tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1994:44

med ändringar i TFS 1976:127

beslutad den 28 november 1994
Utkom från trycket den 8 december 1994

Bemyndigande: 15 § trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, Kompetenscenter Klarering


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1976:127) med närmare föreskrifter om försäkring på motorfordon som införts för tillfälligt brukande i riket

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att 5 och 6 §§ i Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1976:127) med närmare föreskrifter om försäkring på motorfordon som införts för tillfälligt brukande i riket skall ha följande lydelse.

5 §  Influtna trafikförsäkringspremier skall med angivande av gränsförsäkringskortets nummer registreras i TDS. Leverering av influtna trafikförsäkringspremier sker genom att kameralsektionen på Generaltullstyrelsen sätter in medlen på Trafikförsäkringsföreningens postgirokonto nr 155540-8.

(Senaste lydelse TFS 1986:41.)

6 §  Blanketter till gränsförsäkringskort serie E skall redovisas av vederbörande tullmyndighet. Redovisningen skall periodvis utvisa förbrukning och behållning av mottagna blanketter.

Vid månadens slut skall ett kopieexemplar (det rosa exemplaret) av gränsförsäkringskortet skickas till kameralsektionen på Generaltullstyrelsen. Blanketter som svarar mot kopieexemplaren samt makulerade blanketter skall avföras ur den i första stycket föreskrivna blankettredovisningen.

Blankettredovisning skall upprättas på blankett Tv 302.8 och kvarligga hos tullmyndigheten. Till redovisningen skall fogas reversal på mottagna blanketter samt övriga handlingar av intresse för redovisningen.
(Senaste lydelse TFS 1986:41.)


Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Tullverkets författningssamling.