tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1994:62

beslutad den 30 december 1994
Utkom från trycket den 25 januari 1995

Upphört: Författningen har upphört att gälla den 1 januari 2001 genom TFS 2000:20

Bemyndigande: 84 § tullförordningen (1994:1558) och med hänvisning till 9 § tullagen (1994:1550)


Generaltullstyrelsens föreskrifter
om tullbehandling av varutrafiken med skattefriområden

1 §  Denna författning innehåller föreskrifter om förfarandet i tullhänseende vid varutrafik med sådana delar av gemenskapens tullområde där gemenskapens bestämmelser om en viss skatt inte är tillämpliga (skattefriområden). I 1 a § mervärdesskatteförordningen (1994:223) anges vad som är gemenskapens mervärdesskatteområde.

Att Åland är ett skattefriområde följer av artikel 227.5 i Romfördraget i dess lydelse enligt anslutningsakten samt protokoll 2 till denna.

Införsel till Sverige

2 §  Följande bestämmelser skall ha motsvarande tillämpning i samband med införsel av gemenskapsvaror från ett skattefriområde, nämligen

— artiklarna 37—49 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen,

— artiklarna 182—184 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen,

— 5, 47, 48 och 54—80 §§ tullagen (1994:1550),

— 4, 5 och 56—69 §§ tullförordningen (1994:1558),

— 2, 3, 17 och 18 kap. tullordningen (TFS 1994:45).

Tillfällig förvaring

3 §  Gemenskapsvaror som införts från ett skattefriområde får vara föremål för tillfällig förvaring i avvaktan på att varorna anmäls till fri förbrukning eller deklareras eller anmäls till ett annat förfarande. Därvid har följande bestämmelser motsvarande tillämpning, nämligen

— artiklarna 50—53 i förordning (EEG) nr 2913/92,

— artiklarna 185—187 i förordning (EEG) nr 2454/93,

— 52 och 53 §§ tullagen (1994:1550),

— 24—29 §§tullförordningen (1994:1558),

— 4 kap. tullordningen (TFS 1994:45).

Deklaration för fri förbrukning

4 §  Den som vill få en gemenskapsvara, som införts från ett skattefriområde, frigjord för fri förbrukning, skall lämna en deklaration för fri förbrukning av varan till tullmyndigheten. Deklarationen skall lämnas på enhetsdokumentet och innehålla samma uppgifter som en tulldeklaration för övergång till fri omsättning med undantag för uppgifter om tull. I övrigt skall följande bestämmelser i tillämpliga delar gälla i samband därmed, nämligen

— artiklarna 61—78 och 201—242 i förordningen (EEG) nr 2913/92,

— artiklarna 198—252 i förordning (EEG) nr 2454/93,

— 7, 8, 16—39, 44, 82—118 §§ tullagen (1994:1550),

— 7 och 8—13 §§ tullförordningen (1994:1558),

— 5 kap. 1—12, 19, och 22—24 §§, 6 kap. 1—11 och 16—26 §§ samt 18 och 19 kap. tullordningen (TFS 1994:45).

Bestämmelser om skattefrihet vid införsel av varor från skattefriområden finns i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Deklaration för utförsel

5 §  Den som vill utföra en gemenskapsvara ur landet till ett skattefriområde skall lämna en deklaration om utförseln till tullmyndigheten. Deklarationen skall lämnas på enhetsdokumentet och innehålla samma uppgifter som en tulldeklaration för export, utom i förekommande fall såvitt avser exporttull. I övrigt skall följande bestämmelser i tillämpliga delar ha motsvarande tillämpning, nämligen

— artiklarna 161 och 162 i förordning (EEG) nr 2913/92,

— artiklarna 198—252 och 788—796 i förordning (EEG) nr 2454/93,

— 10 kap. l—8 och 12—27 §§ tullordningen (TFS 1994:45).

Av artikel 311 c i förordningen (EEG) nr 2454/93 framgår att transporten av varan till bestämmelseorten skall ske under förfarandet för intern gemenskapstransitering.

Andra förfaranden

6 §  Av 9 § andra stycket tullagen (1994:1550) framgår att en gemenskapsvara som införts från ett skattefriområde även får hänföras till tullförfarandena uppläggning på tullager, aktiv förädling eller temporär import med fullständig befrielse från tull eller föras in i en frizon eller i ett frilager samt att en gemenskapsvara som skall utföras till ett sådant område även får hänföras till tullförfarandet passiv förädling. Vad som föreskrivs i tullagstiftningen om nämnda tullförfaranden skall i tillämpliga delar gälla i sådant fall. Bestämmelser om elektronisk uppgiftslämning vid anmälan till sådant tullförfarande skall dock tills vidare inte tillämpas.


Denna författning träder i kraft den dag tullförordningen (1994:1558) träder i kraft.
(Tullförordningen (1994:1558) träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Lagen (1994:1500) träder i kraft den 1 januari 1995 genom förordning (1994:2063).)