tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1993:48

med ändringar i TFS 1959:255

beslutad den 21 oktober 1993
Utkom från trycket den 9 november 1993

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 april 2005 genom TFS 2005:2

Bemyndigande: 12 § kungörelsen (1959:591) om gränstullsamarbete med Norge, 84 § tullförordningen (1987:1114) och efter samråd med Toll- og avgiftsdirektoratet i Norge


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1959:255) om gränstullsamarbetet mellan Sverige och Norge

[Generaltullstyrelsen föreskriver] i fråga om styrelsens kungörelse (TFS 1959:255) om gränstullsamarbetet mellan Sverige och Norge att bilagorna 1 och 2 skall ha följande lydelse.


Bilaga 1
(Senaste lydelse TFS 1993:21. Ändringen innebär att Lutufallet utgår ur förteckningen.)

Förteckning över tullmyndigheter, vid vilka trafik expedieras med tillämpning av både svenska och norska bestämmelser


Slag av trafik1 På svensk sida2 På norsk sida (tollsted)

— — — — — —
L   Åsnes
L   Östby
— — — — — —

1 J = järnvägstrafik, L = landsvägstrafik.
2 Svinesund och Östersund är tullkammare. Övriga är tullstationer.


Bilaga 2
(Senaste lydelse TFS 1993:21.)

Förteckning över allmänna farvägar mellan Sverige och Norge samt svensk-norska tullvägar m. m.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Allmän farväg Tullmyndighet Trafiktillstånd kan sökas hos

väg nr/­sträckning svensk gränsort Svensk norsk tullmyndighet

1 2 3 4 5
— — — — — —
Järpliden —Posåsen Posåsen     se ovan väg 964 över Medskogen
Badstuknappen — Bråten Badstuknappen     se nedan väg 1047 över Rörbäcksnäs
62 Långflon     se nedan väg 1047 över Rörbäcksnäs
1048 Kroksätra     se nedan väg 1047 över Rörbäcksnäs
1047
1054
1056
Rörbäcksnäs
Grundforsen
Gördalen
  tsd Östby kl. 8—21
måndag— fredag, kl. 8—15
lördag, kl. 15—21
söndag
dtsd Kongsvinger
tk Karlstad
— — — — — —


Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den kom ut från trycket i Tullverkets författningssamling.