tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1994:54

beslutad den 21 december 1994
Utkom från trycket den 13 januari 1995

Bemyndigande: 16 § förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. och 84 § tullförordningen (1994:1558) samt sådana bemyndiganden som regeringen lämnat med stöd av 119 § tullagen (1994:1550) och efter samråd med Sveriges riksbank och Kommerskollegium.

Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, Kompetenscenter Klarering


Generaltullstyrelsens föreskrifter m.m.
för verkställigheten av lagen (1994:1548) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. och förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 §  Med hänvisning till 3 § tullförordningen (1994:1558) föreskrivs att med "tullmyndighet" och "behörig myndighet" avses här lokal tullmyndighet.

2 kap. Tullvärde

Lättfördärvliga varor

1 §  Deltar någon i det förenklade förfarandet för tullvärdering av vissa lättfördärvliga varor och därefter under samma kalenderår använder en annan metod för tullvärdering av samma varuslag skall kontrolltullkontoret, när sådant förhållande uppmärksammas, underrätta den berörda personen om att han inte kan utnyttja det förenklade förfarandet under resten av kalenderåret för varan eller varorna i fråga.

Kontrolltullkontoret skall genast anmäla till Generaltullstyrelsen att personen underrättats om sådan avstängning. Styrelsen kan förlänga avstängningen till det följande kalenderåret.

Växelkurs vid tullvärdeberäkning

2 §  Närmare föreskrifter för tillämpning av bestämmelserna om växelkurs i artikel 35 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen finns i artiklarna 168 — 172 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.

Beträffande valutor, för vilka växelkurs publiceras av Nordbanken varje bankdag, skall den av denna bank publicerade säljkursen anses som noterad växelkurs vid tillämpning av förordningen (EEG) nr 2454/93. Detta skall gälla även för sådana valutor som av banken betecknas som onoterade i samband med publiceringen.

Beträffande andra valutor än sådana som avses i andra stycket gäller artikel 170 i förordning (EEG) nr 2454/93. För dessa valutor skall under en kalendermånad användas de växelkurser för icke officiellt noterade valutor, som har publicerats av Nordbanken såsom gällande för den sista bankdagen i föregående månad. I de fall flera sådana kurser har angetts för en utländsk valuta, skall den kurs tillämpas som används vid kommersiella transaktioner med utlandet.

Om en växelkurs som avses i tredje stycket blir missvisande till följd av en kursjustering av valutamyndighet eller om den i betydande utsträckning blir missvisande till följd av någon annan liknande händelse under kalendermånaden, bestämmer Generaltullstyrelsen vilken växelkurs som skall användas under den återstående delen av månaden.

Om en växelkurs i ett särskilt fall inte kan fastställas enligt första — fjärde styckena fastställer Generaltullstyrelsen den växelkurs som skall användas.

Allmänna råd

Föreligger avtal mellan köpare och säljare om att använda en fast omräkningskurs och sker betalning till säljaren enligt denna kurs, skall den överenskomna kursen också användas vid tullvärdeberäkningen, eftersom ett sådant faktureringssätt likställs med fakturering i svenska kronor.

Öresavrundning

3 §  Tullvärde skall för varje särskild varupost i en tulldeklaration eller vid en tullinitierad förtullning avrundas till närmast lägre hela krontal.

Tullvärdedeklaration

4 §  Fråga om avlämnande av tullvärdedeklarationer eller andra uppgifter om tullvärde, i samband med att tulldeklaration av allmän, periodisk eller sammanfattande natur lämnas, prövas av lokal tullmyndighet.

5 §  Värdegränsen för avlämnande av tullvärdedeklaration i vissa fall skall vara 46.200 kronor.

3 kap. Aktiv förädling

1 §  Fråga om tillstånd till tullförfarandet aktiv förädling enligt normalförfarandet i de fall som avses i artiklarna 552.1 a och 557 i förordning (EEG) nr 2454/93 prövas, med undantag av vad som sägs i andra stycket, av det kontrolltullkontor som anges i hemtagningstillståndet om sökanden är hemtagare och i annat fall av det tullkontor inom vars tulldistrikt sökanden är etablerad. I fråga om sökande som inte är etablerad inom landet prövas fråga om tillstånd av det tullkontor inom vars tulldistrikt den första bearbetningen skall äga rum.

När tveksamhet föreligger om de ekonomiska villkoren kan anses uppfyllda skall ansökan lämnas till Generaltullstyrelsen för prövning efter samråd med Kommerskollegium.

Fråga om tillstånd till aktiv förädling i de fall som avses i artiklarna 552.1 b — f och 553 prövas av Generaltullstyrelsen efter samråd med Kommerskollegium.

2 §  Registrerad firma skall till ansökan om tillstånd enligt normalförfarandet, vilken skall göras i enlighet med förlaga i bilaga 67/B i förordning (EEG) nr 2454/93, foga styrkt kopia av registreringsbevis.

3 §  I tillståndet till aktiv förädling skall anges övervakningstullkontor. Om verksamheten bedrivs inom flera tulldistrikt inom landet kan den tullmyndighet som medger tillstånd besluta att övervakningen av förfarandet skall utövas i samarbete med tullkontor i annat tulldistrikt.

4 §  När ansökan avser tillstånd enligt artikel 555.2 b i förordning (EEG) nr 2454/93 skall ansökan och förslag till tillstånd lämnas till Generaltullstyrelsen för begäran om samtycke från tullmyndighet i annan medlemsstat.

5 §  Fråga om tillstånd till sådan månads- eller kvartalsuppgörelse som avses i artikel 563 i förordning (EEG) nr 2454/93 prövas av det övervakningstullkontor som anges i tillståndet till förfarandet.

6 §  Den som medges tillstånd till aktiv förädling (suspensionssystemet) skall ställa säkerhet för den tull, annan skatt och avgift som skulle betalas om varorna hade övergått till fri omsättning/fri förbrukning.

Tillståndshavare som är registrerad som kredithavare enligt 19 kap. 2 — 4 §§ tullordningen (TFS 1994:45) behöver inte ställa säkerhet för annan skatt och avgift än tull utom i fall då tullmyndigheten begär det.

Säkerhet skall ställas hos det tullkontor som meddelat tillstånd till förfarandet och beträffande tillstånd som meddelats av Generaltullstyrelsen, hos det övervakningstullkontor som anges i tillståndet.

Säkerhet skall ha ställts innan varorna får anmälas till förfarandet aktiv förädling.

7 §  Fråga om förlängning av fastställd tidsfrist för fullgörande av åtgärder som avses i artiklarna 559.2 och 561 i förordning (EEG) nr 2454/93 prövas av den tullmyndighet som medgett tillstånd till förfarandet.

I fall som avses i artikel 639.2 i nämnda förordning prövas frågan av det tullkontor till vilket ansökan om återbetalning skall inges.

8 §  När förhållanden som avses i artikel 87.2 i förordning (EEG) nr 2913/92 inträder skall tillståndshavaren underrätta den tullmyndighet som meddelat tillståndet till aktiv förädling.

Ändrar tillståndshavaren sin firma, skall han till anmälan bilägga behörig myndighets bevis om namnändringen.

9 §  Fullgörandesedel enligt artikel 595 i förordning (EEG) nr 2454/93 och ansökan om återbetalning eller eftergift enligt artikel 638 i samma förordning skall innehålla eller åtföljas av en försäkran av tillståndshavaren att

ursprungsintyg inte utfärdats eller upprättats eller kommer att utfärdas eller upprättas för någon i ärendet upptagen förädlingsprodukt i fall då detta utgör hinder för återbetalning eller befrielse från importtull enligt frihandelsavtal som gemenskapen slutit med vissa länder.

10 §  I de fall övervakningstullkontoret lämnat sådant medgivande som avses i artikel 588.3 i förordning (EEG) nr 2454/93 skall kopia av beslutet omedelbart sändas till Generaltullstyrelsen.

11 §  Begäran om undantag från skyldigheten att betala kompensationsränta som avses i artikel 589.3 tredje stycket i förordning (EEG) nr 2454/93 skall lämnas till Generaltullstyrelsen.

12 §  När förutsättningar för förenklad metod för beräkning av kompensationsränta enligt artikel 590.2 i förordning (EEG) nr 2454/93 föreligger skall de föreslagna förfarandena sändas till Generaltullstyrelsen.

13 §  När begäran om förenklat förfarande vid tredelad trafik enligt artikel 601.4 första stycket i förordning (EEG) nr 2454/93 föreligger skall ansökan lämnas till Generaltullstyrelsen.

14 §  Återbetalningskrav och förslag som avses i artikel 638.4 i förordning (EEG) nr 2454/93 skall lämnas till Generaltullstyrelsen.

15 §  När tullkontoret har prövat ansökan om återbetalning eller eftergift skall anteckning om medgiven restitution eller eftergift göras i ärendet i tulldatasystemet .

16 §  Har tullkontoret meddelat beslut som innebär att visst belopp skall utbetalas eller efterges skall kopia av beslut om detta och blankett "Underrättelse om restitution/återbetalning" eller "Underrättelse om avkortning/återbetalning" sändas till Generaltullstyrelsen, Ekonomibyrån.

Meddelande om verkställd utbetalning fogas till tullkontorets beslut.

17 §  I de fall som avses i artikel 648.1 i förordning (EEG) nr 2454/93 skall lokal tullmyndighet lämna skriftlig information till Generaltullstyrelsen senast den 15:e i månaden efter den månad under vilken tillståndet utfärdades, ansökan avslogs eller avvikelsen noterades.

För de fall som avses i artiklarna 648.1 a och b i nämnda förordning skall de uppgifter som framgår av bilagorna 85 och 86 i förordningen lämnas.

4 kap. Bearbetning under tullkontroll

1 §  Fråga om tillstånd till tullförfarandet bearbetning under tullkontroll enligt normalförfarandet prövas, med undantag av vad som anges i tredje stycket, av det kontrolltullkontor som anges i hemtagningstillståndet om sökanden är hemtagare och i annat fall av det tullkontor inom vars tulldistrikt sökanden är etablerad. I fråga om sökande som inte är etablerad inom landet prövas fråga om tillstånd av det tullkontor inom vars tulldistrikt den första bearbetningen skall äga rum.

Lokal tullmyndighet får meddela tillstånd till bearbetning under tullkontroll om värdet av de varor som under den närmaste tolvmånadersperioden avses att anmälas till förfarandet inte beräknas överstiga 100.000 ecu. Med värde avses de importerade varornas tullvärde. Vad nu sagts gäller såväl normalförfarandet som det förenklade förfarandet.

I de fall tveksamhet föreligger om de ekonomiska villkoren kan anses uppfyllda och i de fall värdet beräknas överstiga l00.000 ecu skall ansökan lämnas till Generaltullstyrelsen. Fråga om tillstånd till förfarandet prövas då av Generaltullstyrelsen efter samråd med Kommerskollegium.

2 §  Registrerad firma skall till ansökan enligt normalförfarandet, vilken skall göras i enlighet med förlaga i bilaga 67/C i förordning (EEG) nr 2454/93, foga styrkt kopia av registreringsbevis.

Ansökan skall även innehålla uppgift om värdet av de varor som beräknas anmälas till förfarandet under den närmaste tolvmånadersperioden.

3 §  I tillståndet till bearbetning under tullkontroll skall anges övervakningstullkontor. Om verksamheten bedrivs inom flera tulldistrikt inom landet kan den tullmyndighet som medger tillstånd besluta att övervakningen av förfarandet skall utövas i samarbete med tullkontor i annat tulldistrikt.

4 §  När ansökan avser tillstånd enligt artikel 651.2 b i förordning (EEG) nr 2454/93 skall ansökan och förslag till tillstånd lämnas till Generaltullstyrelsen för begäran om samtycke från tullmyndighet i annan medlemsstat.

5 §  Den som medges tillstånd till bearbetning under tullkontroll skall ställa säkerhet för den tull, annan skatt och avgift som skulle betalas om varorna hade övergått till fri omsättning/fri förbrukning.

Tillståndshavare som är registrerad som kredithavare enligt 19 kap. 2 — 4 §§ tullordningen (TFS 1994:45) behöver inte ställa säkerhet för annan skatt och avgift än tull utom i fall då tullmyndigheten begär det.

Säkerhet skall ställas hos det tullkontor som meddelat tillstånd till förfarandet och beträffande tillstånd som meddelats av Generaltullstyrelsen, hos det övervakningstullkontor som anges i tillståndet.

Säkerhet skall ha ställts innan varorna får anmälas till förfarandet bearbetning under tullkontroll.

6 §  När förhållanden som avses i artikel 87.2 i förordning (EEG) nr 2913/92 inträder skall tillståndshavaren underrätta den tullmyndighet som utfärdat tillståndet till bearbetning under tullkontroll.

Ändrar tillståndshavaren sin firma, skall han till anmälan bilägga behörig myndighets bevis om namnändringen.

7 §  Lokal tullmyndighet skall, senast den 15:e i månaden efter den då ansökan avslogs, till Generaltullstyrelsen sända in uppgifter i enlighet med bilaga 89 i förordning (EEG) nr 2454/93 beträffande varje ansökan om tillstånd som avslagits på grund av att de ekonomiska villkoren inte ansetts uppfyllda.

5 kap. Temporär import

1 §  Fråga om tillstånd att använda tullförfarandet temporär import prövas av lokal tullmyndighet där ansökan inges.

2 §  När ansökan avser tillstånd enligt artikel 691.2 b i förordning (EEG) nr 2454/93 skall ansökan om att tillämpa förfarandet och förslag till tillstånd lämnas till Generaltullstyrelsen för begäran om samtycke från tullmyndighet i annan medlemsstat.

3 §  För fiskeredskap och utrustning till fiskefartyg som inte är tillbehör eller inventarier till fartyget får ansökan om temporär import göras genom muntlig deklaration i enlighet med artikel 229. 1 c i förordning (EEG) nr 2454/93.

4 §  Den som medges temporär import skall, såvida inte artiklarna 700.2 eller 735.2 i förordning (EEG) nr 2454/93 tillämpas, ställa säkerhet för den tull, annan skatt och avgift som skulle betalas om varorna respektive transportmedlen hade övergått till fri omsättning/fri förbrukning. Säkerhet skall ställas hos det tullkontor som utfärdat tillståndet.

Den som är registrerad som kredithavare enligt 19 kap. 2 — 4 §§ tullordningen (TFS 1994:45) behöver inte ställa säkerhet för annan skatt och avgift än tull utom i fall då tullmyndigheten begär det.

5 §  Ansökan om förlängning av den tid under vilken varor får kvarstå under förfarandet temporär import skall göras skriftligen och lämnas till det tullkontor som medgett tullfriheten. Den skall innehålla skälen för förlängning och önskad tid härför. Ansökan skall åtföljas av en kopia av rapporten "Temporär tullfrihetssedel" eller den motsvarande handling på vilken beslutet om temporär import meddelades samt i förekommande fall av tillståndet att tillämpa förfarandet temporär import i original.

Förlängning av tiden utöver 24 månader prövas av Generaltullstyrelsen.

6 §  Bestämmelserna i förordning (EEG) nr 2454/93 om ATA-carnet utfärdad under ATA-konventionen skall gälla även för ATA-carnet utfärdad under Istanbul-konventionen. Stockholms Handelskammare är garant för ATA-carneter i Sverige.

7 §  Lokal tullmyndighet skall omgående till Generaltullstyrelsen lämna skriftlig information med de uppgifter som framgår av bilaga 102 i förordning (EEG) nr 2454/93 i fråga om sådana tillstånd att tillämpa förfarandet temporär import som avser varor enligt artikel 688 i förordning (EEG) nr 2454/93 med ett tullvärde överstigande 4.000 ecu.

6 kap. Passiv förädling

1 §  Fråga om tillstånd till tullförfarandet passiv förädling enligt normalförfarandet prövas, med undantag av vad som anges i tredje stycket, av det kontrolltullkontor som anges i hemtagningstillståndet om sökanden är hemtagare och i annat fall av det tullkontor inom vars tulldistrikt sökanden är etablerad. I fråga om en sökande som inte är etablerad inom landet prövas fråga om tillstånd av det tullkontor där varorna anmäls till förfarandet.

Lokal tullmyndighet får meddela tillstånd till passiv förädling om värdet av de varor som under den närmaste tolvmånadersperioden avses att anmälas till förfarandet inte beräknas överstiga 100.000 ecu. Med värde avses de exporterade varornas fobvärde. Vad nu sagts gäller såväl vid ansökan om tillstånd enligt normalförfarandet som det förenklade förfarandet.

I de fall tveksamhet föreligger om de ekonomiska villkoren kan anses uppfyllda och i de fall värdet beräknas överstiga 100.000 ecu skall ansökan lämnas till Generaltullstyrelsen. Fråga om tillstånd till förfarandet prövas då av Generaltullstyrelsen efter samråd med Kommerskollegium.

2 §  Registrerad firma skall till ansökan enligt normalförfarandet, vilken skall göras i enlighet med förlaga i bilaga 67/E i förordning (EEG) nr 2454/93, foga styrkt kopia av registreringsbevis.

Ansökan skall även innehålla uppgift om värdet av de varor som beräknas anmälas till förfarandet under den närmaste tolvmånadersperioden.

3 §  När ansökan avser tillstånd enligt artikel 750.2 b i förordning (EEG) nr 2454/93 skall ansökan och förslag till tillstånd lämnas till Generaltullstyrelsen för begäran om samtycke från tullmyndighet i annan medlemsstat.

4 §  I fall då undantag begärs i enlighet med artikel 749.5 i förordning (EEG) nr 2454/93, skall sådan begäran omgående sändas till Generaltullstyrelsen.

5 §  Ansökan om tillstånd att tillämpa förfarandet passiv förädling i enlighet med artikel 759.1 i förordning (EEG) nr 2454/93 (avvikelseförfarandet) som lämnas av person som exporterar de temporärt exporterade varorna utan att vara den person som genomför förädlingsprocesserna, skall sändas in till Generaltullstyrelsen.

6 §  I de fall då förordning (EEG) nr 2454/93 föreskriver säkerhet för förfarandet skall säkerhet ställas för tull, annan skatt och avgift som skulle betalas om varorna hade övergått till fri omsättning/fri förbrukning.

Den som är registrerad som kredithavare enligt 19 kap. 2 — 4 §§ tullordningen (TFS 1994:45) behöver inte ställa säkerhet för annan skatt och avgift än tull utom i fall då tullmyndigheten begär det.

Säkerhet skall ställas hos det tullkontor som meddelat tillstånd till förfarandet och beträffande tillstånd som meddelats av Generaltullstyrelsen, hos det övervakningstullkontor som anges i tillståndet.

7 §  Uppgifter i enlighet med bilaga 107 i förordning (EEG) nr 2454/93 beträffande varje ansökan om tillstånd till passiv förädling som avslagits av lokal tullmyndighet på grund av att de ekonomiska villkoren inte ansetts uppfyllda skall sändas till Generaltullstyrelsen senast den 15:e i månaden efter den i vilken ansökan avslogs.

7 kap. Returvaror

1 §  Den som begär befrielse från importtull enligt artikel 185.1 i förordning (EEG) nr 2913/92 skall på fastställd blankett (Returvarudeklaration, Tv 000) lämna försäkran och upplysningar om de omständigheter som kan medföra sådan befrielse.

Vid elektronisk uppgiftslämning som avses i 1 kap. 6 § tullordningen (TFS 1994:45) skall bestämmelserna om styrkande handlingar i 5 kap. 20 och 21 §§ samt 6 kap. 6 § andra stycket, 28 §, 35 § tredje stycket och 43 § andra stycket tullordningen tillämpas.

Tullmyndighet kan i särskilt fall medge undantag från skyldigheten att lämna handling som sägs i första stycket om denna inte behövs med hänsyn till varans beskaffenhet eller annan omständighet.

8 kap. Återbetalning och eftergift

1 §  Ansökan om återbetalning eller eftergift skall göras hos det tullkontor som meddelat tulltaxeringsbeslutet. Utöver de uppgifter som framgår av bilaga 111 i förordning (EEG) nr 2454/93, skall ansökan innehålla uppgift om tullid för det tulltaxeringsbeslut som ansökan avser eller, om tulltaxeringsbeslut meddelats på annan handling än tullräkning eller tullkvitto, det journalsnummer som därvid åsatts av tullmyndigheten. Till ansökan skall bifogas de handlingar som styrker sökandens uppgifter.

2 §  När tullkontoret har prövat ansökan om återbetalning eller eftergift enligt artiklarna 238 och 239 i förordning (EEG) nr 2913/92 skall anteckning göras om detta i tulldatasystemet.

3 §  Har tullkontoret meddelat beslut som innebär att visst belopp skall utbetalas eller efterges skall kopia av beslut om detta och blankett "Underrättelse om restitution/återbetalning" eller "Underrättelse om avkortning/återbetalning" sändas till Generaltullstyrelsens ekonomibyrå.

Meddelande om verkställd utbetalning fogas till tullkontorets beslut.

4 §  I de fall lokal tullmyndighet medgivit återbetalning eller eftergift på grund av omständigheter som anges i artikel 889.1 i förordning (EEG) nr 2454/93 skall kopia av beslutet samt en sammanfattning av ärendet omedelbart sändas till Generaltullstyrelsen.

5 §  Lokal tullmyndighet skall i fall som avses i artikel 905 i förordning (EEG) nr 2454/93 lämna ärendet till Generaltullstyrelsen.


1. Denna författning träder i kraft den dag då lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska Unionen träder i kraft.
(Lagen (1994:1500) träder i kraft den 1 januari 1995 genom förordning (1994:2063).)

2. Enligt de bestämmelser som hänvisas till i övergångsbestämmelserna till förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. får tillstånd till återbetalning av tull (restitution) gälla som tillstånd till aktiv förädling, dock längst ett år efter Sveriges anslutning till Europeiska Unionen. Åberopas sådant tillstånd vid anmälan av varor till förfarandet aktiv förädling (suspensionssystemet) skall säkerhet ställas hos den kontrolltullanstalt som anges i restitutionstillståndet.