tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1991:33

med ändringar i TFS 1959:255

beslutad den 23 september 1991
Utkom från trycket den 10 oktober 1991

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 april 2005 genom TFS 2005:2

Bemyndigande: 12 § kungörelsen (1959:591) om gränstullsamarbete med Norge och efter samråd med toll- og avgiftsdirektoratet


Kungörelse
med föreskrifter om ändring i generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1959:255) om gränstullsamarbetet mellan Sverige och Norge

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att bilagan till kungörelsen (TFS 1959:255) om gränstullsamarbetet mellan Sverige och Norge skall ha följande lydelse.

Bilaga
(Senaste lydelse TFS 1989:43. Ändringen innebär att Kornsjö och Grue utgår ur förteckningen.)

Förteckning över tullanstalter, vid vilka trafik expedieras med tillämpning av både svenska och norska bestämmelser


Slag av trafik1 På svensk sida2 På norsk sida (tollsted) 

L Svinesund Svinesund
L Högen  
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
L Vittjärn  
L   Åsnes
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

1 J = järnvägstrafik, L = landsvägstrafik.
2 Charlottenberg är tullkammare och Östersund distriktstullkammare. Övriga är tullstationer.


Denna kungörelse träder i kraft den 1 oktober 1991.