tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1994:53

beslutad den 21 december 1994
Utkom från trycket den 5 januari 1995

Bemyndigande: 73 § tullfrihetsförordningen (1987:1289)


Föreskrifter
om upphävande av Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1994:30) om tullfrihetssedel för hästar i vissa fall

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att styrelsens föreskrifter (TFS 1994:30) om tullfrihetssedel för hästar i vissa fall skall upphöra att gälla den dag då lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska Unionen träder i kraft.
(Lagen (1994:1500) träder i kraft den 1 januari 1995 genom förordning (1994:2063).)