tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1994:58

beslutad den 28 december 1994
Utkom från trycket den 17 januari 1995

Upphört: Författningen har upphört att gälla den 1 januari 1997 genom TFS 1996:36

Bemyndigande: 24 § förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m.


Generaltullstyrelsens föreskrifter
om beloppsgränser för tullfrihet i vissa fall

Enligt rådets förordning (EEG) nr 918/83 av den 28 mars 1983 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse medges tullfrihet i vissa fall för varor upp till ett visst belopp uttryckt i ecu. Beloppsgränserna uttryckta i svenska kronor är följande.

Försändelser av ringa värde 22 ecu (artikel 27) 300 kronor
Försändelser mellan privatpersoner 45 ecu (artikel 30) 500 kronor
Varor som ingår i resandes personliga bagage 175 ecu (artikel 47) 1.700 kronor
Postförsändelser med ringa värde 10 ecu (artikel 119) 100 kronor


Denna författning träder i kraft den dag då lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska Unionen träder i kraft.
(Lagen (1994:1500) träder i kraft den 1 januari 1995 genom förordning (1994:2063).)