tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1993:49

beslutad den 4 november 1993
Utkom från trycket den 18 november 1993

Författningen har ersatts den 1 juni 2005 genom TFS 2005:13


Generaltullstyrelsens tillkännagivande
av uppgifter om norska orter som är att jämställa med svenska tullplatser.

Med hänvisning till 58 § tullförordningen (1987:1114) och 12 § kungörelsen (1959:591) om gränstullsamarbete med Norge utfärdar Generaltullstyrelsennedanstående förteckning över norska orter som är att jämställa med svenska tullplatser, när det gäller tillämpning av tullförordningens och tullordningens (TFS 1987:35) bestämmelser i fråga om ordningen för trafiken samt klarering och därmed sammanhängande åtgärder.

För varje ort anges tollstedets postadress samt motsvarande svenska gränsort samt det tulldistrikt inom vilket gränsorten är belägen.

För öppethållandetider, se "Förteckning över allmänna farvägar mellan Sverige och Norge samt svensk-norska tullvägar m.m.".

Norsk ort Postadress Svensk gränsort Tulldistrikt

Björnfjell Pb 641
N-8501 Narvik
Riksgränsen Haparanda
Junkerdal N-8255 Rökland Merkenes Haparanda
Narvik Pb 213
N-8501 Narvik
Kiruna Haparanda
Svinesund N-1760 Berg-Östfold Svinesund Svinesund
Vauldalen N-7470 Brekkebygd Malmagen Östersunds
Åsnes Pl 282
S-680 61 Bograngen
Medskogen Karlstads
Örje S-670 10 Töcksfors Hån Karlstads
Östby N-2423 Östby Grundforsen
Gördalen
Rörbäcksnäs
Karlstads


Kungörelsen (TFS 1987:10) med förteckning över norska orter som är att jämställa med svenska tullplatser upphör att gälla vid utgången av oktober 1993.