tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1994:2

med ändringar i TFS 1982:47

beslutad den 12 januari 1994
Utkom från trycket den 20 januari 1994

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 15 april 2007 genom TFS 2007:4

Bemyndigande: 84 § tullförordningen (1987:1114)


Tullverkets föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens cirkulär (TFS 1982:47) om Tullverkets kontroll av överskottsproviant

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att rubriken till styrelsens cirkulär (TFS 1982:47) om tullverkets kontroll av överskottsproviant samt 1, 3, 4, 6 och 7 §§ cirkuläret skall ha följande lydelse.

Generaltullstyrelsens föreskrifter om Tullverkets kontroll av överskottsproviant

1 §  Med överskottsproviant förstås här spritdrycker, vin, starköl och tobaksvaror för vilka tullfrihet ej medges vid fartygs ankomst från utrikes ort enligt 11 § tullfrihetskungörelsen (TFS 1987:54). Som framgår av 2 kap. 7 § tullordningen (TFS 1987:35) skall överskottsproviant senast vid inkommande fartygs ankomst till första bestämmelseort genom befälhavarens försorg placeras i förseglingsbart utrymme ombord under lås och förvaras på betryggande sätt i övrigt.

(Senaste lydelse TFS 1986:27)

3 §  Utlämning av överskottsproviant för förbrukning ombord får medges av tullkammare endast efter skriftlig framställning av fartygets befälhavare. För sådan framställning skall användas av Generaltullstyrelsen fastställd blankett (Anhållan om utlämning av proviant, Tv 603.7).

Efter utlämningen skall återstående överskottsproviant tullförseglas i utrymme som avses i 1 §. Anteckning om utlämningen och förseglingen skall göras i båda exemplaren av proviantdeklarationen.

4 §  Finns överskottsproviant i större kvantiteter ombord på fartyg som tillfälligt tagits ur trafik eller som eljest under längre tid kvarligger i hamn, skall tullkammaren tid efter annan kontrollera tullförseglingen samt, då anledning föreligger, inventera överskottsprovianten. Anteckning om dessa åtgärder skall göras i båda exemplaren av proviantdeklarationen.

6 §  Vid proviantering med sådana varor som avses i l § skall tulltjänsteman anteckna uppgift om den ombordtagna provianten i båda exemplaren av proviantdeklarationen.

Det exemplar av proviantdeklarationen som har avlämnats vid fartygets ankomst skall bifogas inkommande eller utgående tullpass. Detta exemplar skall behållas av tullkammaren för den sista ort som fartyget besöker före avgången från tullområdet.

7 §  Vad som här föreskrivs om överskottsproviant gäller i tillämpliga delar även andra högbeskattade varor än de i 1 § nämnda samt levande djur, skjutvapen och andra allmänfarliga varor som medförs på fartyget under resan inom tullområdet samt oförtullad eller obeskattad proviant som tas ombord på fartyget.


Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den kom ut från trycket i Tullverkets författningssamling.