tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1993:28

beslutad den 8 juli 1993
Utkom från trycket den 20 juli 1993

Bemyndigande: 2 § förordningen (1991:1319) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Polen om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

Ansvarig enhet: avdelningen Brottsbekämpning, staben


Generaltullstyrelsens föreskrifter
om tillämpning av förordningen (1991:1319) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Polen om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

[Generaltullstyrelsen föreskriver] följande.

För tillämpning av överenskommelsen den 16 april 1991 mellan Sverige och Polen om ömsesidigt bistånd i tullfrågor gäller de föreskrifter som anges i bilaga.


Bilaga

Regler för tillämpningen av överenskommelsen mellan Sverige och Polen om ömsesidigt bistånd i tullfrågor

För tillämpningen av överenskommelsen om ömsesidigt bistånd i tullfrågor mellan Sverige och Polen har tullmyndigheterna i Sverige och Polen i enlighet med artikel 13 punkt 2 enats om följande.

Bistånd med indrivning

Bestämmelserna i artikel 13 punkt 1 om indrivning av tullfordringar skall endast tillämpas på tullfordringar, vilka överstiger 3.000 svenska kronor.


Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Tullverkets författningssamling.