tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1993:53

beslutad den 17 november 1993
Utkom från trycket den 1 december 1993

Upphört: Författningen har upphört att gälla den 1 juli 2004 genom TFS 2004:2

Bemyndigande: 84 § tullförordningen (1987:1114) och 16 § verksförordningen (1987:1100)


Generaltullstyrelsens föreskrifter
om kostnader för omhändertagande av djur

[M]ed hänvisning till regeringens beslut den 5 juli 1979 att tullverket skall bestrida kostnader i anledning av omhändertagande av levande djur, för vilka vederbörligt införseltillstånd saknas, i de fall sådana kostnader inte kan tas ut av djurägaren föreskriver Generaltullstyrelsen följande.

Av 16 § veterinära införselkungörelsen (1958:551) följer bl.a. att samtliga kostnader för veterinärbesiktning, tagande och undersökning av prov, karantänsbehandling, desinfektion, avlivning, destruktion eller annan åtgärd avseende levande djur som på grund av gällande införselbestämmelser inte får införas till riket skall betalas av importören.

Om importören/djurägaren vid införseltillfället/omhändertagandet av djuret inte kan betala kostnaderna för dess omhändertagande (bl.a. förvaring, undersökning, transport, avlivning och destruktion) får tullmyndigheten förskottsvis betala dessa kostnader eller åta sig betalningsskyldigheten för dem. En förutsättning härför är att importören/djurägaren dessförinnan avlämnar betalningsförbindelse (blankett Tv 730.13) till tullverket. Tullverket skall dock inte förskottera medel eller åta sig betalningsskyldighet för ifrågavarande kostnader för längre tid än en vecka.

Om importören/djurägaren vägrar att betala dessa kostnader eller avge betalningsförbindelse, skall denne om möjligt skriftligen underrättas (blankett Tv 730.14) om att djuret enligt Jordbruksverkets beslut kommer att avlivas om inte återutförsel sker inom ett dygn från underrättelsens mottagande. Underrättelsen skall tillställas importören i samband med omhändertagandet. Av underrättelsen skall framgå att importören har att stå för uppkommande kostnader.

Är djurets ägare annan än importören bör ägaren om möjligt underrättas innan djuret avlivas.

Kostnad som förskotterats av tullverket bestrids av vederbörande tullmyndighet, som dock såvitt möjligt skall söka avkräva importören ersättning för utgivet belopp.

Förskotterad kostnad redovisas i system S och bokförs på konto nr 1249-2. Om kostnaden slutligt skall betalas av tullverket, skall den bokföras under titeln Diverse utgifter och belasta den regionala utgiftsramen.

Kostnader för omhändertagande av levande djur som är under beslag enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling betalas genom den tullmyndighet där tullmålet redovisas. (Jfr tillämpningsföreskrifterna till punkt 3.3 Generaltullstyrelsens föreskrifter 1980-08-29 om handläggning av tullmål m.m.).


Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den kom ut från trycket i Tullverkets författningssamling.