tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1994:60

beslutad den 29 december 1994
Utkom från trycket den 18 januari 1995

Upphört: Författningen har upphört att gälla den 1 juli 1998 genom TFS 1998:20

Bemyndigande: 57 och 84 §§ tullförordningen (1987:1114) och 18 och 84 §§ tullförordningen (1994:1558) och 11 och 25 §§ förordningen (1994:2060) om strategiska produkter


Generaltullstyrelsens föreskrifter
om tillämpning av förordningen (1994:2060) om strategiska produkter

1 §  Anmälan om export av produkter som enligt 11 § förordningen (1994:2060) om strategiska produkter skall göras till tullmyndighet senast en vecka före den tidpunkt vid vilken utförseln avses ske skall göras på tulldeklaration för export om inte annat anges nedan.

Anmälan skall lämnas till tullmyndighet inom vars distrikt första lastning på transportmedel avses ske om inte regional tullmyndighet medger annat.

2 §  Exportör som anmäler de aktuella produkterna till export skall, förutom de uppgifter som avses i tullagen (1994:1550), tullförordningen (1994:1558) och tullordningen (TFS 1994:45), också lämna uppgifter om:

– order- och kontraktsnummer för varorna

– var inlastning skall ske

– när inlastning skall ske

– utförselort

– varan i utförselort skall omlastas till annat transportmedel, samt

– när utförsel skall ske.

Dessutom skall faktura avlämnas och utförseltillstånd i original visas upp för tullmyndigheten.

3 §  Av 11 § andra stycket 1–5 förordningen (1994:2060) om strategiska produkter framgår att skyldighet att anmäla export senast en vecka före den tidpunkt vid vilken utförsel avses ske inte föreligger i vissa angivna fall. För att export skall medges i dessa fall måste det framgå klart av utförseltillståndet att exporten avser något av de fall som anges i ovan nämnda författningsrum.

Av 11 § tredje stycket förordningen framgår att skyldighet att anmäla export senast en vecka före den tidpunkt vid vilken utförsel avses ske inte föreligger i vissa angivna fall. För att export skall medges då tillstånd meddelats enligt 6–7 §§ förordningen skall uppgift om tilldelad tillståndskod framgå av tulldeklaration för export.

I andra fall än de som avses i 11 § andra och tredje stycket förordningen om strategiska produkter kan tullmyndighet medge att anmälan till export görs i form av en skriftlig avisering i stället för på tulldeklaration för export. Sådant medgivande kan lämnas för viss export eller generellt för viss exportör.

Förutsättningarna för ett sådant medgivande är att Tullverkets kontrollmöjligheter inte eftersätts. Exportörens avisering skall därför innehålla uppgifter om varuslag och statistiskt nummer, kvantitet, värde, varumottagare, bestämmelseland, utförseltillståndets nummer och dessutom de uppgifter som anges i 2 § ovan. Avisering skall åtföljas av utförseltillstånd. Exportör som lämnar avisering måste dessutom lämna fullständig tulldeklaration för export senast 48 timmar före varornas första inlastning i transportmedel vid fabrik eller motsvarande.

4 §  Innan transportmedlet avgår från inlastningsorten skall den tullmyndighet som mottagit tulldeklaration för export på lämpligt sätt informera utfartstullkontor om den kommande utförseln och om vidtagna kontrollåtgärder.

5 §  Anmälan till utförsel av produkter som återfinns i bilagorna 4–5 till förordningen (1994:2060) om strategiska produkter till ett land som är medlem i Europeiska unionen skall ske i form av sådan avisering som anges i 3 § tredje och fjärde stycket ovan. Aviseringen skall åtföljas av utförseltillstånd i original. Utförseltillståndet skall förses med anteckning om att avisering skett.


Denna författning träder i kraft, i fråga om 5 §, den dag tullförordningen (1994:1558) träder i kraft, och i övrigt den 1 januari 1995. Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1991:20) med föreskrifter om utförsel av vissa produkter som kan användas i massförstörelsesyfte, m.m. upphör att gälla i och med utgången av år 1994.
(Tullförordningen (1994:1558) träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Lagen (1994:1500) träder i kraft den 1 januari 1995 genom förordning (1994:2063).)