstyrelsens föreskrifter
om beloppsgränser för tull- och skattefrihet m.m.

1 §  Den beloppsgräns, 175 ecu, som anges i 3 kap. 5 § tredje stycket lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. utgör 1.700 kronor.

2 §  Den beloppsgräns, 200 ecu, som anges i rådets förordning (EEG) 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, för schablonberäkning av tull i vissa fall utgör 1.847 kronor.


Denna författning träder i kraft den dag då lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen träder i kraft.
(Lagen (1994:1500) träder i kraft den 1 januari 1995 genom förordning (1994:2063).)