tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1994:47

beslutad den 16 december 1994
Utkom från trycket den 28 december 1994

Upphört: Författningen har upphört att gälla den 11 december 2001 genom TFS 2001:28

Bemyndigande: 25 § förordningen (1994:000) om tullfrihet m.m., 84 § tullförordningen (1994:1558) och 16 § verksförordningen (1987:1100)


Generaltullstyrelsens föreskrifter
för tullkontorens hantering av tullkvoter som avses i artikel 20 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen

1 §  Tulldeklaration för övergång till fri omsättning med yrkande på kvottilldelning skall handläggas samma dag som den kommer in till tullkontoret.

2 §  Om en tulldeklaration saknar yrkande på kvottilldelning men tulltjänsteman vid handläggning ser att förutsättningar finns att utnyttja en tullkvot bör deklaranten upplysas om detta.

3 §  Tulltjänsteman skall kontrollera att tulldeklaration med yrkande om kvottilldelning åtföljs av de dokument som är villkor för tullbefrielse eller tullnedsättning.

4 §  Vid granskning av tulldeklarationen skall kontroll även göras av

— att åberopad kvot svarar mot angiven varukod,

— att kvoten inte är stängd.

Yrkande på kvottilldelning skall inte vidarebefordras om kommissionen meddelat att kvoten i fråga är stängd.

5 §  Tullkontoret skall för såväl blankettärenden som elektroniska ärenden fatta tulltaxeringsbeslut som innebär att full tull debiteras.

6 §  Tulldeklarationer, försedda med tullid samt i förekommande fall utskrift av elektroniska ärenden ur TDS skall faxas löpande under dagen till Generaltullstyrelsen, fax nr 08-789 7623.

På dokumenten skall den redovisningsgrund (vikt, värde eller annan kvantitet) som avser åberopad kvot, vara utmärkt. Om redovisningsgrunden är annan kvantitet anges enheten omedelbart under fält 41 på enhetsdokumentet respektive i anslutning till annan kvantitet på utskrift av elektroniskt ärende ur TDS. Taxebestämmande dag skall vara väl synlig på faxkopian.

7 §  Tulldeklarationer skall sparas separat i avvaktan på besked om kvottilldelning. I de fall kvottilldelning medges och tulltaxeringsbeslutet skall omprövas tillämpas bestämmelserna i 20 kap. tullordningen (TFS 1994:45).

8 §  Generaltullstyrelsen vidarebefordrar dagligen per fax EG-kommissionens besked om kvoter till lokal tullmyndighet.

Samtliga tullkontor erhåller meddelande om

— stängda kvoter,

— att kvottilldelning har medgivits,

— att kvottilldelning medgivits till en del med angivande av procentsats,

— att kvottilldelning ej har medgivits.

Tills vidare kommer dessutom följande rutin att tillämpas:

Styrelsen förser tulldeklarationer respektive utskrifter ur TDS med uppgift om eventuell kvottilldelning samt återsänder dem per fax till avsändande tullkontor.


Denna författning träder i kraft den dag tullförordningen (1994:1558) träder i kraft.
(Tullförordningen (1994:1558) träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Lagen (1994:1500) träder i kraft den 1 januari 1995 genom förordning (1994:2063).)