tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1994:50

med ändringar i TFS 1994:45

beslutad den 21 december 1994
Utkom från trycket den 5 januari 1995

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 januari 2001 genom TFS 2000:20

Bemyndigande: 84 § tullförordningen (1994:1558) samt sådana bemyndiganden som regeringen lämnat med stöd av 119 § tullagen (1994:1550)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens tullordning (TFS 1994:45)

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att övergångsbestämmelserna till Generaltullstyrelsens tullordning (TFS 1994:45) skall ha följande lydelse.

Övergångsbestämmelser

1. Denna författning träder i kraft den dag tullförordningen (1994:1558) träder i kraft. Vid författningens ikraftträdande skall tullordningen (TFS 1987:35) upphöra att gälla. Bestämmelser om upphävande av vissa äldre författningar samt vissa övergångsbestämmelser meddelas i särskild författning.

2. Ombud som har godkänts av Generaltullstyrelsen enligt l kap. 3 § i den upphävda tullordningen skall anses vara registrerat enligt 1 kap. 4 §.

3. Tillstånd till elektronisk uppgiftslämning som meddelats med stöd av 11 a § i den upphävda tullagen (1987:1065) får fortsätta att gälla som tillstånd enligt 12 § tullagen (1994:1550).

4. Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 kap. 44 § skall bestämmelserna i 2 kap. 48 § i den upphävda tullordningen tillämpas i den lydelse bestämmelserna hade dagen före Sveriges anslutning till Europeiska unionen till dess Generaltullstyrelsen beslutat annat.

5. Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 kap. 46 och 60 §§ skall, såvitt gäller luftfartyg som ankommer från eller avgår till Norge, bestämmelserna i 2 kap. 50 och 64 §§ i den upphävda tullordningen tillämpas i den lydelse bestämmelserna hade dagen före Sveriges anslutning till Europeiska unionen till utgången av mars månad 1995.

6. Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 kap. 45 och 60 §§ skall, såvitt gäller luftfartyg som ankommer från eller avgår till Norge, bestämmelserna i 2 kap. 49 och 64 §§ i den upphävda tullordningen tillämpas i den lydelse bestämmelserna hade dagen före Sveriges anslutning till Europeiska unionen till utgången av mars månad 1995.

7. Av lokal tullmyndighet med stöd av 2 kap. 52 § tredje stycket i den upphävda tullordningen utfärdade generella trafikstillstånd avseende flygtrafik mellan flygplats i tredje land och annan flygplats i Sverige än som i 2 kap. 48 § i den upphävda tullordningen får, om inte lokal tullmyndighet föreskriver annat, fortsätta att gälla på oförändrade villkor till utgången av mars månad 1995.

8. Områden som utgör tullupplag enligt tillstånd att inrätta tullupplag som utfärdats med stöd av 46 § första stycket i den upphävda tullagen (1987:1065) skall, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer annat och under förutsättning att säkerhet ställts enligt bestämmelserna i 4 kap.1 § anses utgöra platser för tillfällig förvaring som avses i artikel 51.1 i förordning (EEG) nr 2913/92 dock längst ett år efter ikraftträdandet av tullförordningen (1994:1558).

9. I fråga om förvaringstid för icke-gemenskapsvaror som lagts upp på tullupplag före Sveriges anslutning till Europeiska unionen gäller 31 § i den upphävda tullförordningen (1987:1114). Angivning till godkänd tullbehandling skall göras enligt de nya reglerna. För uttag av gemenskapsvaror som lagts upp på tullupplag före Sveriges anslutning till Europeiska unionen gäller särskilda bestämmelser.

10. Om anläggningsförtullning som påbörjats före Sveriges anslutning till Europeiska unionen innefattar varor som införts från EU-land före den tidpunkten skall den tullskyldige vid redovisning enligt 5 kap. 27 § beräkna hur stor del av anläggningens kostnader som avser dessa varor.

Anläggningsförtullning som påbörjats med stöd av bestämmelser i den upphävda tullordningen får fullföljas efter Sveriges anslutning till Europeiska unionen. För varor som importeras från tredje land efter den tidpunkten skall bestämmelserna i den nya tullordningen tillämpas.

11. Hemtagningstillstånd enligt 4 § 1 och 2 i den upphävda tullförordningen vilka utfärdats före Sveriges anslutning till Europeiska unionen skall anses gälla som hemtagningstillständ enligt 8 § 1 och 2 tullförordningen (1994:1558). Vad som nu sagts gäller även övergång till fri omsättning inom ramen för tullförfarandena passiv förädling, aktiv förädling (restitutionssystemet) och bearbetning under tullkontroll.

12. Enligt punkt 3 i övergångsbestämmelser till tullförordningen (1994:1558) får tillstånd att inneha transitlager eller provianteringslager, som meddelats före ikraftträdandet av tullförordningen, fortsätta att gälla på oförändrade villkor ett år efter ikraftträdandet. Härvid gäller att säkerhet enligt 8 kap. 3 § resp. 13 kap. 11 § inte behöver ställas. Enligt samma övergångsbestämmelse får varor som importerats från tredje land läggas upp på sådant lager även efter ikraftträdandet. Enligt samma övergångsbestämmelse får varorna förvaras på lagret enligt äldre bestämmelser, dock längst ett år efter ikraftträdandet av tullförordningen. Vid uppläggning på och uttag från sådant lager skall bestämmelserna i den nya tullordningen tillämpas. För uttag av gemenskapsvaror som lagts upp på transitlager eller provianteringslager före Sveriges anslutning till Europeiska unionen gäller särskilda bestämmelser.

13. Enligt punkt 4 i övergångsbestämmelser till tullförordningen (1994:1558) får tillstånd att inneha tullkreditlager, som meddelats före ikraftträdandet av tullförordningen, fortsätta att gälla på oförändrade villkor ett år efter ikraftträdandet. Härvid gäller att säkerhet enligt 8 kap. 3 § inte behöver ställas. Enligt samma övergångsbestämmelse får varor som anmälts till uppläggning på tullkreditlager före ikraftträdandet förvaras på lagret enligt äldre bestämmelser, dock längst ett år efter ikraftträdandet.

Vid uttag från tullkreditlager skall angivning till godkänd tullbehandling göras enligt bestämmelserna i den nya tullordningen. Vid sådan angivning tilldelas ärendet nytt tullid eller journalsnummer. I redovisningen/bokföringen skall nytt tullid eller journalsnummer anges. För uttag av gemenskapsvaror som lagts upp på tullkreditlager före Sveriges anslutning till Europeiska unionen gäller särskilda bestämmelser.

14. Enligt punkt 5 i övergångsbestämmelser till tullförordningen (1994:1558) får tillstånd att inrätta frihamn, som meddelats före ikraftträdandet av tullförordningen, fortsätta att gälla på oförändrade villkor ett år efter ikraftträdandet. Enligt samma övergångsbestämmelse får varor som importerats från tredje land läggas upp i frihamn även efter ikraftträdandet. Vid uppläggning i frihamn av sådana varor skall bestämmelserna i 9 kap. i den upphävda tullordningen tillämpas. Enligt samma övergångsbestämmelse får varor förvaras i frihamn enligt äldre bestämmelser, dock längst ett år efter ikraftträdandet.

Vid uttag från frihamn skall angivning till godkänd tullbehandling göras enligt bestämmelserna i den nya tullordningen. För uttag av gemenskapsvaror som lagts upp i frihamn före Sveriges anslutning till Europeiska unionen gäller särskilda bestämmelser.

15. Tillstånd till förenklat förfarande vid export enligt 6 kap. 19 a § i den upphävda tullordningen vilka utfärdats före Sveriges anslutning till Europeiska unionen får fortsätta att gälla ett år efter ikraftträdandet av den nya tullordningen. Den förenklade deklarationen och den kompletterande tulldeklarationen skall dock behandlas enligt vad som sägs i 10 kap. och innehålla de uppgifter som sägs i bilaga B.

16. Tillstånd att tillämpa det förenklade förfarandet godkänd avsändare enligt konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande som utfärdats före Sveriges anslutning till Europeiska unionen får fortsätta att gälla på oförändrade villkor till utgången av mars månad 1995. Tillstånd att tillämpa det förenklade förfarandet godkänd avsändare innefattar därefter enbart formaliteter i samband med transitering.


Denna författning träder i kraft omedelbart.