tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1994:30

beslutad den 22 juli 1994
Utkom från trycket den 5 augusti 1994

Upphört: Författningen har upphört att gälla den 1 januari 1995 genom TFS 1994:53

Bemyndigande: 73 § tullfrihetsförordningen (1987:1289)


Generaltullstyrelsens föreskrifter
om tullfrihetssedel för hästar i vissa fall

Nedan nämnda organisationer får på blanketten Tullfrihetssedel för hästar (Tv 735.2) lämna sådant intyg om hästen och dess tillfälliga användning i landet som avses i 39 § andra stycket tullfrihetskungörelsen (TFS 1987:54) samt förbindelse som skall anses utgöra sådan säkerhet som avses i 42 § första stycket tullfrihetskungörelsen.

Svenska Ridsportförbundet

Svenska Islandshästföreningen

Flyinge AB

Arabhästregistratur AB

Svenska Galoppsportens Centralförbund

Svenska Travsportens Centralförbund


Denna författning träder i kraft den 15 augusti 1994 då Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1983:27) om tullfrihetssedel för hästar i vissa fall skall upphöra att gälla.