tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1994:55

med ändringar i TFS 1994:51

beslutad den 29 december 1994
Utkom från trycket den 13 januari 1995

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 juli 1996 genom TFS 1996:19

Bemyndigande: 4 § förordningen (1994:1615) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen och 57 och 84 §§ tullförordningen (1987:1114) och efter samråd med Riksskatteverket


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1994:51) för tillämpning av övergångsbestämmelser till tullagen (1994:1550) och av förordningen (1994:1615) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att 2, 4, 6 och 7 §§ Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1994:51) för tillämpning av övergångsbestämmelser till tullagen (1994:1550) och av förordningen (1994:1615) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen skall ha följande lydelse.

2 §  Den som kommer till det svenska tullområdet från annat land som är medlem i Europeiska unionen och därvid medför varor för vilka det föreligger anmälnings- och uppgiftsskyldighet enligt punkt 4 i övergångsbestämmelserna till tullagen (1994:1550) eller i enlighet med annan föreskrift skall inresa på ort där det finns tullplats och utan dröjsmål där anmäla varorna för närmaste tulltjänsteman eller tullmyndighet enligt vad som sägs i det följande.

På ort där tullkammare anordnat särskilt tullfilter skall en resande som medför varor enligt första stycket, anmäla sig vid tullexpedition som markerats med skylt med röd punkt och texten "Varor att deklarera". Andra resande anvisas välja den gång som utmärkts med en blå skylt med ett gult EU-märke och texten "Resande direkt från annat EU-land utan varor att deklarera" (blå gång).

Om anmälningsskyldighet vid inresa med fartyg eller luftfartyg som inte går i regelbunden trafik finns särskilda föreskrifter. Detsamma gäller för resandes bagage från tredje land som omlastats i ett annat land som är medlem i Europeiska unionen för vidare befordran till Sverige.

4 §  Anmälan till tullmyndigheten av varor för vilka skatt skall betalas enligt lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen skall ske skriftligt på särskild blankett (Tv 000.0).

Tullmyndigheten tar därvid emot anmälan och kontrollerar uppgifterna i anmälan samt beslutar om skatten och journalför i samband med detta anmälan. Blad 2 försedd med tullmyndighetens stämpel återlämnas därefter till den som gjort anmälan.

Beslut om skatten anses meddelat den dag då anmälan journalförts. Skatten skall i dessa fall betalas senast två veckor efter dagen för detta beslut till skattemyndigheten i Kopparbergs län.

Anmälningshandlingen skall uppta anmälarens fullständiga namn och adress, uppgift om den mängd varor som skall beskattas samt vara undertecknad av den som gör anmälan.

I de fall den resande önskar betala skatten direkt till tullmyndigheten får anmälan ske muntligt. Därvid erhåller den som betalar skatten i anslutning till detta ett kvitto på vad han har betalt. Beslut om skatten meddelas i samma handling som kvittot. Beslutet anses meddelat den dag kvittot är utfärdat.

6 §  I de fall anmälan görs på plats som sägs i 3 § första stycket får anmälan som där avses lämnas i därför särskilt utmärkt brevlåda.

Anmälningshandlingen skall upprättas på särskild blankett och innehålla de uppgifter som anges i 4 § fjärde stycket.

I detta fall skall blad 2 av anmälningshandlingen behållas.

7 §   Den som vid utresa från det svenska tullområdet medför varor till annat land som är medlem i Europeiska unionen för vilka det föreligger anmälnings- och uppgiftsskyldighet enligt punkt 4 i övergångsbestämmelserna till tullagen (1994:1550) eller i enlighet med annan föreskrift är skyldig att utan dröjsmål anmäla varorna till den sista tullplats som passeras innan tullområdet lämnas.

Den som vid utresa från det svenska tullområdet till annat land som är medlem i Europeiska unionen inte medför varor som avses i första stycket får företa utresan från valfri ort och utan att göra anmälan till tullmyndigheten, såvitt inget annat är särskilt föreskrivet för utförsel av en viss vara som den resande därvid medför.

Särskilda föreskrifter gäller då det är fråga om krigsmateriel som avses i lagen (1992:1300) om krigsmateriel och produkter som avses i lagen (1991:341) om strategiska produkter.