tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1994:48

beslutad den 19 december 1994
Utkom från trycket den 30 december 1994

Upphört: Författningen har upphört att gälla den 1 oktober 1997 genom TFS 1997:39

Bemyndigande: 51 § tullförordningen (1994:1558)


Generaltullstyrelsens föreskrifter
om tillämpning av konventionen den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande

1 §  Föreskrifter i artikel 34 b, punkt 2 i bilaga II till konventionen den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande skall tillämpas beträffande följande varor:

ur 01.02 Levande nötkreatur, andra än djur för avelsändamål
ur 01.03 Levande svin, andra än djur för avelsändamål
ur 01.04 Levande får och getter, andra än djur för avelsändamål
  02.01 Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, färskt eller kylt
  02.02 Kött av nötkreatur eller andra oxdjur, fryst
  02.03 Kött av svin, färskt, kylt eller fryst
  04.02 Mjölk eller grädde, koncentrerade eller försatta med socker eller annat sötningsmedel 
  04.05 Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk
  04.06  Ost och ostmassa
  10.01 Vete samt blandsäd av vete och råg
  10.02 Råg
  10.03 Korn
  10.04 Havre
ur 24.02 Cigarretter

2 §  Beträffande transiteringar mellan Sverige, Finland, Österrike och den Europeiska gemenskapen, i dess omfattning före den 1 januari 1995, vilka påbörjats före de förstnämnda ländernas inträde i Europeiska unionen skall föreskrifterna i konventionen den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande fortsätta att tillämpas efter dessa länders inträde i Europeiska unionen.

3 §  Säkerheter och formulär som avses i tillägg IV (samlad säkerhet), tillägg V (säkerhet för en enda transitering), tillägg VI (fast säkerhet) och tillägg VII (garanticertifikat) till bilaga II till konventionen som används den dag då detta beslut träder i kraft får, på villkor att nödvändiga ändringar av ordalydelsen i dem görs, fortsättningsvis användas tills lagren är uttömda, dock inte efter den 31 december 1996.


Denna författning träder i kraft den 1 januari 1995.