tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1994:46

beslutad den 16 december 1994
Utkom från trycket den 28 december 1994

Upphört: Författningen har upphört att gälla den 11 december 2001 genom TFS 2001:28

Bemyndigande: 25 § förordningen (1994:000) om tullfrihet m.m., 84 § tullförordningen (1994:1558) och 16 § verksförordningen (1987:1100)


Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
för hantering av tullkvoter som avses i artikel 20 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen

1 §  Yrkande på att få utnyttja en tullkvot skall göras i tulldeklaration för övergång till fri omsättning för varorna i fråga. Deklaranten yrkar på kvottilldelning genom att ange en kod i fält 36 på enhetsdokumentet (ED). Beträffande koder och uppgifter i övrigt som skall lämnas i ED finns föreskrifter i bilaga B till tullordningen (TFS 1994:45). Motsvarande gäller när tulldeklaration överförs i form av elektroniskt dokument till tulldatasystemet.

2 §  För att yrkandet skall kunna behandlas måste tulldeklarationen innehålla följande uppgifter

— varukod (stat nr),

— ursprungsland,

— kvantitet uttryckt i den enhet som avser ifrågavarande tullkvot,

— statistiskt värde.

Dessutom skall kvotnumret anges i fält 39 på ED. Kvotnumret är en sexställig kod som identifierar den specifika tullkvoten.

Till tulldeklarationen skall fogas de dokument som är villkor för tullbefrielse eller tullnedsättning, vilket också följer av artikel 218 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen med bestämmelser om vilka dokument som skall medfölja tulldeklaration för övergång till fri omsättning.

Vid tillämpning av förenklat förfarande kan avrop på en tullkvot inte ske förrän den kompletterande deklarationen avlämnats och de dokument som är villkor för tullbefrielse eller tullnedsättning verkligen har inlämnats till kontrolltullkontoret. Av artikel 256.2 i förordning (EEG) nr 2454/93 framgår att sistnämnda dokument skall ha uppvisats innan de för tullkvoten fastställda tidsgränserna har uppnåtts.

3 §  Utgångspunkt vid EG-kommissionens fördelning av tullkvoter är taxebestämmande dag.

Allmänna råd

Deklaranten bör göra tullkontoret uppmärksam på att en tulldeklaration för övergång till fri omsättning innehåller yrkande på kvottilldelning.

När tulldeklaration innehållande yrkande på kvottilldelning lämnas skriftligt bör i ED fält 44 anges " TULLKVOT". Tulldeklarationerna och de dokument som är villkor för tullbefrielse eller tullnedsättning bör sändas i separat kuvert med påskriften, "TULLKVOT".

Deklarant som avser att sända tulldeklaration med yrkande på kvottilldelning i form av elektroniskt dokument till tulldatasystemet bör använda det elektroniska meddelandet DNU och begära klarering i samband med att de styrkande handlingarna överlämnas till tullkontoret.

4 §  Om deklaranten upptäcker att felaktiga uppgifter lämnats i tulldeklaration med yrkande på kvottilldelning skall han utan dröjsmål underrätta tullkontoret och rätta uppgiften.

5 §  Besked om kvottilldelning kan påräknas tidigast fjärde dagen efter det att tulldeklaration med yrkande om kvottilldelning mottagits av tullkontoret. Upplysning om lediga tullkvoter lämnas av Generaltullstyrelsen på telefon 08-789 7616.


Denna författning träder i kraft den dag tullförordningen (1994:1558) träder i kraft.
(Tullförordningen (1994:1558) träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. Lagen (1994:1500) träder i kraft den 1 januari 1995 genom förordning (1994:2063).)