tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1994:52

med ändringar i TFS 1992:69

beslutad den 22 december 1994
Utkom från trycket den 5 januari 1995

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 22 september 1997 genom TFS 1997:35

Bemyndigande: 57 och 84 §§ tullförordningen (1987:1114) och 15 § förordningen (1992:1303) om krigsmateriel


Generaltullstyrelsens föreskrifter
om ändring i föreskrifterna (TFS 1992:69) om tillämpning av förordningen (1992:1303) om krigsmateriel

Generaltullstyrelsen föreskriver [ ] att det i föreskrifterna skall införas en ny paragraf, 6 §, av följande lydelse.

6 §  Anmälan till utförsel av krigsmateriel till ett land som är medlem i Europeiska Unionen behöver endast ske i form av sådan avisering som anges i 4 §. Aviseringen skall åtföljas av utförseltillstånd. Utförseltillståndet skall förses med anteckning om att avisering skett.


Dessa föreskrifter träder i kraft den dag tullförordningen (1994:1558) träder i kraft.
(Tullförordningen (1994:1558) träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Lagen (1994:1500) träder i kraft den 1 januari 1995 genom förordning (1994:2063).)