tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1991:66

beslutad den 20 december 1991
Utkom från trycket den 24 januari 1992

Upphört: Författningen har upphört att gälla vid utgången av december 2003 genom TFS 2003:26

Bemyndigande: 3 § andra stycket förordningen (1984:988) med instruktion för tullverket och efter samråd med riksåklagaren


Generaltullstyrelsens kungörelse
med allmänna råd för deposition av böter vid smuggling

De allmänna råden kan i tillämpliga delar tjäna som vägledning vid meddelande om strafföreläggande.

Enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling utgör straffet för varusmuggling, utom beträffande narkotika, i normalfallen (1 §) böter eller fängelse i högst två år samt vid ringa brott (2 §) penningböter.

Beträffande varje i nedanstående tabell upptagna varuslag anges för olika kvantiteter de belopp eller det antal dagsböter, för vilka deposition bör ske. I fråga om ringa brott har i tabellen även tagits upp en kolumn för "övriga varor", för vilka böterna satts i relation till undandragen tull eller annan skatt (exempelvis mervärdeskatt, särskild varuskatt och jordbruksavgift).

Ringa brott

Tabell för beräkning av deposition


Spritdrycker

Antal liter Belopp

 
däröver
däröver
däröver

t.o.m. 1
t.o.m. 3
t.o.m. 5
t.o.m. 7

300 kr
600 kr
900 kr
1.200 kr

 


Vin

Antal liter Belopp

 
däröver
däröver
däröver

t.o.m. 2
t.o.m. 6
t.o.m. 10
t.o.m. 14

300 kr
600 kr
900 kr
1.200 kr

 


Starköl

Antal liter Belopp

 
däröver
däröver
däröver
däröver
däröver

t.o.m. 5
t.o.m. 10
t.o.m. 20
t.o.m. 30
t.o.m. 50
t.o.m. 70

300 kr
400 kr
500 kr
600 kr
900 kr
1.200 kr

 


Cigaretter, cigariller, cigarrer

Antal Belopp

 
däröver
däröver
däröver
däröver

t.o.m. 200
t.o.m. 600
t.o.m. 1.000
t.o.m. 1.600
t.o.m. 2.200

300 kr
400 kr
600 kr
900 kr
1.200 kr

 


Andra tobaksvaror

Antal gram Belopp

 
däröver
däröver
däröver
däröver

t.o.m. 800
t.o.m. 1.600
t.o.m. 2.400
t.o.m. 3.200
t.o.m. 4.800

300 kr
500 kr
700 kr
900 kr
1.200 kr

 


Övriga varor

Undandragna avgifter Belopp

 
däröver
däröver
däröver

t.o.m. 200 kr
t.o.m. 400 kr
t.o.m. 600 kr
t.o.m. 800 kr

300 kr
600 kr
900 kr
1.200 kr

 

Brott av normal svårighetsgrad


  Cigarretter, cigarrer och cigariller

styck

Andra tobaks­varor

gram

Sprit­drycker

liter

Vin

liter

Starköl

liter

Antal dagsböter

 
däröver
däröver
däröver
däröver
däröver
däröver
däröver
däröver

t.o.m. 4.000
t.o.m. 6.000
t.o.m. 8.000
t.o.m. 10.000
t.o.m. 12.000
t.o.m. 14.000
t.o.m. 16.000
t.o.m. 18.000
t.o.m. 20.000

8.000
12.000
16.000
20.000
24.000
28.000
32.000
36.000
40.000

11
14
17
20
23
26
29
32
35

25
30
35
40
45
50
55
60
65

80
90
100
110
120
130
140
150
160

50
60
80
90
100
110
120
140
150


Anmärkningar

1. Vid vilseledande i samband med tullbehandling eller vid olovlig befattning med smuggelgods skall tabellen inte tillämpas. Tabellen skall inte heller tillämpas, om smugglingen medför särskild fara från hälso- eller säkerhetssynpunkt eller särskild risk för spridning av djur- eller växtsjukdomar.

2. Är fråga om smuggling av flera varuslag skall deposition enligt tabellen för varje varuslag sammanläggas. Om varuslagen ryms inom tabellen för penningböter bör det sammanlagda beloppet dock inte överstiga 1.200 kronor. Om någon vid ett smugglingstillfälle gör sig skyldig till dels smuggling av varumängd/varuslag som enligt tabellen förskyller minst 50 dagsböter, dels av någon annan varumängd/varuslag som sett för sig enbart skulle ha förskyllt penningböter enligt tabellen får, om straffet för hela brottsligheten kan stanna vid dagsböter, det avgöras från fall till fall vilket belopp som bör deponeras. En hjälpregel kan vara att penningbotsbelopp upp till 500 kronor anses motsvara 10 dagsböter, belopp mellan 500 och 1.000 kronor anses motsvara 20 dagsböter och belopp mellan 1.000 och 2.000 kronor anses motsvara 30 dagsböter o.s.v. upp till maximalt 150 dagsböter för brottet i sin helhet.

3. Av riksåklagaren utfärdade allmänna råd för beräkningen av dagsbotsbeloppet vid strafföreläggande (RÅFS 1991:1) bör iakttas av berörda befattningshavare inom tullverket.

4. Vid beräkning av dagsboten skall i bruttointäkterna inräknas värdet av eventuella skattepliktiga förmåner bl.a. fri kost och logi för fartygsanställd.

5. I de fall tabellen eller de allmänna råden i övrigt inte ger ledning underställs frågan om deposition undersökningsledaren.


Denna kungörelse träder i kraft den 1 februari 1992. Genom kungörelsen upphävs generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1985:42) med allmänna råd för deposition av böter vid smuggling.