tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1994:56

med ändringar i TFS 1976:127

beslutad den 29 december 1994
Utkom från trycket den 17 januari 1995

Bemyndigande: 15 § trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, Kompetenscenter Klarering


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1976:127) med närmare föreskrifter om försäkring på motorfordon som införts för tillfälligt brukande i riket

[Generaltullstyrelsen föreskriver] i fråga om styrelsens kungörelse (TFS 1976:127) med närmare föreskrifter om försäkring på motorfordon som införts för tillfälligt brukande i riket

dels att l—4 §§ samt bilagorna A och B till kungörelsen skall ha följande lydelse,

dels att det i kungörelsen skall införas en ny bilaga, bilaga C, av följande lydelse.

1 §  Fordon med registreringsskyltar som utvisar att det är endast tillfälligt registrerat i Belgien, Irland, Italien, Nederländerna, San Marino, Förbundsrepubliken Tyskland eller Vatikanstaten skall vid tillämpning av 10—13 §§ trafikförsäkringsförordningen (1976:359) ej anses som där registrerat fordon.

Med moped enligt 10 § andra stycket trafikförsäkringsförordningen avses tvåhjuligt motorfordon med en cylindervolym av högst 50 cm3 under förutsättning att nedan för varje särskilt land angivet villkor är uppfyllt.


 Land  Villkor

 Belgien  Fordonet skall vara försett med daterad landsdelsskylt
 Danmark  Fordonets förare skall ha hemvist i Danmark
 Finland  Fordonets förare skall ha hemvist i Finland
 Frankrike Fordonet skall vara försett med pedaler och dess förare skall ha hemvist i Frankrike
 Irland Fordonets förare skall ha hemvist i Irland
 Italien Fordonet skall vara försett med en i Italien utfärdad identitetsskylt
 Luxemburg Fordonet skall vara försett med pedaler samt skylt (svarta siffror på gul bakgrund) som upptar numret på det identitetskort som utfärdats av vederbörande myndighet i Luxemburg
 Monaco Fordonet skall vara försett med pedaler och dess förare skall ha hemvist i Monaco  
 Nederländerna Fordonet skall vara försett med pedaler och dess förare skall medföra nederländskt försäkringsbevis vars nummer överensstämmer med numret på fordonets försäkringsskylt
 San Marino Fordonet skall vara försett med en i San Marino utfärdad identitetsskylt
Förbundsrepubliken Tyskland Fordonet skall vara antingen sådan cykel med hjälpmotor som enligt förarens uppgift är hemmahörande i Förbundsrepubliken Tyskland eller mindre motorcykel försedd med aktuell årsskylt
 Ungern Fordonet skall enligt förarens uppgift vara hemmahörande i Ungern
 Vatikanstaten Fordonet skall vara försett med en i Vatikanstaten utfärdad identitetsskylt

2 §  Internationellt försäkringskort för motorfordon (Carte Internationale d'Assurance Automobile), s.k. grönt kort, utfärdat under garanti av Trafikförsäkringsföreningen utgör bevis om gällande försäkring som avses i 12 § 1 trafikförsäkringsförordningen (1976:359). Sådant försäkringskort skall vara utfärdat på blankett enligt bifogade formulär (Bilaga A).

Tullmyndigheten skall kontrollera att försäkringen är gällande i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Till internationellt försäkringskort eventuellt hörande duplikat skall inte omhändertagas av tullmyndigheten.

Kontroll av försäkringskort som avses i denna paragraf skall inte ske i fall som avses i 10 § första stycket och 11 § trafikförsäkringsförordningen.

(Senaste lydelse TFS 1986:41.)

3 §  Gränsförsäkring som avses i 12 § 2 trafikförsäkringsförordningen (1976:359) skall utfärdas med användande av fastställd numrerad blankett till gränsförsäkringskort serie E (Bilaga B). Premie skall betalas i svensk valuta enligt särskild premietariff (Bilaga C). För annat motorfordon än sådant som är inrättat huvudsakligen för att självständigt nyttjas till person- eller godsbefordran skall premie betalas såsom för motorcykel.

Försäkringskort som avses i denna paragraf skall utfärdas i original och kopia. Originalet skall utlämnas till fordonets förare. Kopian skall till månadens slut förvaras hos den tullmyndighet där kortet utfärdats.

För icke registrerat tävlingsfordon för vilket trafikförsäkring inte finns behöver gränsförsäkring ej tecknas om den som svarar för fordonet skriftligen försäkrar att det inte skall användas utanför inhägnat tävlingsområde.

Vid införsel av fordon som beräknas kvarstanna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz högst en månad skall minimipremie erläggas. Anges längre vistelsetid skall premie uttas för den uppgivna tiden.

Har trafikförsäkringspremie betalats med för högt belopp kan Trafikförsäkringsföreningen efter ansökan medge återbetalning. Regeln om minimipremie tillämpas därvid.
(Senaste lydelse TFS 1990:44. Ändringen innebär bl.a. att fjärde stycket upphävs.)

4 §  Har efter införseln till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet giltighetstiden för internationellt försäkringskort utgått och skall på grund härav enligt 13 § trafikförsäkringsförordningen (1976:359) gränsförsäkring tecknas vid återutförsel eller förtullning, skall för ändamålet användas sådan blankett som avses i 3 § denna kungörelse.

Sistnämnda blankett skall även användas, om gränsförsäkring tecknats vid införsel till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz och felande premie enligt 13 § trafikförsäkringsförordningen skall betalas vid återutförsel eller förtullning.

Vid eventuell tilläggsdebitering skall tillses att summan av erlagda premier för ett års brukande ej överstiger årspremien. På gränsförsäkringskort som utfärdats vid återutförsel eller förtullning skall i fall som avses i paragrafens första stycke antecknas numret på det internationella försäkringskort vars giltighetstid utgått och i fall som avses i paragrafens andra stycke numret på det vid införseln till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz utfärdade gränsförsäkringskortet, namnet på den tullmyndighet som utfärdat det samt datum för kortets utfärdande.

(Senaste lydelse TFS 1986:41.)


Bilaga A
(Senaste lydelse TFS 1986:41.)


Bilaga B
(Senaste lydelse TFS 1990:44.)


Bilaga C

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN

TARIFF FÖR GRÄNSFÖRSÄKRINGSPOOLEN FÖR DANMARK, FINLAND, NORGE OCH SVERIGE (E-POOLEN) GÄLLANDE FR.O.M. 1994-01-01

 Fordonskategori  Minimipremie 1 mån  Varje efter följande månad  Maximipremie 1 år
A. Personbil  600 :-  350 :-  3.5000 :-
B. Motorcykel  400 :-  150 :-  1.500 :-
C. Lastbil/traktor  2.000 :-  1.000 :-  12.000 :-
 D. Moped  300 :-  100 :-  800 :-
 E. Buss  1.800 :-  900 :-  9.000 :-
 F. Släpvagn  För fordon med släpvagn uttages en tilläggspremie på 50 %

Anm. För fordon med totalvikt högst 3.500 kg och för fordon för högst 9 personer inkl föraren uttages personbilspremie.


1. Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den kom ut från trycket i Tullverkets författningssamling.

2. Skall efter ikraftträdandet av de nya bestämmelserna vid återutförsel eller förtullning av motorfordon gränsförsäkring tecknas eller felande premie betalas, skall för tiden intill utgången av januari 1994 premien beräknas enligt tidigare tariffen serie D och för tiden därefter enligt tariffen serie E.