tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1994:51

beslutad den 21 december 1994
Utkom från trycket den 5 januari 1995

Upphört: Författningen har upphört att gälla den 1 juli 1996 genom TFS 1996:19

Bemyndigande: 4 § förordningen (1994:1615) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen och 57 och 84 §§ tullförordningen (1987:1114) och efter samråd med Riksskatteverket


Generaltullstyrelsens föreskrifter
för tillämpning av övergångsbestämmelser till tullagen (1994:1550) och av förordningen (1994:1615) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen

1 §  Uttryck i denna författning har samma innebörd som i tullordningen (TFS 1994:45).

2 §  Den som kommer till det svenska tullområdet från annat land som är medlem i Europeiska unionen och därvid medför varor för vilka det föreligger anmälnings- och uppgiftsskyldighet enligt punkt 4 i övergångsbestämmelserna till tullagen (1994:1550), skall inresa på ort där det finns tullplats och utan dröjsmål där anmäla varorna för närmaste tulltjänsteman eller tullmyndighet enligt vad som sägs i det följande.

På ort där tullkammare anordnat särskilt tullfilter skall en resande som medför varor enligt första stycket, anmäla sig vid tullexpedition som markerats med skylt med röd punkt och texten "Varor att deklarera". Andra resande anvisas välja den gång som utmärkts med en blå skylt med ett gult EU-märke och texten "Resande direkt från annat EU-land utan varor att deklarera" (blå gång).

Om anmälningsskyldighet vid inresa med fartyg eller luftfartyg som inte går i regelbunden trafik finns särskilda föreskrifter. Detsamma gäller för resandes bagage från tredje land som omlastats i ett annat land som är medlem i den Europeiska unionen för vidare befordran till Sverige.

3 §  Inresa får ske över annan ort än tullplats enligt vad som särskilt föreskrivs av tullmyndigheten då varor medförs vilka skall beskattas enligt lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen. Anmälan skall i dessa fall ske på sätt som sägs i 6 §.

Inresa får i övrigt ske över annan ort än tullplats om den resande inte medför varor som behöver anmälas enligt 2 § första stycket, såvitt inget annat är särskilt föreskrivet för införsel av en viss vara som den resande medför.

4 §  Anmälan till tullmyndigheten av varor för vilka skatt skall betalas enligt lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen skall ske skriftligt på särskild blankett (Tv 000.0).

Tullmyndigheten tar därvid emot anmälan och kontrollerar uppgifterna i anmälan samt beslutar om skatten och journalför i samband med detta anmälan. Blad 4 försedd med tullmyndighetens stämpel återlämnas därefter till den som gjort anmälan.

Beslut om skatten anses meddelat den dag då anmälan journalförts. Skatten skall i dessa fall betalas senast två veckor efter dagen för detta beslut till skattemyndigheten i Kopparbergs län.

Anmälningshandlingen skall uppta anmälarens fullständiga namn och adress, uppgift om den mängd varor som skall beskattas samt vara undertecknad av den som gör anmälan.

I de fall den resande önskar betala skatten direkt till tullmyndigheten får anmälan ske muntligt. Därvid erhåller den som betalar skatten i anslutning till detta ett kvitto på vad han har betalt. Beslut om skatten meddelas i samma handling som kvittot. Beslutet anses meddelat den dag kvittot är utfärdat.

5 §  Betalning av skatt enligt 4 § sista stycket kan erläggas till tullmyndigheten förutom kontant, med postremissväxel som ställts till eller överlåtits på tullmyndigheten. För betalning med check gäller särskilda bestämmelser.

Kontant betalning skall ske med svenska sedlar och mynt. Undantagsvis får utländsk valuta godtas enligt vad tullmyndigheten bestämmer.

6 §  I de fall anmälan görs på plats som sägs i 3 § första stycket får anmälan som där avses lämnas i därför särskilt utmärkt brevlåda.

Anmälningshandlingen skall upprättas på blankett som sägs i 4 § första stycket och i övrigt innehålla de uppgifter som anges i 4 § fjärde stycket.

7 §  Den som vid utresa från det svenska tullområdet medför varor till annat land som är medlem i Europeiska unionen för vilka det föreligger anmälnings- och uppgiftsskyldighet enligt punkt 4 i övergångsbestämmelserna till tullagen (1994:1550) är skyldig att utan dröjsmål anmäla varorna till den sista tullplats som passeras innan tullområdet lämnas.

Den som vid utresa från det svenska tullområdet till annat land som är medlem i Europeiska unionen inte medför varor som avses i första stycket får företa utresan från valfri ort och utan att göra anmälan till tullmyndigheten, såvitt inget annat är särskilt föreskrivet för utförsel av en viss vara som den resande därvid medför.

Särskilda föreskrifter gäller då det är fråga om krigsmateriel som avses i lagen (1992:1300) om krigsmateriel och produkter som avses i lagen (1991:341) om strategiska produkter.


Denna författning träder i kraft den dag tullagen (1994:1550) träder i kraft.
(Tullagen (1994:1550) träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Lagen (1994:1550) träder i kraft den 1 januari 1995 genom förordning (1994:2063).)