tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1994:54

i sammanställd version (grundförfattning med inarbetade ändringar)
ändringar införda t.o.m. TFS 2014:2
som utkom från trycket den 31 januari 2014

Författningen omtryckt TFS 2009:1


Åberopade bemyndiganden

TFS 1994:54; 16 § förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. och 84 § tullförordningen (1994:1558) samt sådana bemyndiganden som regeringen lämnat med stöd av 119 § tullagen (1994:1550) och efter samråd med Sveriges riksbank och Kommerskollegium

TFS 1995:10; 16 § förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. och 84 § tullförordningen (1994:1558) samt sådana bemyndiganden som regeringen lämnat med stöd av 119 § tullagen (1994:1550)

TFS 1996:23; 16 § förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. och 84 § tullförordningen (1994:1558) samt sådana bemyndiganden som regeringen lämnat med stöd av 119 § tullagen (1994:1550) och efter samråd med Kommerskollegium

TFS 1997:16; 16 § förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

TFS 1998:13; 11 och 16 §§ förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. och efter samråd med Kommerskollegium

TFS 1998:35; 16 § förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. samt 14 och 84 §§ tullförordningen (1994:1558)

TFS 1999:1; 11 och 16 §§ förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. och efter samråd med Kommerskollegium

TFS 1999:38; 11 och 16 §§ förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. och efter samråd med Kommerskollegium

TFS 1999:43; 16 § förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

TFS 2000:27; 16 § förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

TFS 2001:12; 16 § förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. och efter samråd med Kommerskollegium

TFS 2002:3; 11 och 16 §§ förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. och efter samråd med Kommerskollegium

TFS 2002:6; 16 § förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

TFS 2003:7; 16 § förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

TFS 2003:21; 16 § förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. och efter samråd med Statens jordbruksverk

TFS 2004:38; 16 § förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. och 18 § verksförordningen (1995:1322)

TFS 2005:30; 16 § förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

TFS 2006:7; 16 § förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

TFS 2006:27; 16 § förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

TFS 2009:1; 16 § förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

TFS 2014:2;


Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, Kompetenscenter Uppföljning


Tullverkets föreskrifter och allmänna råd
om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

(Rubriken har fått sin nuvarande lydelse genom TFS 1999:43.)

1 kap. Inledande bestämmelser

1 §  Denna författning innehåller bestämmelser för verkställighet av lagen (1994:1548) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. och förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.
(TFS 1998:35.)

Definitioner m.m.

(Rubriken är införd genom TFS 2009:1.)

2 §  Med "tullmyndighet" och "behörig myndighet" i bestämmelser om tullförfaranden med ekonomisk verkan i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen och i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen avses Tullverket om inget annat föreskrivits.

I övrigt har uttryck som används i denna författning den innebörd som anges i förordning (EEG) nr 2913/92 och förordning (EEG) nr 2454/93.

Tullverket prövar frågor om godkännande av auktoriserade handels­kammare för att utfärda varucertifikat EUR.1 enligt de bestämmelser om förmånstull som avses i artikel 20.3 e i förordning (EEG) nr 2913/92. Tullverket fastställer en blankett för ansökan om sådant godkännande.
(TFS 2005:30).


1 a kap. Användning för särskilda ändamål

(Rubriken har fått sin nuvarande lydelse genom TFS 2000:27.)

1 §  har upphävts genom (TFS 2005:30).

Ansökan om tillstånd på särskild blankett

(Rubriken är införd genom TFS 2009:1.)

2 §  En ansökan om tillstånd till användning för särskilda ändamål enligt artikel 292.2 i förordning (EEG) nr 2454/93 ska göras på blanketten Ansökan om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/till användning för särskilda ändamål (Tv 760.31).

Ansökan ska vara underskriven. Om sökanden är en juridisk person ska ansökan vara underskriven av en behörig firmatecknare.

(TFS 2009:1.)

3 §  har upphävts genom (TFS 2005:30).

Ansökan om tillstånd i tulldeklaration

(Rubriken är införd genom TFS 2009:1.)

4 §  I artikel 292.3 i förordning (EEG) nr 2454/93 finns bestämmelser om att ansökan om tillstånd får, under särskilda omständigheter, lämnas vid tulldeklarering enligt normalförfarandet genom en skriftlig tulldeklaration eller genom ett elektroniskt dokument.

När en ansökan om tillstånd lämnas i tulldeklaration genom ett elektro­niskt dokument till tulldatasystemet, ska deklaranten eller ombud som han anlitar markera att tulldeklarationen även utgör "Ansökan om Tullverkets tillstånd" genom att ange den tvåställiga sifferkoden 15 enligt 7 kap. 16 § Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaran­den m.m. (tullordning).

Det tullkontor där varorna deklareras till tullförfarandet övergång till fri omsättning prövar en ansökan om tillstånd enligt artikel 293.2 i förord­ning (EEG) nr 2454/93.

(TFS 2009:1.)

5 och 6  §§  har upphävts genom (TFS 2005:30).

Säkerhet

(Rubriken är införd genom TFS 2009:1.)

7 §  Tullverket kan kräva att säkerhet ställs för tull eller annan skatt om sökandens finansiella ställning eller andra omständigheter motiverar det. I sådant fall beviljas inte tillstånd förrän säkerheten har ställts i den omfattning Tullverket i varje enskilt fall bestämmer. Säkerhet ska alltid krävas om företaget inte har tillräcklig kreditvärdighet.

I förekommande fall ska säkerhet ställas innan varorna hänförs till tull­förfarandet.

(TFS 2009:1.)

8 och 9 §§  har upphävts genom (TFS 2005:30).

Överföring

(Rubriken är införd genom TFS 2009:1.)

10 §  När varor överförs mellan två tillståndshavare som är etablerade i Sverige ska följande rutin användas:

a) Den mottagande parten ska ange sitt tillståndsnummer i sin beställ­ning och behålla en kopia av denna i sin bokföring. Den överförande par­ten ska behålla originalet av beställningen i sin bokföring.

b) Den överförande parten ska ange den mottagande partens tillstånds­nummer i försäljningsfaktura eller motsvarande handling. Denna handling ska innehålla uppgifter som anger att det är fråga om varor som överförs under villkoren för gynnsam behandling i tullhänseende på grund av va­rors användning för särskilda ändamål. Den överförande parten ska behål­la en kopia i sin bokföring.

Den mottagande parten ska behålla originalet av försäljningsfakturan eller motsvarande handling i sin bokföring.

c) När varorna överförts ska den mottagande parten bekräfta detta med datum och underskrift. Detta mottagningsbevis ska behållas av den över­förande parten i dennes bokföring.

d) Den tillståndshavare som är överförande part ska föra en förteckning över de varor som överförts inom landet.

(TFS 2009:1.)

11 §  har upphävts genom (TFS 2005:30).

Medgivande till annan användning

(Rubriken är införd genom TFS 2009:1.)

12 § Medgivande enligt artikel 299 i förordning (EEG) nr 2454/93 till annan användning av varorna än den som beviljats i tillståndet ska begäras i förväg hos Tullverket.

(TFS 2009:1.)


2 kap.

(Kapitlet har upphört att gälla genom TFS 2006:7.)


3 kap. Aktiv förädling

Samråd med Kommerskollegium

(Rubriken är införd genom TFS 2009:1.)

1 §  Tullverket ska samråda med Kommerskollegium då ansökan om tillstånd till tullförfarandet aktiv förädling avser sådana importvaror som nämns i bilaga 73 till förordning (EEG) nr 2454/93 med undantag av de fall som nämns i artikel 539.2 a–c. Samråd ska alltid ske i de fall artiklarna 503 och 504 tillämpas.

(TFS 2009:1.)

1 a §  har upphävts genom (TFS 2001:12).

Ansökan om tillstånd på särskild blankett

(Rubriken är införd genom TFS 2009:1.)

2 §  En ansökan om tillstånd till aktiv förädling enligt artikel 497.1 i för­ordning (EEG) nr 2454/93 ska göras på blanketten Ansökan om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/till användning för särskilda ändamål (Tv 760.31).

Ansökan ska vara underskriven. Om sökanden är en juridisk person ska ansökan vara underskriven av en behörig firmatecknare.

(TFS 2009:1.)

Ansökan om tillstånd i tulldeklaration

(Rubriken är införd genom TFS 2009:1.)

3 §  I artikel 497.3 första stycket a i förordning (EEG) nr 2454/93 finns bestämmelser om i vilka fall en ansökan om tillstånd till tullförfarandet aktiv förädling får lämnas vid tulldeklarering enligt normalförfarandet genom en skriftlig tulldeklaration eller genom ett elektroniskt dokument.

När en ansökan om tillstånd lämnas i tulldeklaration genom ett elektro­niskt dokument till tulldatasystemet ska deklaranten eller ombud som han anlitar markera att tulldeklarationen även utgör "Ansökan om Tullverkets tillstånd" genom att ange den tvåställiga sifferkoden 15 enligt 7 kap. 16 § Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaran­den m.m. (tullordning).

Det tullkontor där varorna deklareras till tullförfarandet aktiv förädling prövar en ansökan om tillstånd enligt artikel 505 b i förordning (EEG) nr 2454/93.

(TFS 2009:1.)

Aktiv förädling enligt suspensionssystemet för tullfria varor som inte omfattas av handelspolitiska åtgärder

(Rubriken är införd genom TFS 2009:1.)

4 §  Ett tillstånd till aktiv förädling enligt suspensionssystemet får avse tullfria varor som inte är underkastade handelspolitiska åtgärder endast om tillståndet föreskriver att lokalt klareringsförfarande ska användas för att hänföra varor till nämnda tullförfarande.

Av 11 kap. 24 § Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning) framgår att tillstånd att använda lokalt klareringsförfarande vid hänförande av varor till aktiv förädling enligt suspensionssystemet endast ges om sökanden har tillstånd till elektronisk uppgiftslämning.

(TFS 2009:1.)

5 §  har upphävts genom (TFS 2005:30).

Säkerhet

(Rubriken är införd genom TFS 2009:1.)

6 §  Tullverket kan kräva att säkerhet ställs för varor som avses att hän­föras till tullförfarandet aktiv förädling, suspensionssystemet, för tull eller annan skatt om sökandens finansiella ställning eller andra omständigheter motiverar det. I sådant fall beviljas inte tillstånd förrän säkerheten har ställts i den omfattning Tullverket i varje enskilt fall bestämmer. Säkerhet ska alltid krävas om företaget inte har tillräcklig kreditvärdighet.

I förekommande fall ska säkerhet ställas innan varorna hänförs till tullförfarandet.

(TFS 2009:1.)

AF-licens

(Rubriken är införd genom TFS 2009:1.)

6 a §  Vid tillämpning av artikel 539.2 c i förordning (EEG) nr 2454/93 och förordning (EG) nr 1488/2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 3448/93 när det gäller att hänföra vissa kvantiteter av vissa basprodukter enligt bilaga I till fördraget till förfarandet för aktiv förädling utan förhandskontroll av de ekonomiska villkoren ska följande förutsättningar anges i tillstånd till aktiv förädling:

"Tillståndet till aktiv förädling gäller under förutsättning att deklaranten anger följande uppgifter i den tulldeklaration genom vilken importvarorna hänförs till tullförfarandet aktiv förädling;

– numret på den meddelade licensen för aktiv förädling (AF-licens),

– tillståndskoden JNI om tulldeklareringen sker genom ett elektroniskt dokument till tulldatasystemet i det fall tillståndet grundas på en AF-licens utfärdad av Statens jordbruksverk,

– den i 7 kap. 16 § Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning) angivna koden 13 om tulldeklareringen sker genom ett elektroniskt dokument till tulldatasy­stemet.

När tulldeklareringen sker skriftligt på enhetsdokumentet lämnas upp­gifterna i fält 44. När tulldeklareringen sker genom elektroniskt dokument till tulldatasystemet lämnas uppgifterna i därtill avsett fält."

(TFS 2009:1.)

Allmänna råd

Enligt artiklarna 13.3, 14.2 och 14.6 i förordning (EG) nr 1488/01 ska tullmyndigheterna lämna viss information till det utfärdande organet inom 15 arbetsdagar från ansökningsdagen respektive efter det att meddelandet om uppgift på kvantitet mellanprodukt togs emot.

I det fall AF-licensen utfärdats av Statens jordbruksverk bör utöver uppgift om sökt kvantitet, sökanden av tillståndet till aktiv förädling och dag då ansökan kom in till Tullverket även information om det AF-licensnummer som åberopats vid ansökan, tillståndets nummer och sökt giltighetstid anges. Vid begäran om anteckning av kvantitet mellanprodukt bör uppgift om AF-licensnummer lämnas.

Informationen bör lämnas per fax till Statens jordbruksverk, Marknadsstödsenheten.

(TFS 2009:1.)

Avräkning från AF-licens

(Rubriken är införd genom TFS 2009:1.)

6 b §  De licenser för aktiv förädling (AF-licenser) som Statens jordbruksverk har utfärdat överförs elektroniskt till tulldatasystemet. När en AF-licens åberopas vid deklarering till tullförfarandet aktiv förädling ska de kvantiteter som förs in avräknas från AF-licensen i tulldatasystemet.

(TFS 2009:1.)

7 §  har upphävts genom (TFS 2005:30).

Försäkran

(Rubriken är införd genom TFS 2009:1.)

8 §  Avräkningsnota och ansökan om återbetalning eller eftergift enligt artikel 521 i förordning (EEG) nr 2454/93 ska innehålla eller åtföljas av en försäkran av tillståndshavaren att ursprungsintyg inte utfärdats eller upprättats eller kommer att utfärdas eller upprättas för någon i ärendet upptagen förädlingsprodukt i fall då detta utgör hinder för återbetalning av eller befrielse från importtull enligt avtal som gemenskapen slutit med vissa tredje länder.

(TFS 2009:1.)

Allmänna råd

Vid avslutning av tullförfarandet aktiv förädling kan blanketterna Avräkningsnota (Tv 778.8), Återbetalningskrav (Tv 778.9), Importlista (Tv 778.10), Exportlista (Tv 778.11), och Materialåtgångslista (Tv 778.12) användas.

(TFS 2009:1.)

9–17 §§  har upphävts, 9–12 §§ genom (TFS 2005:30) och 13–17 §§ genom (TFS 2001:12).


4 kap. Bearbetning under tullkontroll

Samråd med Kommerskollegium

(Rubriken är införd genom TFS 2009:1.)

1 §  Tullverket ska samråda med Kommerskollegium då ansökan om tillstånd till tullförfarandet bearbetning under tullkontroll innefattar fall som avses i artikel 552.1 andra stycket och artikel 552.2 i förordning (EEG) nr 2454/93. Samråd ska alltid ske i de fall artiklarna 503 och 504 tillämpas.

(TFS 2009:1.)

Ansökan om tillstånd på särskild blankett

(Rubriken är införd genom TFS 2009:1.)

2 §  En ansökan om tillstånd till bearbetning under tullkontroll enligt artikel 497.1 i förordning (EEG) nr 2454/93 ska göras på blanketten Ansökan om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/till användning för särskilda ändamål (Tv 760.31).

Ansökan ska vara underskriven. Om sökanden är en juridisk person ska ansökan vara underskriven av en behörig firmatecknare.

(TFS 2009:1.)

Ansökan om tillstånd i tulldeklaration

(Rubriken är införd genom TFS 2009:1.)

3 §  I artikel 497.3 första stycket b i förordning (EEG) nr 2454/93 finns bestämmelser om i vilka fall en ansökan om tillstånd till tullförfarandet bearbetning under tullkontroll får lämnas vid tulldeklarering enligt normalförfarandet genom en skriftlig tulldeklaration eller genom ett elektroniskt dokument.

När en ansökan om tillstånd lämnas i tulldeklaration genom ett elektro­niskt dokument till tulldatasystemet ska deklaranten eller ombud som han anlitar markera att tulldeklarationen även utgör "Ansökan om Tullverkets tillstånd" genom att ange den tvåställiga sifferkoden 15 enligt 7 kap. 16 § Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaran­den m.m. (tullordning).

Det tullkontor där varorna deklareras till tullförfarandet bearbetning under tullkontroll prövar en ansökan om tillstånd enligt artikel 505 b i förordning (EEG) nr 2454/93.

(TFS 2009:1.)

4–5 a §§  har upphävts, 4 och 5 §§ genom (TFS 2005:30) och 5 a § genom (TFS 2001:12).

Säkerhet

(Rubriken är införd genom TFS 2009:1.)

6 §  Tullverket kan kräva att säkerhet ställs för tull eller annan skatt om sökandens finansiella ställning eller andra omständigheter motiverar det. I sådant fall beviljas inte tillstånd förrän säkerheten har ställts i den omfattning Tullverket i varje enskilt fall bestämmer. Säkerhet ska alltid krävas om företaget inte har tillräcklig kreditvärdighet.

I förekommande fall ska säkerhet ställas innan varorna hänförs till tullförfarandet.

(TFS 2009:1.)

7 och 8  §§  har upphävts genom (TFS 2005:30).


5 kap. Temporär import

1 §  har upphävts genom (TFS 2005:30).

Ansökan om tillstånd på särskild blankett

(Rubriken är införd genom TFS 2009:1.)

2 §  En ansökan om tillstånd till temporär import enligt artikel 497.1 i för­ordning (EEG) nr 2454/93 ska göras på blanketten Ansökan om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/till användning för särskilda ändamål (Tv 760.31).

Ansökan ska vara underskriven. Om sökanden är en juridisk person ska ansökan vara underskriven av en behörig firmatecknare.

(TFS 2009:1.)

Ansökan om tillstånd i tulldeklaration

(Rubriken är införd genom TFS 2009:1.)

3 §  I artikel 497.3 första stycket c i förordning (EEG) nr 2454/93 finns bestämmelser om att en ansökan om tillstånd till tullförfarandet temporär import får lämnas vid tulldeklarering enligt normalförfarandet genom en skriftlig tulldeklaration eller genom ett elektroniskt dokument.

När en ansökan om tillstånd lämnas i tulldeklaration genom ett elektro­niskt dokument till tulldatasystemet ska deklaranten eller ombud som han anlitar markera att tulldeklarationen även utgör "Ansökan om Tullverkets tillstånd" genom att ange den tvåställiga sifferkoden 15 enligt 7 kap. 16 § Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaran­den m.m. (tullordning).

Det tullkontor där varorna deklareras till tullförfarandet temporär import prövar en ansökan om tillstånd enligt artikel 505 b i förordning (EEG) nr 2454/93.

(TFS 2009:1.)

4 och 5 §§  har upphävts genom (TFS 2005:30).

Säkerhet

(Rubriken är införd genom TFS 2009:1.)

6 §  I de fall då artikel 581.1 i förordning (EEG) nr 2454/93 föreskriver säkerhet, ska säkerhet ställas för den tull eller annan skatt som skulle betalas om varorna respektive transportmedlen hade övergått till fri omsättning eller fri förbrukning. Undantag kan medges i fall som anges i andra och tredje styckena.

Säkerhet krävs inte i de fall som avses i bilaga 77 till nämnda förord­ning eller då ATA- och CPD-carneter används. Den som är registrerad för mervärdesskatt behöver endast ställa säkerhet för tull utom i fall då Tullverket begär att säkerhet ska ställas för annan skatt. Säkerhet krävs inte för en vara som hänförs till tullförfarandet temporär import av en offentlig myndighet.

Tullverket kan medge undantag från skyldighet att ställa säkerhet för mervärdesskatt när varor hänförs till tullförfarandet temporär import för ett galleri, museum eller annan liknande institution. Förutsättningen är att det rör sig om konstverk, samlarföremål, antikviteter och andra kulturföre­mål, som inte är avsedda för försäljning och att den berörda institutionen inte är registrerad för mervärdesskatt för denna verksamhet.

(TFS 2009:1.)

Ansökan om godkännande av organ för införsel av utrustning för katastrofhjälp

(Rubriken är införd genom TFS 2009:1.)

7 §  När Tullverket prövar en ansökan om godkännande av ett organ som sådan mottagare som har rätt att införa utrustning för katastrofhjälp med tillämpning av tullförfarandet temporär import enligt artikel 565 i förordning (EEG) nr 2454/93 ska, om det behövs, samråd ske med annan berörd myndighet.

(TFS 2009:1.)

8 §  har upphävts genom (TFS 2005:30).

Ansökan om förlängning av tidsperiod

(Rubriken är införd genom TFS 2009:1.)

9 §  En ansökan om förlängning av den tid under vilken varor får kvarstå under tullförfarandet temporär import ska göras skriftligen till Tullverket. Den ska innehålla skälen för förlängning och önskad tid för denna. Till ansökan ska bifogas den rapport som framställts genom tulldatasystemet (Utskrift ärende/Extern) eller motsvarande handling där beslutet om temporär import meddelades.

(TFS 2009:1.)

Gränsområde

(Rubriken är införd genom TFS 2009:1.)

10 §  Med gränsområde i artikel 567 i förordning (EEG) nr 2454/93 avses en zon som fågelvägen inte överstiger 15 km från gränsen. Kommuner som delvis ligger inom zonen ska också betraktas som en del av gränsområdet.

(TFS 2009:1.)

CPD/China-Taiwan carnet

(Rubriken är införd genom TFS 2009:1.)

11 §  Bestämmelserna om ATA-carnet för tullförfarandet temporär import i förordning (EEG) nr 2454/93 ska tillämpas även på CPD/China-Taiwan carnet i enlighet med ett sådant avtal som sägs i artikel 580.1 i nämnda förordning.

Stockholms Handelskammare är garant i Sverige för ATA-carneter utfärdade under ATA-konventionen eller Istanbulkonventionen samt för CPD/China-Taiwan carneter.

(TFS 2009:1.)


6 kap. Passiv förädling

Samråd med Kommerskollegium

(Rubriken är införd genom TFS 2009:1.)

1 §  Tullverket ska samråda med Kommerskollegium då ansökan om tillstånd till tullförfarandet passiv förädling innefattar fall som avses i artikel 585.2 i förordning (EEG) nr 2454/93. Samråd ska också ske i andra fall som avses i artikel 585.1 då tveksamhet föreligger om de ekonomiska villkoren kan anses uppfyllda. Samråd ska alltid ske i de fall artiklarna 503 och 504 tillämpas.

(TFS 2009:1.)

Ansökan om tillstånd på särskild blankett

(Rubriken är införd genom TFS 2009:1.)

2 §  En ansökan om tillstånd till passiv förädling enligt artikel 497.1 i för­ordning (EEG) nr 2454/93 ska göras på blanketten Ansökan om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/till användning för särskilda ändamål (Tv 760.31).

Ansökan ska vara underskriven. Om sökanden är en juridisk person ska ansökan vara underskriven av en behörig firmatecknare.

(TFS 2009:1.)

Ansökan om tillstånd i tulldeklaration

(Rubriken är införd genom TFS 2009:1.)

3 §  I artikel 497.3 första stycket d i förordning (EEG) nr 2454/93 finns bestämmelser om i vilka fall en ansökan om tillstånd till tullförfarandet passiv förädling får lämnas vid tulldeklarering enligt normalförfarandet genom en skriftlig tulldeklaration eller genom ett elektroniskt dokument.

När en ansökan om tillstånd lämnas i tulldeklaration genom ett elektro­niskt dokument till tulldatasystemet ska deklaranten eller ombud som han anlitar markera att tulldeklarationen även utgör "Ansökan om Tullverkets tillstånd" genom att ange den tvåställiga sifferkoden 15 enligt 7 kap. 16 § Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaran­den m.m. (tullordning).

Det tullkontor där varorna deklareras till tullförfarandet passiv förädling prövar en ansökan om tillstånd enligt artikel 505 b i förordning (EEG) nr 2454/93.

(TFS 2009:1.)

4 §  har upphävts genom (TFS 2005:30).

Säkerhet

(Rubriken är införd genom TFS 2009:1.)

5 §  I de fall då artikel 154.4 i förordning (EEG) nr 2913/92 föreskriver säkerhet för tullförfarandet passiv förädling ska säkerhet ställas för den tull eller annan skatt som skulle betalas om varorna hade övergått till fri omsättning eller fri förbrukning.

Den som är registrerad för mervärdesskatt behöver endast ställa säkerhet för tull utom i fall då Tullverket begär att säkerhet ska ställas för annan skatt.

(TFS 2009:1.)

5 a–8  §§   har upphävts, 5 a och 5 b §§ genom (TFS 2001:12), 6 och 7 §§ genom (TFS 2005:30) och 8 § genom (TFS 2009:1).


7 kap. Returvaror

1 §  Anspråk på tullfrihet enligt artikel 185 i förordning (EEG) nr 2913/92 eller artikel 844 i förordning (EEG) nr 2454/93 ska göras i tulldeklarationen för övergång till fri omsättning. Deklaranten ska i fält 44 på enhetsdokumentet lämna uppgift om exportdatum och åberopad exportbevisning. Vidare ska i förekommande fall lämnas uppgift om att varorna ursprungligen exporterats enligt tullförfarandet för passiv förädling eller efter ett tullförfarande för aktiv förädling eller ursprungligen importerats för användning för särskilda ändamål.

Vid tillämpning av något förenklat förfarande annat än ofullständig deklaration ska anspråket på tullfrihet göras i den kompletterande tull­deklarationen.

Vid elektronisk uppgiftslämning som avses i 2 kap. 2 § Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning) görs anspråket på motsvarande sätt i det elektroniska dokumentet.
(TFS 2009:1.)

Allmänna råd till artikel 185.1 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen*

(*EGT L 302, 19.10.1992, s. 1 (Celex 31992R2913).)

Nedanstående utgör exempel på särskilda omständigheter som bör anses som skäl för förlängning av den tidsfrist som anges i artikel 185.1 andra stycket första strecksatsen i förordning (EEG) nr 2913/92. Förlängning kan även ges under därmed jämförliga förhållanden.

Avsättningssvårigheter

(Rubriken är införd genom TFS 2014:2.)

Varorna har exporterats för försäljning men inte sålts. En förutsättning för förlängning av tidsfristen är dock att varorna återimporteras av den som exporterade varorna.

Felaktiga eller defekta varor

(Rubriken är införd genom TFS 2014:2.)

Defekta varor returneras av säkerhetsskäl till säljaren för analys och skrotning eller därför att varorna inte kunde användas av köparen för avsett ändamål. Gäller inte varor som returneras för reparation och därefter återexporteras. En förutsättning för förlängning av tidsfristen är dock att varorna återimporteras av den som exporterade varorna.

Garantiåtaganden

(Rubriken är införd genom TFS 2014:2.)

Varorna returneras under garantitiden. Det kan till exempel vara fråga om garantireparation.

Gällande lagstiftning i tredjeland

(Rubriken är införd genom TFS 2014:2.)

Varorna returneras för att de inte längre kan användas i det land dit de sändes på grund av gällande lagar i det landet.

Juridisk tvist

(Rubriken är införd genom TFS 2014:2.)

Varorna returneras efter att ha varit beslagtagna eller belagda med exportförbud av en myndighet i tredjeland.

Kontraktsbrott

(Rubriken är införd genom TFS 2014:2.)

Köparen i tredjeland har inte respekterat villkoren i ett kontrakt.

Lager

(Rubriken är införd genom TFS 2014:2.)

Utgångna artiklar returneras från återförsäljare eller retur av reservdelslager. En förutsättning för förlängning av tidsfristen är dock att varorna återimporteras av den som exporterade varorna.

Privatperson

(Rubriken är införd genom TFS 2014:2.)

Retur av personliga tillhörigheter. En förutsättning för förlängning av tidsfristen är dock att varorna återimporteras av den som exporterade varorna.

Projekt

(Rubriken är införd genom TFS 2014:2.)

Retur av industrimaskiner, maskinverktyg m.m. vid avveckling av produktion i samband med projekt.

Transport

(Rubriken är införd genom TFS 2014:2.)

Problem med transporten till Sverige.

Uthyrning

(Rubriken är införd genom TFS 2014:2.)

Specifika varor, till exempel större industrimaskiner, returneras efter långtfristigt lån eller långtidsuthyrning (leasing).

Utställning

(Rubriken är införd genom TFS 2014:2.)

Utställningsföremål returneras efter visning eller lagring (i samband med utställning).
(TFS 2014:2.)

2 §  Av artikel 848 i förordning (EEG) nr 2454/93 framgår att styrkande exporthandlingar normalt ska uppvisas till stöd för tulldeklarationen för övergång till fri omsättning.

Vid elektronisk uppgiftslämning ska bestämmelserna om styrkande handlingar i 7 kap. 18–20 §§ samt 8 kap. 9 § andra stycket, 40 § och 46 § fjärde stycket Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning) tillämpas.
(TFS 2009:1.)


8 kap. Återbetalning och eftergift

1 §  Ansökan om återbetalning eller eftergift ska göras hos Tullverket. En ansökan om omprövning ska göras skriftligen eller elektroniskt via EDIFACT (meddelande OMP). Utöver de uppgifter som framgår av bilaga 111 i förordning (EEG) nr 2454/93, ska ansökan innehålla uppgift om tullid för det tulltaxeringsbeslut som ansökan avser eller, om tulltaxeringsbeslut meddelats på annan handling än tullräkning eller tullkvitto, det journalnummer som därvid åsatts. Till en skriftlig ansökan om omprövning ska bifogas de handlingar som styrker sökandens uppgifter. När ansökan om omprövning görs elektroniskt behöver styrkande handlingar inte lämnas.

(TFS 2009:1.)

2–5 §§  har upphävts genom (TFS 2005:30).


Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

TFS 1994:54
1. Denna författning träder i kraft den dag då lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska Unionen träder i kraft.
(Lagen (1994:1500) träder i kraft den 1 januari 1995 genom förordning (1994:2063).)

2. Enligt de bestämmelser som hänvisas till i övergångsbestämmelserna till förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. får tillstånd till återbetalning av tull (restitution) gälla som tillstånd till aktiv förädling, dock längst ett år efter Sveriges anslutning till Europeiska Unionen. Åberopas sådant tillstånd vid anmälan av varor till förfarandet aktiv förädling (suspensionssystemet) skall säkerhet ställas hos den kontrolltullanstalt som anges i restitutionstillståndet.

TFS 1995:10
Denna författning träder i kraft den 17 mars 1995.

TFS 1996:23
Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Tullverkets författningssamling. (Utkom från trycket den 18 juli 1996)

TFS 1997:16
Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Tullverkets författningssamling.
(Utkom från trycket den 27 maj 1997)

TFS 1998:13
Denna författning träder i kraft den 1 juni 1998.

TFS 1998:35
Denna författning träder i kraft den 1 januari 1999.

TFS 1999:1
Denna författning träder i kraft den 1 februari 1999.

TFS 1999:38
Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den kom ut från trycket i Tullverkets författningssamling.
(Utkom från trycket den 9 juli 1999)

TFS 1999:43
1. Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den utkom från trycket. (Utkom från trycket den 7 oktober 1999)

2. En ansökan som har kommit in till huvudkontoret, men inte slutbehandlats före den 11 oktober 1999, skall överlämnas till den tullregion till vilken ansökan skulle ha lämnats in, om ansökan lämnats efter ikraftträdandet av denna författning. Tullregionen skall, vid behandling av ansökan, tillämpa bestämmelserna i denna författning från och med den 11 oktober 1999.

TFS 2000:27
Denna författning träder i kraft den 1 januari 2001.

TFS 2001:12
Denna författning träder i kraft den 1 juli 2001.

TFS 2002:3
Denna författning träder i kraft den 1 april 2002 men skall tillämpas för tid från och med den 1 juli 2001.

TFS 2002:6
Denna författning träder i kraft den 1 maj 2002. Den skall dock tillämpas för tid från och med den 19 mars 2002.

TFS 2003:7
Denna författning träder i kraft den 1 april 2003.

TFS 2003:21
Denna författning träder i kraft den 1 december 2003.

TFS 2004:38
Denna författning träder i kraft den 1 januari 2005.

TFS 2005:30
Denna författning träder i kraft den 1 januari 2006.

TFS 2006:7
[Tullverket föreskriver] att 2 kap. Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 1994:54) skall upphöra att gälla vid utgången av juni 2006.

TFS 2006:27
Denna författning träder i kraft den 1 november 2006.

TFS 2009:1
Denna författning träder i kraft den 1 maj 2009.

TFS 2014:2
Dessa allmänna råd träder i kraft den 1 mars 2014.