tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1990:18

beslutad den 21 mars 1990
Utkom från trycket den 25 april 1990

Upphört: Författningen har upphört att gälla den 1 juli 2004 genom TFS 2004:2

Bemyndigande: 16 § verksförordningen (1987:1100)


Generaltullstyrelsens kungörelse
med föreskrifter om utfärdande av intyg att en vara är införd till Sverige

Om en resande för att kunna förete bevis för utländsk myndighet att en vara är införd i Sverige begär att en tullmyndighet skall utfärda intyg härom, bör han upplysas om att en i Sverige utfärdad tullräkning eller motsvarande handling i regel torde godtagas som sådant bevis. Om särskilt intyg ändå begärs, skall det utfärdas på blanketten "Bevis om inkommet gods" (Tv 760.4), vilket i sådant fall också innebär att tullsedel utfärdas för varan. Andra slags intyg, t.ex. intyg att vara uppvisats för tullmyndighet, skall i detta sammanhang inte utfärdas.


Denna kungörelse träder i kraft en vecka efter den dag då kungörelsen enligt uppgift på den kom ut från trycket i Tullverkets författningssamling.