tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1994:49

beslutad den 21 december 1994
Utkom från trycket den 3 januari 1995

Upphört: Författningen har upphört att gälla den 1 januari 1995 då tullförordningen (1987:1114) upphörde att gälla.

Bemyndigande: 84 § tullförordningen (1987:1114) och 3 § förordningen (1987:1119) om en konvention om ett gemensamt transiteringsförfarande och efter samråd med Statens jordbruksverk


Generaltullstyrelsens föreskrifter
om utförsel av jordbruksvaror vid tiden för Sveriges anslutning till Europeiska unionen

När varor som hör till kap. 1–24, 30, 35, 38 eller 39 i tulltaxan eller till tulltaxenr 29.41, 32.03, 32.04, 33.07, 34.01–34.03, 34.05, 34.07, 38.23, 48.13, 48.18, 48.23 eller 68.09 anmäls till utförsel till någon av de nuvarande medlemsstaterna i Europeiska gemenskapen eller till Finland eller Österrike, skall samtidigt lämnas en anmälan till transitering av varan enligt förordningen (1987:1119) om en konvention om ett gemensamt transiteringsförfarande, såvida inte transitering sker enligt TIR-konventionen. Detta gäller oavsett vilket transportsätt som skall användas för transporten.


Denna författning träder i kraft den 21 december 1994 och upphör att gälla den dag då tullförordningen (1987:1114) upphör att gälla.
(Tullförordningen (1987:1114) upphör att gälla genom tullförordningen (1994:1558) som träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1550) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Lagen (1994:1550) träder i kraft den 1 januari 1995 genom förordning (1994:2063) om ikraftträdande av lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.)