tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1993:41

beslutad den 16 september 1993
Utkom från trycket den 28 september 1993

Upphört: Författningen har upphört att gälla den 1 juli 2004 genom TFS 2004:2

Bemyndigande: 16 § verksförordningen (1987:110) och 11 § tullregisterförordningen (1990:179)


Generaltullstyrelsens föreskrifter
om systemförvaltning av tulldatasystemet

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att systemförvaltningen av tulldatasystemet skall bedrivas med den organisation och de befogenheter och åligganden för vissa befattningshavare som anges i den av Generaltullstyrelsen fastställda TDS-förvaltningshandboken.


Denna författning träder i kraft den 1 oktober 1993.