tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1990:44

med ändringar i TFS 1976:127

beslutad den 20 december 1990
Utkom från trycket den 18 januari 1991

Bemyndigande: 15 § trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, Kompetenscenter Klarering


Kungörelse
med föreskrifter om ändring i generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1976:127) med närmare föreskrifter om försäkring på motorfordon som införts för tillfälligt brukande i riket

[Generaltullstyrelsen föreskriver] i fråga om styrelsens kungörelse (TFS 1976:127) med närmare föreskrifter om försäkring på motorfordon som införts för tillfälligt brukande i riket att 3 § och bilaga B till kungörelsen skall ha följande lydelse.

3 §  Gränsförsäkring som — — — för motorcykel.

Försäkringskort som — — — kortet utfärdats.

För icke — — — inhägnat tävlingsområde.

Med "tilhenger" — — — avses släpvagn.

Vid införsel av fordon som beräknas kvarstanna i landet högst 30 dagar skall minimipremie erläggas. Anges längre vistelsetid skall premie uttas för den uppgivna tiden.

Har trafikförsäkringspremie — — — tillämpas därvid.

(Senaste lydelse TFS 1986:41.)


Bilaga B


Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1991. Följande övergångsbestämmelser skall tillämpas.

1. Har motorfordon införts till det finsk-norsk-svenska gränsförsäkringsområdet före den 1 januari 1991 och premie erlagts även för viss tid efter ikraftträdandet av den nya bestämmelserna skall för sistnämnda tid inte tas ut skillnadspremie.

2. Skall efter ikraftträdandet av de nya bestämmelserna vid återutförsel eller förtullning av motorfordon försäkring tecknas eller felande premie betalas, skall för tiden intill utgången av december 1990 premien beräknas enligt nu gällande tariff och för tiden därefter enligt den nya tariffen.

3. Intill dess att de nya D-korten kommer tullmyndighet tillhanda får D-kort med äldre tariffer användas.