tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1994:57

beslutad den 28 december 1994
Utkom från trycket den 17 januari 1995

Upphört: Författningen har upphört att gälla den 1 mars 2012 genom TFS 2012:3

Bemyndigande: 25 § förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m. samt sådana bemyndiganden som regeringen lämnat med stöd av 119 § tullagen (1994:1550)


Generaltullstyrelsens föreskrifter
för verkställigheten av lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. och förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m.

1 §  Den som begär tullfrihet enligt rådets förordning (EEG) nr 918/83 av den 28 mars 1983 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse och förordning (1994:1605) om tullfrihet m.m. skall lämna skriftlig uppgift eller försäkran enligt föreskrifter i denna författning.

Sådan uppgift eller försäkran skall lämnas även i andra fall när tullfrihet begärs om tullmyndighet finner anledning därtill.

I stället för skriftlig uppgift eller försäkran kan annan tillförlitlig utredning angående omständigheterna i fallet godkännas.

Vid elektronisk uppgiftslämning som avses i l kap. 6 § tullordningen (TFS 1994:45) har bestämmelserna om styrkande handlingar i 5 kap. 20 och 21 §§, samt 6 kap. 6 § andra stycket, 28 §, 35 § tredje stycket och 43 § andra stycket tullordningen motsvarande tillämpning beträffande försäkringar och uppgifter som avses i denna föreskrift. Vad som nu sagts gäller dock inte i fråga om sådan försäkran eller uppgift som sägs i 3, 5, 8, 10, 15, 27, 31, 37 och 45 §§ i denna föreskrift.

Om den tullskyldige är annan än den tullfrihetsberättigade skall i det elektroniska dokumentet anges den tullfrihetsberättigades namn och organisationsnummer eller personnummer.

Tullfrihet enligt förordningen (EEG) nr 918/83

Inledande bestämmelser

2 §  Den som medges tullfrihet med tillämpning av artiklarna 8 och 14 i förordning (EEG) nr 918/83 skall ställa säkerhet för den tull, annan skatt och avgift som skulle betalas om inte tullfrihet medgavs.

Första stycket gäller även i de fall tullmyndighet begår säkerhet enligt artiklarna 9 och 23 i förordning (EEG) nr 918/83.

Flyttsaker

3 §  När någon gör anspråk på tullfrihet enligt artikel 2 i förordning (EEG) nr 918/83 skall han lämna skriftlig försäkran på fastställd blankett (Tv 000) om att omständigheterna är sådana som kan medföra tullfrihet.

4 §  Preliminärt tullvärde skall anges i ärendet i tulldatasystemet när tullfrihet enligt artikel 2 i förordning (EEG) nr 918/83 medges.

Har tullfrihet som avses i första stycket medgetts för ett transportmedel skall tullkontoret på lämpligt sätt kontrollera att det inte lånats ut, ställts som säkerhet, hyrts ut eller överlåtits inom den i artikel 7 i förordning (EEG) nr 918/83 angivna tiden.

Varor importerade med anledning av giftermål

5 §  När någon gör anspråk på tullfrihet enligt artikel 11 förordning (EEG) nr 9l8/83 skall han lämna skriftlig försäkran om att omständigheterna är sådana som kan medföra tullfrihet.

6 §  Vid tillämpningen av 10 § förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m. beräknas gåvans värde efter detaljhandelspriset i inköpslandet. Värdet skall styrkas av den tullskyldige på lämpligt sätt om tullkontoret begär det. Kan den tullskyldige inte styrka värdet får det beräknas efter detaljhandelspriset på den ort där varorna anmäls till övergång till fri omsättning. Gåvans värde bedöms efter värdet av samtliga kolli som mottagaren vid samma tillfälle erhåller från en och samma givare, oavsett om varorna är belagda med tull eller inte enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan.

7 §  Preliminärt tullvärde skall anges i ärendet i tulldatasystemet när tullfrihet medges enligt artikel 11 i förordning (EEG) nr 918/83.

Tulltjänstemannen bör muntligen fästa den tullfrihetsberättigades uppmärksamhet på föreskriften i artikel 15 i förordning (EEG) nr 918/83.

Hushållsartiklar för möblering av en andra bostad

8 §  När någon gör anspråk på tullfrihet enligt artikel 20 i förordning (EEG) nr 918/83 skall han lämna skriftlig försäkran om att omständigheterna är sådana som kan medföra tullfrihet.

9 §  Tulltjänstemannen bör när tullfrihet medges enligt artikel 20 i förordning (EEG) nr 918/83 genom meddelande i tullräkning eller tullkvitto som framställs genom tulldatasystemet fasta den tullfrihetsberättigades uppmärksamhet på föreskriften i artikel 24 i förordning (EEG) nr 918/83. Meddelandet skall innehålla uppgifter om den tidigaste dag då bostaden får hyras ut eller överlåtas, samt tidigaste dag då hushållsartiklarna får lånas ut, ställas som säkerhet, hyras ut eller överlåtas utan att den tull från vilken befrielse medgetts behöver betalas för dem. Tulltjänstemannen bör även muntligen uppmärksamma den tullfrihetsberättigade på meddelandet och klargöra dess innebörd.

Utrustning för studerande

10 §  När någon gör anspråk på tullfrihet enligt artikel 25 i förordning (EEG) nr 918/83 skall han lämna skriftlig uppgift om att omständigheterna är sådana som kan medföra tullfrihet.

Varor som importeras i samband med att verksamhet överförs från tredje land

11 §  När någon gör anspråk på tullfrihet enligt artikel 32 i förordning (EEG) nr 918/83 skall den som är ansvarig för verksamheten lämna skriftlig försäkran om att omständigheterna är sådana som kan medföra tullfrihet.

Importören skall för identifieringsändamål ange varje varas igenkänningsmärke, varubeskrivning och värde. Uppgifterna skall lämnas på tulldeklarationen för anmälan till övergång till fri omsättning eller i annan handling.

12 §  Tulltjänstemannen bör när tullfrihet medges enligt artikel 32 i förordning (EEG) nr 918/83 genom meddelande i tullräkning eller tullkvitto som framställs genom tulldatasystemet fästa den tullfrihetsberättigades uppmärksamhet på föreskriften i artikel 37 i förordning (EEG) nr 918/83. Meddelandet skall innehålla uppgifter om den tidigaste dag då varorna får lånas ut, ställas som säkerhet, hyras ut eller överlåtas utan att den tull från vilken befrielse medgetts behöver betalas för dem.

Har tullfrihet som avses i första stycket medgetts skall tullkontoret på lämpligt sätt kontrollera att varorna inte lånats ut, ställts som säkerhet, hyrts ut eller överlåtits inom den i artikel 37 i förordning (EEG) nr 918/83 angivna tiden.

Produkter som jordbrukare i EU erhållit från egendomar i tredje land

13§  När någon gör anspråk på tullfrihet enligt artikel 39 i förordning (EEG) nr 918/83 skall den som är ansvarig för verksamheten lämna skriftlig försäkran om att omständigheterna är sådana som kan medföra tullfrihet.

Spannmål, gödningsämnen och produkter för behandling av jord och gröda då de importeras av jordbruksproducenter i tredje land för att användas på egendomar i EU som gränsar till dessa länder

14 §  När någon gör anspråk på tullfrihet enligt artikel 43 i förordning (EEG) nr 918/83 skall den som är ansvarig för verksamheten lämna skriftlig uppgift om den avsedda användningen av varan.

Varor för undervisningsändamål m.m.

15 §  När någon gör anspråk på tullfrihet för varor enligt artiklarna 51—53 i förordning (EEG) nr 918/83 skall den som är ansvarig för verksamheten vid institutionen eller organisationen eller dennes befullmäktigade ombud lämna sådan försäkran som avses i artikel 2 i kommissionens förordning (EEG) nr 2290/83 av den 29 juli 1983 om fastställandet av bestämmelser om tillämpningen av artiklarna 50—59 i förordningen (EEG) nr 918/83 om upprättandet av ett gemenskapssystem för befrielse från tullavgifter.

16 §  Fråga om tillstånd till tullfri import enligt artiklarna 51—53 i förordning (EEG) nr 918/83 prövas av det kontrolltullkontor som anges i hemtagningstillståndet om sökanden är hemtagare och i annat fall av det tullkontor inom vars tulldistrikt sökanden är etablerad.

Ansökan om tillstånd till tullfri import enligt artikel 59 a i förordning (EEG) nr 918/83 skall lämnas till Generaltullstyrelsen.

17 §  Tulltjänstemannen bör när tullfrihet medges enligt artiklarna 51, 53 och 59 a i förordning (EEG) nr 918/83 genom meddelande i utskrift av ärendet, tullräkning eller tullkvitto som framställs genom tulldatasystemet fästa den tullfrihetsberättigades uppmärksamhet på föreskrifterna i artiklarna 57, 59 och 59 b i förordning (EEG) nr 918/83.

18 §  Lokal tullmyndighet skall omgående lämna skriftlig information till Generaltullstyrelsen om de uppgifter som anges i artikel 16.1 i förordning (EEG) nr 2290/83 beträffande vissa tillstånd till tullfri import enligt artiklarna 52.1 och 53 i förordning (EEG) nr 918/83.

Djur för laboratorier; biologiska och kemiska substanser avsedda för forskning

19 §  När någon gör anspråk på tullfrihet för varor enligt artikel 60 i förordning (EEG) nr 918/83 skall den som är ansvarig för verksamheten vid institutionen lämna skriftlig uppgift om den avsedda användningen av varan.

Terapeutiska substanser av mänskligt ursprung samt blodgruppsbestämmande och plasmabestämmande reagenser

20 §  När någon gör anspråk på tullfrihet för varor enligt artikel 61 i förordning (EEG) nr 918/83 skall den som är ansvarig för verksamheten vid institutionen eller laboratoriet lämna skriftlig uppgift om den avsedda användningen av varan.

Instrument och apparater för medicinsk forskning och för fastställande av medicinska diagnoser

21 §  När någon gör anspråk på tullfrihet enligt artikel 63 a i förordning (EEG) nr 918/83 skall den som är ansvarig för verksamheten vid hälsovårdsmyndigheten, sjukhusförvaltningen eller den medicinska forskningsinstitutionen lämna skriftlig försäkran om att omständigheterna är sådana som kan medföra tullfrihet.

22 §  Fråga om tillstånd till tullfri import enligt artikel 63 a i förordning (EEG) nr 918/83 prövas av det kontrolltullkontor som anges i hemtagningstillståndet om sökanden är hemtagare och i annat fall av det tullkontor inom vars tulldistrikt sökanden är etablerad.

23 §  Tulltjänstemannen bör när tullfrihet medges enligt artikel 63 a i förordning (EEG) nr 918/83 genom meddelande i tullräkning eller tullkvitto som framställs genom tulldatasystemet fästa den tullfrihetsberättigades uppmärksamhet på föreskriften i artikel 63 b i förordning (EEG) nr 918/83.

24 §  Lokal tullmyndighet skall omgående lämna skriftlig information till Generaltullstyrelsen med de uppgifter som anges i artikel 16.1 i förordning (EEG) nr 2290/83 beträffande vissa tillstånd till tullfri import enligt artikel 63 a i förordning (EEG) nr 918/83.

Varor för välgörenhetsorganisationer eller filantropiska organisationer

25 §  När någon gör anspråk på tullfrihet för varor enligt artikel 65 i förordning (EEG) nr 918/83 skall den som är ansvarig för verksamheten vid organisationen lämna skriftlig uppgift om den avsedda användningen av varan.

26 §  Preliminärt tullvärde skall anges i ärendet i tulldatasystemet när tullfrihet medges enligt artikel 65 i förordning (EEG) nr 918/83.

Tulltjänstemannen bör genom meddelande i utskrift av ärendet, tullräkning eller tullkvitto som framställs genom tulldatasystemet fästa den tullfrihetsberättigades uppmärksamhet på föreskriften i artikel 68 i förordning (EEG) nr 918/83.

Varor avsedda för blinda och andra handikappade

27 §  När någon gör anspråk på tullfrihet för varor enligt artiklarna 71 och 72 i förordning (EEG) nr 918/83 skall den som är ansvarig för verksamheten vid institutionen eller organisationen eller dennes befullmäktigade ombud lämna sådan försäkran som avses i artikel 2 i kommissionens förordning (EEG) nr 2289/83 av den 29 juli 1983 om införandet av bestämmelser för tillämpningen av artiklarna 70—78 i rådets förordning (EEG) nr 918/83 om upprättandet av ett gemenskapssystem för befrielse från tullavgifter.

28 §  Fråga om tillstånd till tullfri import enligt artiklarna 7l och 72 i förordning (EEG) nr 918/83 prövas av det kontrolltullkontor som anges i hemtagningstillståndet om sökanden är hemtagare och i annat fall av det tullkontor inom vars tulldistrikt sökanden är etablerad.

29 §  Ansökan som avses i artikel 18 i förordning (EEG) nr 2289/83 får lämnas på tulldeklarationen när varorna anmäls till övergång till fri omsättning.

30 §  Preliminärt tullvärde skall anges i ärendet i tulldatasystemet när tullfrihet medges enligt artiklarna 71 och 72 i förordning (EEG) nr 918/83.

Tulltjänstemannen bör genom meddelande i utskrift av ärendet, tullräkning eller tullkvitto som framställs genom tulldatasystemet fästa den tullfrihetsberättigades uppmärksamhet på föreskriften i artikel 76 i förordning (EEG) nr 9l8/83.

Katastrofoffer

31 §  När någon gör anspråk på tullfrihet för varor enligt artikel 79 i turordning (EEG) nr 918/83 skall den som är ansvarig för verksamheten vid organisationen lämna skriftlig uppgift om den avsedda användningen av varan.

32 §  Ansökan om tullfri import enligt artikel 79 i förordning (EEG) nr 918/83 skall lämnas till Generaltullstyrelsen.

33 §  Preliminärt tullvärde skall anges i ärendet i tulldatasystemet när tullfrihet medges enligt artikel 79 i förordning (EEG) nr 918/83.

Tulltjänstemannen bör genom meddelande i utskrift av ärendet, tullräkning eller tullkvitto som framställs genom tulldatasystemet fästa den tullfrihetsberättigades uppmärksamhet på föreskriften i artikel 83 i förordning (EEG) nr 918/83.

Varor som importeras för att främja handeln

Allmänna råd till artikel 91 i förordning  nr 918/83

Vid tillämpning av 91 i förordning (EEG) nr 918/83 bör vid bedömande av försumbart värde hänsyn tas till värdet av de enskilda proverna eller till det sammanlagda värdet av proverna i en och samma försändelse. Om flera varuprovsförsändelser från samma avsändare till en och samma mottagare inkommer samtidigt bör hänsyn tas till det sammanlagda värdet av proverna i samtliga försändelser.

Varor som importeras för undersöknings-, analys- eller kontrolländamål

34 §  När någon gör anspråk på tullfrihet enligt artikel 100 i förordning (EEG) nr 918/83 skall den tullfrihetsberättigade lämna en skriftlig uppgift om den avsedda användningen.

Tullfrihet i vissa fall

Främmande staters representanter m.fl.

Allmänna råd till 4 § lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

När det gäller annat gods än resgods finns i de berörda konventionerna inte någon inskränkning i Tullverkets rätt att göra varuundersökning. Tulltjänsteman bör dock iaktta viss återhållsamhet med sådan undersökning. Varuundersökning bör göras endast när välgrundad anledning finns att anta att en sändning innehåller avgiftsbelagda varor, varor som är importreglerade eller importförbjudna eller om det av specifikation inte framgår sändningens innehåll. Om varuundersökning görs bör varuägaren eller representant för beskickningen eller konsulatet närvara.

Diplomatisk kurirförsändelse får dock enligt konventionerna inte öppnas eller kvarhållas. I sammanhanget bör observeras att kurirfösändelse inte alltid medförs av en kurir. Den kan t.ex. befordras som post- eller järnvägsförsändelse. En kurirförsändelse skall dels vara försedd med synliga yttre märken som anger att den är en kurirförsändelse, dels åtföljas av kurirhandling.

35 §  Tullfrihet enligt 4 § första stycket lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. gäller för varor som förtullas för

1. en främmande stats beskickning, den som tillhör beskickningens diplomatiska, administrativa eller tekniska personal samt familjemedlem, som ingår i sådan persons hushåll, som är berättigad till tullfrihet i överensstämmelse med konventionen den 18 april 1961 (SÖ 1967:1) om diplomatiska förbindelser,

2. en främmande stats karriärkonsulat och honnorärkonsulat, den som är en främmande stats karriärkonsul eller tillhör karriärkonsulatets administrativa eller tekniska personal samt familjemedlem, som ingår i sådan persons hushåll, som är berättigad till tullfrihet i överensstämmelse med konventionen den 24 april 1963 (SÖ 1974:10) om konsulära förbindelser eller annan motsvarande överenskommelse.

Som karriärkonsul anses även tjänsteman som likställs med sådan enligt överenskommelse med främmande stat.

Villkoret i berörda konventioner för tullfrihet enligt första stycket l och 2 för vara, som förtullas för administrativ eller teknisk personal, att det skall gälla föremål, som importeras vid tiden för deras första installerande, innebär att varorna skall importeras och anmälas till förtullning inom fyra månader från det att tjänstemannen enligt anmälan till Utrikesdepartementet installerats på beskickningen eller konsulatet. Tullkontor får förlänga denna tid om det finns särskilda skäl.

36 §  En framställning som avses i 3 § förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m. får bara användas för varor som förtullas vid ett och samma tillfälle. Sådan framställning kan ersätta annars föreskriven förtullningsanmälan.

37 §  När någon begär tullfrihet enligt 4 § andra stycket lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. skall den som begär tullfriheten lämna skriftlig uppgift, bestyrkt av organisationen, om att omständigheterna är sådana som kan medföra tullfrihet.

Sådan uppgift får bara användas för varor som förtullas vid ett och samma tillfälle. Den kan ersätta annars föreskriven förtullningsanmälan.

38 §  En överlåtelse enligt 4 § första stycket sista meningen förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m. skall göras i nära anslutning till och inte tidigare än tre månader före planerad tidpunkt för förflyttningen.

Om tullfrihet enligt 4 § första stycket lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. medges för ett motorfordon, fartyg eller luftfartyg skall tulltjänstemannen ange utgångspunkten för beräkning av de i 4 § förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m. föreskrivna tidsfristerna för överlåtelse på den framställning om tullfrihet för transportmedlet som lämnats. En kopia av framställningen med denna uppgift skall skickas till den beskickning, det konsulat eller den person som har medgetts tullfriheten.

39 §  Bestämmelserna i 38 § gäller också fall som avses i 5 § förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m.

40 §  Har tullfrihet som avses i 4 lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. medgetts för ett transportmedel skall tullkontoret på lämpligt sätt kontrollera att det inte överlåtits inom den i 4 § förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m. angivna tiden.

Luftfartsutrustning

41 §  Exempel på varor för vilka tullfrihet kan medges enligt 5 § lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. har tagits in i bilaga.

Proviant m.m. för transportmedel

42 §  För proviant, som är underkastad hög tull och annan skatt och avgift eller är av sådan beskaffenhet att särskild kontroll krävs, medges tullfrihet enligt 6 § andra stycket förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m. för förbrukning ombord endast för så stor kvantitet som beräknas gå åt under fartygets uppehåll inom det svenska tullområdet.

I fråga om alkohol och tobaksvaror medges utan särskild prövning, för förbrukning ombord, tullfrihet för högst l liter spritdrycker, högst 1 liter vin, högst 5 liter starköl och 200 cigaretter eller 250 gram andra tobaksvaror per besättningsmedlem.

På särskild framställning kan tullkontor efter tio dagar medge tullfrihet för ytterligare kvantiteter av nämnda varor, dock endast i kvantiteter som motsvarar normal förbrukning under tidsperioden om högst tio dagar.

43 §  Tullfrihet enligt 6 andra stycket förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m. medges även för proviant för befälhavarens representation ombord men inte för tillställningar av större omfattning, exempelvis i anledning av rederijubileer eller invigningar av nya fartygslinjer. Tullfrihet enligt detta stycke medges dock inte utan särskild prövning av tullkontor för mer än 3 liter spritdrycker, 6 liter vin och 400 cigaretter om fartygets bruttodräktighet är 2.000 eller däröver och inte mer än 1,5 liter spritdrycker, 3 liter vin och 200 cigaretter om fartygets bruttodräktighet understiger 2.000.

44 §  Med fartyg i trafik mellan Sverige och tredje land enligt 6 § tredje stycket förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m. avses endast fartyg som inkommer i sådan trafik och som efter reparation eller liknande åtgärd vid varv är avsett att avgå i sådan trafik.

Särskilda föreskrifter finns i Generaltullstyrelsens cirkulär (TFS 1982:47) om tullverkets kontroll av överskottsproviant.

Flyttsaker

45 §  När någon gör anspråk på tullfrihet enligt 7 och 8 §§ förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m. skall han lämna skriftlig försäkran på fastställd blankett (Tv 000) om att omständigheterna är sådana som kan medföra tullfrihet.

46 §  I 7 § förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m. förstås med

person som återvänder: person som återvänder till Sverige när fråga är om stadigvarande vistelse och inte om endast tillfällig vistelse här som skall vara högst ett år;

på grund av sitt arbete: begreppet omfattar såväl arbetstagare som egenföretagare;

vistas i tredje land: en oavbruten vistelse i tredje land eller en vistelse i tredje land med avbrott för besök i gemenskapen;

varor om de ägs av den person för vilken de förtullas: varor som vid tidpunkten för personens återvändande

ägs av vederbörande eller

utgör ägarens och dennes makas gemensamma bohag eller annan gemensamt ägd lös egendom eller makes egendom som är giftorättsgods enligt 7 kap. äktenskapsbalken (1987:230), varvid med ägarens och dennes maka likställs person som är registrerad enligt lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap eller

utgör ägarens och dennes sambos gemensamma bohag eller annan gemensamt ägd lös egendom, varvid med sambor menas en ogift kvinna och en ogift man som bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden;

behov: behovet av varan i tredje land före och i Sverige efter återvändandet för ägaren ensam eller för ägaren tillsammans med samtidigt återvändande hushållsmedlemmar;

medlem av dennes (ägarens) hushåll: familjemedlem, samboende, anställd eller annan som har gemensamt hushåll med ägaren;

vistats i tredje land i minst ett år: en tid av minst 365 dagar varvid inräknas den totala tiden för vistelsen i tredje land med avdrag för annan tid för vistelse i gemenskapen än korta avbrott, i vistelsen i tredje land inräknas i sin helhet dag då personen delvis vistas i tredje land i samband med att denne påbörjar, avbryter eller avslutar vistelsen i tredje land;

bortse från korta avbrott: avbrott i vistelsen i tredje land för besök i gemenskapen under viss tid varefter personen återvänder till tredje land; sådana avbrott får inräknas i tiden för vistelsen i tredje land med sammanlagt högst 72 dagar för varje period av vistelsen i tredje land om 365 dagar; om tiden för ett och samma avbrott överstiger 72 dagar inräknas sådan tid dock inte till någon del i vistelsen i tredje land.

47 §  Tiden för en persons ägande av motorfordon, husvagn, fartyg och luftfartyg som avses i 8 § första stycket förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m. skall omfatta minst 365 dagar. Den räknas från och med den dag då transportmedlet med äganderätt ställdes till ägarens förfogande till och med dagen för återvändandet.

Med begagnande av ett transportmedel enligt 8 § första stycket förordningen om tullfrihet m.m. avses nyttjande av det i tredje land som transportmedel på det sätt som med hänsyn till klimatiska och andra f'örhållanden är normalt får transportmedlet i fråga. Ett transportmedel skall anses ha begagnats i normal utsträckning enligt samma stycke om det under ägandetiden har begagnats på sätt som nu sagts i den omfattning som kan anses normalt med hänsyn till ägarens och dennes hushålls levnadsvanor.

48 §  Preliminärt tullvärde skall anges i ärendet i tulldatasystemet när tullfrihet enligt 7 § förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m. för motorfordon, husvagn, fartyg eller luftfartyg medges.

Har tullfrihet som avses i första stycket medgetts för transportmedlet skall tullkontoret på lämpligt sätt kontrollera att det inte överlåtits inom den i 8 § tredje stycket förordningen om tullfrihet m.m. angivna tiden.

49 §  Överlåts transportmedel som avses i 8 § första stycket förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m. tidigare än som sägs i 8 § tredje stycket förordningen skall den som har medgetts tullfriheten utan dröjsmål anmäla det till det tullkontor som medgett tullfriheten och därvid lämna uppgift om det tullid som registrerats i tulldatasystemet vid transportmedlets anmälan till förtullning. Skall tull och annan skatt betalas skall ett slutligt tullvärde fastställas.


Bilaga

Exempel på luftfartsutrustning som avses i 7 § Generaltullstyrelsens föreskrifter för verkställigheten av lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.

1.  Serviceutrustning
 1.1.

Trappor och arbetsställningar
Passagerartrappor
Förrarumstrappor
Lastrumstrappor
Arbetstrappor, speciellt tillverkade för luftfartyg
Arbetsställningar, speciellt tillverkade för luftfartyg
Luftfartygsdockor

1.2. 

Lyftredskap
Domkrafter,
skruv-, speciellt tillverkade för uppbockning av luftfartyg och delar därtill
Domkrafter, hydrauliska, speciellt tillverkade för uppbockning av luftfartyg och delar därtill
Andra lyftredskap, speciellt tillverkade for uppbockning av luftfartyg och delar därtill

Exempel: Propellerstropp
      Lyftok för motorer och motorinstallationer
     Stropp för transport av vingar

 1.3. Fyllnings- och rengöringsutrustning
Rengöringsvagnar, speciellt konstruerade för rengöring av luftfartyg
Toalettömningsvagnar, speciellt tillverkade för tömning av toalett på luftfartyg
Vattenpåfyllningsvagnar, speciella för luftfartyg (låg lyfthöjd och speciell tillkoppling)
Trycksmörjvagnar, speciella för luftfartyg
Vagnar för fyllning av vätskor på luftfartyg (hydraul-, avisningsvätska)
 1.4. Uppvärmnings- och avkylningsutrustning
Uppvärmningsaggregat för luftfartyg
Luftkonditioneringsvagnar för luftfartyg
 1.5

Elektrisk markutrustning
Startaggregat för luftfartyg

Exempel: Batterivagnar
      Motorgeneratorer
      Transportabla likriktare

 1.6. Lastnings- och lossningsutrustning
Transportörer speciellt tillverkade för lastning och lossning av luftfartyg
 1.7.

Parkeringsutrustning
Bromsklotsar
Stjärtstöd
Landställslås
Roderlås
Bogserutrustning speciell för luftfartyg

Exempel: Bogserspak

1.8.

Annan serviceutrustning
Avisningsutrustning
Kapell för luftfartyg

Exempel: Motor-, ving- och stjärtkapell

2. Provapparatur och provutrustning för flygmateriel
 2.1.

Provutrustning för motorer, motorinstallationer och propellrar

Exempel: Motorprovanläggning
      Balanseringsapparat för propellrar
      Provanläggning för kompressorsanläggning
      Provanläggning för propellrar

 2.2.

Provutrustning för flyginstrument

Exempel: Provutrustning för autopilotsystem
      Provutrustning för gyroinstrument
      Provutrustning för magnetiska och optiska navigationsinstrument 
      Provutrustning för vacuum- och tryckmätande instrument
      Provutrustning för mängd- och strömmätande instrument
      Provutrustning för elektriska instrument
      Provutrustning för instrument för mätning av mekaniska fenomen
      Provutrustning för kombinerade funktionsprov

 2.3.

Provutrustning för elektriska anläggningar

Exempel: Mätinstrument för strömstyrka och spänning
Mätinstrument för motstånd, effekt, energi, frekvens och fas
Universalinstrument
Elektroapparater för kombinerade funktionsprov

2.4. 

Provutrustning för radio

Exempel: Variabla instrument för mätning av kapacitet, induktans, impedans och Q-värden
      Variabla lågfrekvensgeneratorer
      Högfrekvensgeneratorer
      Vågmätare för mycket höga frekvenser
      Oscillografer
      Rörvoltmetrar och förstärkare för höga frekvenser
      Rörprovapparater
      Apparater för mätning av antenn- och utgångseffekt (konstantenner)
      Elektroniska apparater för kombinerade funktionsprov

2.5.  Provutrustning för vätske- och gassystem med aggregat
 2.6.

Annan provutrustning

Exempel: Balanseringsapparat för luftfartygskomponenter
      Jiggar för luftfartygskomponenter

 3.

Verkstadsutrustning, maskiner
Maskiner, speciellt konstruerade för användning vid underhåll och reparation av luftfartyg

Exempel: Slipmaskiner för bromstrummor på luftfartygshjul
      Swaggingmaskiner

 4. Verktyg, speciellt konstruerade att användas vid översyn, underhåll och reparation av luftfartyg och flygmateriel
 4.1.

Specialverktyg för luftfartygsmotorer

Exempel: Cylinderfotsnycklar
       Hållare för huvudvevstake

 4.2.

Specialverktyg för luftfartygspropellrar

Exempel: Domnycklar
      Runddragningsnycklar

 4.3

Specialverktyg för luftfartygsskrov

Exempel: Nycklar för montering/demontering av hjul
      Avdragare för noshjul

5. 

Skyddsmateriel
Eldsläckningsutrustning vid start av luftfartyg

 6.

Fordon och transportredskap
Tunga traktorer speciella för bogsering av luftfartyg (låg höjd, små hjul)
Transportörer för luftfartygshjul

 7.

Lager- och verkstadsinventarier
Bockar och stativ för luftfartygsmotorer, propellrar, vingar och annan flygmateriel
Specialemballage för flygmateriel

Exempel: Lådor för komplett motorinstallation
      Fundament för komplett motorinstallation
      Speciallådor med fastspänningsanordningar för luftfartygskomponenter
      Luftfartygsvågar

 8. Radioanläggningar
Kombinerade radiosändare/mottagare för expediering av luftfartyg
 9.

Utbildningsmateriel
Flight Simulators
Linktrainers
Undervisnings- och övningsmodeller av luftfartygsdelar och anläggningar

Exempel: Genomskurna luftfartygsmotorer
      Förarrumsmodeller

      Planscher
      Undervisningsfilm
      Reservdelskataloger och instruktionsböcker


Denna författning träder i kraft den dag då lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska Unionen träder i kraft.
(Lagen (1994:1500) träder i kraft den 1 januari 1995 genom förordning (1994:2063).)