tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1994:59

beslutad den 23 december 1994
Utkom från trycket den 18 januari 1995

Upphört: Författningen har upphört att gälla den 1 januari 2003 genom TFS 2002:26

Bemyndigande: 20 § mervärdesskatteförordningen (1994:223)


Generaltullstyrelsens föreskrifter
med vissa bestämmelser om tillämpning av mervärdesskattelagen (1994:200) för varor som efter importen skall omsättas till ett annat EG-land

Den som i en tulldeklaration för övergång till fri omsättning och fri förbrukning av en vara yrkar undantag från skatteplikt enligt 3 kap. 30 § andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200) skall framställa yrkandet i fält 44 i enhetsdokumentet, genom angivande av nämnda lagrum, och därvid även ange dels sitt registreringsnummer för mervärdesskatt i Sverige dels registreringsnumret för mervärdesskatt i det andra EG-landet för köparen som avses i 3 kap. 30 a § mervärdesskattelagen. När det gäller import av nya transportmedel och punktskattepliktiga varor som avses i 1 kap. 13 a och 13 b §§ mervärdesskattelagen och köparen inte är registrerad för mervärdesskatt skall köparens organisationsnummer eller personnummer lämnas.

Vid tillämpning av förenklat deklarationsförfarande eller lokalt klareringsförfarande för övergång till fri omsättning och fri förbrukning skall vad som sägs ovan gälla den kompletterande tulldeklarationen.

Tulldeklaration för övergång till fri omsättning och fri förbrukning får inte avges muntligt eller genom annat handlande i fall som avses i första stycket. Vad som sägs i första och andra styckena äger motsvarande tillämpning i fråga om tulldeklarationer som lämnas i form av elektroniska dokument.

Om befrielse från mervärdesskatt medges enligt bestämmelserna som sägs i första stycket skall tullkontoret, efter avslutad tulltaxering, skicka en utskrift av ärendet ur tulldatasystemet, tillsammans med kopia av importfakturan till Riksskatteverket, 171 94 Solna.


Denna författning träder i kraft den dag då lagen (1994:1798) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200) träder i kraft.
(Lagen (1994:1798) träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Lagen (1994:1500) träder i kraft den 1 januari 1995 genom förordning (1994:2063).)