tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1994:61

med ändringar i TFS 1994:45

beslutad den 29 december 1994
Utkom från trycket den 25 januari 1995

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 januari 2001 genom TFS 2000:20

Bemyndigande: 84 § tullförordningen (1994:1558)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens tullordning (TFS 1994:45)

[Generaltullstyrelsen föreskriver] i fråga om tullordningen (TFS 1994:45) att 5 kap. 22 §, 6 kap. 11 och 13 §§, 8 kap. 15 §, 9 kap. 5, 41, 53 och 54 §§, 10 kap. 14 §, 14 kap. 4 § samt punkterna 6.2.3 och 8.2.3 i bilaga B skall ha följande lydelse.

5 kap.

22 §  Tulltaxeringsbeslutet meddelas genom tulldatasystemet i samma handling som tullräkning eller tullkvitto. I vissa fall meddelas tulltaxeringsbeslutet genom ett blad av tulldeklarationen eller utskrift av ärendet ur tulldatasystemet. Tulltaxeringsbeslutet anses meddelat den dag då tullräkningen eller tullkvittot har utfärdats. När tulltaxeringsbeslutet meddelas genom ett blad av tulldeklarationen eller utskrift av ärendet ur tulldatasystemet anses beslutet meddelat den dag då beslutet har fattats, enligt vad som antecknats eller stämplats på eller i övrigt framgår av handlingen. Föreskrifter om tullräkning och tullkvitto finns i 19 kap.

6 kap.

11 §  Förenklad deklaration skall lämnas till tullkontoret för den ort där varan finns (utlämningstullkontoret).

När förenklad deklaration lämnas för licensbelagda varor skall licensen tillsammans med t. ex. faktura eller packlista visas upp samtidigt. Tulltjänsteman kontrollerar licensen mot uppgifter i deklarationen och mot bilagda handlingar i övrigt.

Om hemtagning medges, sedan den förenklade deklarationen behandlats i tulldatasystemet, återlämnas ett blad av handlingen försett med uppgift om det tullid som ärendet åsatts genom systemet till den som lämnat in deklarationen. Vidare framställs en rapport, "Klarerade hemtagningsanmälningar", som tillställs hemtagaren med post. Av rapporten framgår bl.a. när kompletterande tulldeklaration senast skall lämnas för de hemtagna sändningarna.

Om förenklad deklaration för hemtagning av varor, som importeras till det svenska tullområdet med post eller på järnväg gäller de särskilda bestämmelserna i 14 och 15 kap.

13 §  I samband med att hemtagningen skall ske, skall hemtagaren eller någon som företräder honom begära tullklarering hos tullmyndigheten. Begäran om tullklarering får endast ske om uppgiftslämnaren har fått ett svarsmeddelande från tulldatasystemet att den förenklade deklarationen tagits emot av systemet och accepterats för vidare bearbetning. När tullklarering begärs skall varan befinna sig på tullklareringsområde som hör till den tullkammare där begäran framställs.

Begäran om tullklarering kan framställas i tullkontorets expeditionslokal. Därvid skall uppgift lämnas om det tullid som hemtagaren eller hans ombud åsatt tulldeklarationen.

Uppgiften om tullid skall lämnas skriftligen. Tullverkets blankett Fordonsanmälan (Tv 650.1) bör användas. Även annan handling som innehåller de uppgifter som finns i blanketten får användas. Tullid skall anges så att det på ett enkelt och otvetydigt sätt kan säkerställas att samtliga i handlingen angivna poster blir klarerade.

Om tullklarering begärs i elektroniskt dokument, skall i detta lämnas uppgift i kodform (godslokalkod) om den plats där varan finns när tullklarering skall ske. Förteckning över godslokalkoder finns i Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1992:33) om tullklareringsområden m. m.

En elektronisk förenklad deklaration kan även lämnas i omedelbar anslutning till att hemtagningen skall ske. Det elektroniska dokumentet kan i sådant fall även innefatta en begäran om tullklarering.

Bestämmelserna i 11 § andra stycket har motsvarande tillämpning när tullklarering begärs för licensbelagda varor.

8 kap.

15 §  På varje tulldeklaration skall lagerhavaren teckna godsregistreringsnummer (godsnummer).

Om en tulldeklaration omfattar mer än en sändning, skall sändningarna numreras i den ordningsföljd som de förekommer i deklarationen. Om deklarationen innehåller uppgift om konossement- eller ordningsnummer eller andra beteckningar som skiljer sändningarna åt, får beteckningarna anses som sändningsnummer. Med sändning avses här varje varumängd som tagits upp för sig till kollital, vikt eller annan kvantitet.

Tillsynsmyndigheten bestämmer närmare om sammansättningen av godsnummer i tullagerjournal. I godsnummer skall ingå journalsbeteckningen Q, S, T, U, V, Y eller Z samt en identitetsbeteckning för lagret (lokalkod). Om tullagret är inrättat i omedelbar anslutning till tillfälligt lager som innehas av samme lagerhavare, bör samma lokalkod användas som för det tillfälliga lagret.

Bestämmelserna i denna paragraf gäller inte för tullager typ B.

9 kap.

5 §  Av artikel 568.2 andra stycket i förordningen (EEG) nr 2454/93 framgår att mottagandet av deklarationen skall utgöra tillståndet.

Begreppet mottagandet av deklarationen innebär att en tulltjänsteman i varje särskilt fall prövar att deklarationen uppfyller vissa angivna villkor och därefter fattar beslut om att godta den. För en tulldeklaration som överförs till tulldatasystemet i form av ett elektroniskt dokument innebär det att tulltjänstemannen i samband med begäran om tullklarering gör motsvarande prövning och därpå beslutar att deklarationen kan godtas. Enbart det faktum att den elektroniska deklarationen eller begäran om tullklarering tas emot av systemet anses inte utgöra mottagande i här avsedd bemärkelse. En deklaration som inte uppfyller de angivna villkoren skall avvisas av tulltjänsteman.

41 §  Av artikel 695.2 andra stycket i förordningen (EEG) nr 2454/93 framgår att mottagandet av deklarationen skall utgöra tillståndet.

Bestämmelserna i 5 § andra stycket har motsvarande tillämpning.

53 §  Av artikel 760.1 andra stycket i förordningen (EEG) nr 2454/93 framgår att mottagandet av deklarationen skall utgöra tillståndet.

Bestämmelserna i 5 § andra stycket har motsvarande tillämpning.

54 §  Som förenklad ansökan om tillstånd till passiv förädling anses även en deklaration för övergång till fri omsättning enligt vad som föreskrivs i artikel 761 i förordningen (EEG) nr 2454/93. Mottagandet av deklarationen anses enligt artikel 761.1 i förordningen (EEG) nr 2454/93 utgöra tillståndet.

Bestämmelserna i 5 § andra stycket har motsvarande tillämpning.

10 kap.

14 §  I de fall exporttull utgår meddelas tulltaxeringsbeslutet genom tulldatasystemet i samma handling som tullräkning eller tullkvitto. I vissa fall meddelas tulltaxeringsbeslutet genom ett blad av tulldeklarationen eller utskrift av ärendet ur tulldatasystemet. Tulltaxeringsbeslutet anses meddelat den dag då tullräkningen eller tullkvittot har utfärdats. När tulltaxeringsbeslutet meddelas genom ett blad av tulldeklarationen eller utskrift av ärendet ur tulldatasystemet anses beslutet meddelat den dag då beslutet har fattats, enligt vad som antecknats eller stämplats på eller i övrigt framgår av handlingen. Föreskrifter om tullräkning och tullkvitto finns i 19 kap.

14 kap.

4 §  Icke-gemenskapsvaror som förts in till det svenska tullområdet med post och inte behandlas enligt 3 § anmäls till direktförtullning av Posten Distribution AB som tullskyldig, om varorna inte anges till godkänd tullbehandling av någon annan. Har varan kommit adressaten till handa skall dock enligt 81 § tullagen (1994:1550) vad som föreskrivs i 21–23 §§ tullagen om omprövning och bokföring i efterhand gälla adressaten.

Om utväxlingspostkontoret har svårigheter att få fram adressatens organisationsnummer kan i stället dennes namn och postadress lämnas i fältet för mottagare, under förutsättning att värdet på sändningen uppgår till högst 10.000 kronor.

Vid förtullning enligt första stycket överlämnar utväxlingspostkontoret, utom i fall som avses i 5 §, tulldeklarationen i form av ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet.

Bilaga B

6.2.3 Vad skall stå i de olika rätten?

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

33 VARUKOD (STAT NR)

Första delfältet

Ange koden enligt den kombinerade nomenklaturen för varuposten i fråga. Koden består av åtta siffror.

Andra delfältet

Ifylls tills vidare ej i Sverige.

Tredje och fjärde delfältet

Ange i förekommande fall tilläggskoder enligt tulltaxan. Vid export är detta som regel koder bestående av tre tecken.

Tilläggskoderna finns förtecknade i del 3 bilaga 1 till tulltaxan.

De särskilda tilläggskoderna på jordbruksområdet finns i Statens jordbruksverks exportvägledningar.

Femte delfältet

Ifylls tills vidare ej i Sverige.

Exempel

Om kommersiell varulista bifogas skall fält 33 (samtliga delfält) inte fyllas i.

37 PROCEDUR

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

50 HUVUDANSVARIG

Detta är en frivillig uppgift.

I detta fält kan deklaranten eller hans ombud ange namn och adress på en person som är etablerad inom utfartstullkontorets distrikt och till vilken blad 3 av tulldeklarationen kan återlämnas efter det att utfartstullkontoret har påtecknat detsamma.

I de fall tulldeklarationen överförs i form av ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet kan uppgifter enligt andra stycket lämnas i det fält som motsvarar fält 31 i enhetsdokumentet. Uppgiftslämnaren bör i dessa fall under uppgift om varuslag ange "Copy 3 may be given to .......".

54 ORT OCH DATUM, DEKLARANT/OMBUD, NAMN OCH UNDERSKRIFT

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

8.2.3 Vad skall stå i de olika fälten?

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

33 VARUKOD (STAT NR)

Första och andra delfältet

Här anges Taric-numret för varuposten i fråga. Koden består av tio siffror. I första delfältet anges åtta siffror och i andra delfåltet anges två siffror längst till vänster.

Tredje och fjärde delfältet

Ange i förekommande fall tilläggskoder enligt tulltaxan. Detta är som regel koder bestående av fyra tecken.

Tilläggskoderna finns förtecknade i del 3 bilaga 2 till tulltaxan.

Femte delfältet

Ifylls tills vidare ej i Sverige.

Exempel

34 a URSPRLAND, KOD

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —