tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1994:16

beslutad den 16 mars 1994
Utkom från trycket den 6 april 1994

Upphört: Författningen har upphört att gälla den 1 juli 2004 genom TFS 2004:2

Bemyndigande: 20 § beredskapsförordningen (1993:242) och 16 § verksförordningen (1987:1100)


Generaltullstyrelsens föreskrifter m.m.
om tullmyndigheternas planering för verksamheten under krig eller vid krigsfara

1 §  Enligt lagen (1992:1403) om höjd beredskap är höjd beredskap antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap. Högsta beredskap råder om Sverige är i krig. Regeringen får besluta om skärpt eller högsta beredskap om Sverige är i krigsfara eller om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara.

Med tullmyndighet avses i dessa föreskrifter tulldirektion och tullkammare.

2 §  I enlighet med föreskrifterna i 12 och 13 §§ beredskapsförordningen (1993:242) skall varje tullmyndighet i sin verksamhet beakta totalförsvarets krav. Tullmyndighetens planering av sin verksamhet för totalförsvaret skall ske i samverkan med de statliga och kommunala myndigheter, sammanslutningar och näringsidkare som är berörda.

3 §  Tulldirektion skall inom tullregion, i förekommande fall i samverkan med tulldirektion i annan region

1. samordna beredskapsförberedelser,

2. samordna planering och budgetering av beredskapsförberedelser,

3. samordna och genomföra krigsplanläggning,

4. svara för att personal utbildas,

5. svara för att övningar genomförs,

6. ge råd och stöd till de lokala tullmyndigheterna samt

7. regelbundet till Generaltullstyrelsen redovisa beredskapsläget.

Tullkammare ansvarar inom det egna tulldistriktet för planeringen av sin operativa verksamhet i totalförsvaret.

4 §  I enlighet med 18 § beredskapsförordningen (1993:242) skall varje tullmyndighet i fred planera för att under höjd beredskap kunna övergå till krigsorganisation och vidta övriga åtgärder för den egna beredskapen. Om tullmyndigheten under höjd beredskap skall flytta verksamheten till en särskild krigsuppehållsplats, skall myndigheten i fred planera för detta.

5 §  Varje tullmyndighet skall i enlighet med 19 § beredskapsförordningen (1993:242) ha en plan för sin verksamhet under höjd beredskap. Planen skall innehålla uppgifter om myndighetens planerade verksamhet under krig, myndighetens krigsorganisation, de personer som skall tjänstgöra i krigsorganisationen och vad som i övrigt behövs för att myndigheten skall kunna höja sin beredskap och bedriva verksamhet under höjd beredskap.

Tullmyndigheternas krigsorganisation skall dimensioneras så att uppgifterna enligt krigsuppgiftsförteckningen kan fullgöras. Erforderliga resurser för personal- och ekonomiadministration skall finnas så att myndigheten även efter intagande av krigsorganisation skall kunna utföra personaladministrativa åtgärder rörande all personal som är anställd vid myndigheten.

Krigsorganisationsplan skall upprättas av respektive tullmyndighet och skall fastställas av Generaltullstyrelsen.

Verksamhet som skall bedrivas under höjd beredskap (krigsuppgiftsförteckning) framgår av bilaga till dessa föreskrifter.

6 §  Regional tullmyndighet får besluta om omfördelning av personal inom regionen.

Regional tullmyndighet skall tillse, att behovet av personal för tullmyndigheternas krigsorganisation är täckt, varvid i första hand skall tagas i anspråk personal, som ej är skyldig att tjänstgöra vid försvarsmakten under beredskapstillstånd och krig. Är det för tillgodoseende av personalbehovet oundgängligen nödvändigt, att uppskov enligt uppskovskungörelsen (1973:939) meddelas viss tjänsteman, skall anmälan härom göras till Generaltullstyrelsen. Även uppgift om övertalig personal skall anmälas till styrelsen.

All personal, som skall tjänstgöra i tullstatens krigsorganisation, skall av regional tullmyndighet få besked om sin krigsplacering. Så långt krigsuppgifterna kan förutses, skall personal i nyckel- och specialistbefattning vara fullständigt underrättad om sina uppgifter i krig.

7 §  Krigsuppehållsplats anges i krigsorganisationsplanen.

Regional tullmyndighet eller, efter dess bemyndigande, lokal tullmyndighet ansöker hos vederbörande länsstyrelse om uttagning av fastigheter enligt förordningen (1978:561) om förberedelser för krigsanskaffning.

Beslut som avses i 30 § andra stycket och 39 § första stycket beredskapsförordningen (1993:242) fattas av regional tullmyndighet eller, efter regional tullmyndighets bemyndigande av lokal tullmyndighet.

8 §  En tullmyndighet som tilldelats signalskyddssystem skall i enlighet med 26 § beredskapsförordningen (1993:242) under fredstid kunna ta emot och sända krypterade meddelanden under ordinarie kontorstid.

En tullmyndighet som tilldelats signalskyddssystem skall i enlighet med 34 § beredskapsförordningen under skärpt beredskap ständigt kunna ta emot och sända krypterade meddelanden.

9 §  Planeringen skall hållas aktuell och ses över årligen före den 1 december. Ändringar i krigsorganisationsplan skall fastställas av Generaltullstyrelsen.

Kopior av krigsorganisations- och krigsplaceringsplaner tillställs Generaltullstyrelsen.


Bilaga

Krigsuppgiftsförteckning

Nedläggning och överföring av verksamhet m.m.

1. Verksamheten upprätthålles vid samtliga tullmyndigheter. Regional tullmyndighet skall därvid svara för erforderlig samordning av verksamheten samt ge råd och stöd till de lokala tullmyndigheterna. Tullkammare ansvarar inom det egna tulldistriktet för den operativa verksamheten.

2. Gränstullsamarbetet med Finland och Norge avvecklas efter Generaltullstyrelsens prövning.

3. Den gränsbevakningspersonal som enligt gällande planer icke avses för tjänstgöring i militära gränsbevakningsförband organiseras på sätt som anges i av respektive länsstyrelse i samråd med Tullverket uppgjord gränsövervakningsplan.

4. Funktioner enligt beredskapsförordningen (1993:242).

Målen för och Tullverkets uppgifter i de funktioner i vilka Tullverket ingår:

ORDNING OCH SÄKERHET

Mål för funktionen

Under kriser och i krig skall allmän ordning och säkerhet upprätthållas i samhället, brott förebyggas och allmänheten lämnas skydd och hjälp.

Tullverkets uppgift i funktionen:

— medverka i gränsövervakningen enligt bestämmelser i lag (1979:1088) och förordningen (1979:1091) om gränsövervakningen i krig m.m.,

— i anslutning därtill bedriva den övervakning och kontroll samt utrednings- och åklagarverksamhet som framgår av förordningen (1991:1524) med instruktion för Tullverket.

Funktionsansvarig myndighet: Rikspolisstyrelsen.

UTRIKESHANDEL

Mål för funktionen
Den import och export som krävs för försvarsansträngningarna och befolkningens försörjning under kriser och i krig skall säkerställas. Administration och kontroll av utrikeshandelsregleringar skall kunna genomföras.

Tullverkets uppgift i funktionen:

— medverka vid den tulltekniska utformningen av utrikeshandelsregleringar,

— bevaka rikets land- och sjögräns och registrera de varor som passerar in och ut ur landet,

— tillhandahålla snabb och tillförlitlig statistik över varuströmmarna,

— kontrollera efterlevnaden av utrikeshandelsregleringar.

Funktionsansvarig myndighet: Kommerskollegium.

SKATTE- OCH UPPBÖRDSVÄSENDE

Mål för funktionen
De skatter, tullar och arbetsgivaravgifter som riksdag och regering beslutar att ta ut skall i största möjliga utsträckning betalas på rätt sätt samt folkbokföringssystemets vitala delar kunna upprätthållas.

Tullverkets uppgift i funktionen:

— svara för den debitering och uppbörd som ankommer på Tullverket,

— svara för information till allmänhet och näringsliv.

Funktionsansvarig myndighet: Riksskatteverket.

FLYKTINGVERKSAMHET

Mål för funktionen
Så långt möjligheterna medger skall under kriser och i krig tillämpas i fredstid gällande mål och principer för mottagande och omhändertagande av flyktingar.

Flyktingarna skall beredas nödvändig samhällsservice med beaktande av kris- och krigsmiljöns särskilda krav på bl.a. lokalisering och att uppgiften måste kunna lösas även under primitiva förhållanden.

De flyktingar som behövs och passar härför skall utnyttjas på arbetsmarknaden.

Tullverkets uppgift i funktionen:

— medverka i flyktingmottagning,

— medverka i samordnad gränsövervakning,

— utöva vissa föreskrivna övervakningsuppgifter.

Funktionsansvarig myndighet: Statens invandrarverk.


Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 1994 då cirkuläret den 25 oktober 1979 om föreskrifter om tullmyndigheternas planering för verksamhet under krig eller vid krigsfara skall upphöra att gälla. Uppgifter om tullmyndigheternas krigsorganisation och om de personer som skall tjänstgöra i krigsorganisationen enligt dessa föreskrifter skall första gången insändas till styrelsen senast den 1 december 1994. Nuvarande planer skall gälla till dess de ersatts av planer enligt dessa föreskrifter. Cirkuläret och planer som upprättats enligt detta skall förstöras när de upphört att gälla.