tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1991:68

med ändringar i TFS 1987:50

beslutad den 20 december 1991
Utkom från trycket den 24 januari 1992

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla vid utgången av juni månad 2004 genom TFS 2004:2

Bemyndigande: 16 § verksförordningen (1987:1100)


Kungörelse
med föreskrifter om ändring i generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1987:50) med föreskrifter om ärenderegistrering, arkivvård och gallring m.m. i generaltullstyrelsen

Generaltullstyrelsen föreskriver [] att 2 och 10 §§ styrelsens kungörelse (TFS 1987:50) med föreskrifter om ärenderegistrering, arkivvård och gallring m. m. i generaltullstyrelsen skall ha följande lydelse.

2 §  Generaltullstyrelsen utser arkivansvarig. Denne är placerad på personalbyrån. På varje byrå utser byråchefen arkivredogörare. Vid behov utses särskild arkivredogörare för sektion.

Den arkivansvarige åligger:

att taga noga kännedom om gällande bestämmelser rörande arkivvården,

att ansvara för arkivbildningen och arkivvården inom generaltullstyrelsen,

att inför chefen för personalbyrån föredra ärenden rörande arkivvården,

att göra förslag rörande diarie/dossiéplaner, arkivbildningsplaner. gallring m. m. för såväl generaltullstyrelsen som tullstaten,

att ansvara för att föreskrivna uppgifter och förteckningar lämnas till riksarkivet,

att ta kontakt med riksarkivet vid beslut angående omorganisation eller omläggning av rutiner, vid anskaffandet av nya eller ändring av befintliga arkivlokaler samt eljest när speciella arkivfrågor uppstår,

att ansvara för att leveranser till riksarkivet verkställa på föreskrivet sätt,

att övervaka att bestämmelserna om skrivmateriel efterlevs,

att kontrollera att gällande arkivföreskrifter iakttagas på generaltullstyrelsens byråer samt tillhandagå byråerna med råd och upplysningar,

att hålla uppsikt över arkivlokalernas allmänna beskaffenhet och påtala eventuella brister,

att mottaga byråernas arkivhandlingar, som överlämnas till centralarkivet,

att biträda vid arkivsökningar,

att upprätta arkivförteckningar och signera volymer,

att tillse att föreskriven utgallring äger rum,

att medverka vid utrednings- och planeringsarbete inom arkivverksamheten.

Arkivredogörare åligger:

att enligt gällande direktiv ansvara för vården av byråns eller sektionens arkivhandlingar i närarkiv,

att tillse att aktrensning och arkivläggning sker på föreskrivet sätt,

att utföra den del av gallringen, som skall ske i fråga om närarkivet, iordningställa arkivhandlingar för inbindning, kartongläggning och etikettering samt vid tid, som fastställs i samråd med den arkivansvarige, leverera arkivhandlingar till centralarkivet.

10 §  Regler om val av skrivmateriel som uppfyller riksarkivets tekniska krav finns i riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1991:7) om val av produkter och kvalitetssystem.

Mediespecifika regler om framställning, hantering. förvaring och vård finns i riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om handlingar på olika medier, dels i RA-FS 1991:2 om framställning och hantering av pappershandlingar, dels i RA-FS 1991:3 om framställning och hantering av upptagningar för ADB (ADB-upptagningar) och dels i RA-FS 1991:4 om framställning och hantering av handlingar på mikrofilm.

Tekniska regler avseende produkter och kvalitetssystem finns i riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav inom olika medieområden.


Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1992.