tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1990:16

med ändringar i TFS 1986:72

beslutad den 12 mars 1990
Utkom från trycket den 5 april 1990

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla vid utgången av april månad 2005 genom TFS 2005:5

Bemyndigande: 84 § tullförordningen (1987:1114)


Kungörelse
med föreskrifter om ändring i generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1986:72) med föreskrifter om handräckning för brytande av tullförsegling

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att punkterna 2, 5 — 7 och 9 — 11 i kungörelsen (TFS 1986:72) med föreskrifter om handräckning för brytande av tullförsegling skall ha följande lydelse.

2. Handräckning vid brytande av tullförsegling skall främst komma i fråga när det gäller fordon, containrar och andra lastenheter som ankommer med tullgods till tullupplag, provianteringslager, frihamn eller exportbutik. I övrigt får sådan handräckning begäras endast i särskilda fall.

5. Tullmyndighet får begära handräckning endast av sådan förtroendeman vid företaget som tillsynsmyndigheten för tullupplaget, provianteringslagret, frihamnen eller exportbutiken godkänt för uppdraget.

6. Tillsynsmyndigheten skall meddela förtroendeman till vilken enhet inom myndigheten denne skall vända sig med begäran om att få bryta tullförsegling.

7. Medgivande att bryta tullförsegling meddelas muntligt av tillsynsmyndigheten. Sådant medgivande kan även meddelas genom anteckning på transiteringshandling, fordonsanmälan eller motsvarande handling.

9. Innehavaren av tullupplag, provianteringslager, frihamn eller exportbutik skall ge utsedd förtroendeman den information om uppdragets innebörd som är nödvändig för att denne skall kunna utföra uppdraget på ett från tullsynpunkt tillfredsställande sätt. Tillsynsmyndigheten skall förvissa sig om att förtroendemannen fått sådan information.

10. Det åligger förtroendeman att följa föreskrifterna i denna kungörelse och i övrigt följa instruktioner som meddelas av tullmyndigheten. Tillsynsmyndighet skall med omedelbar verkan återkalla godkännandet av en förtroendeman, om denne inte följer föreskrifterna och instruktionerna.

11. Hos tillsynsmyndigheten skall föras särskild redovisning av begärd handräckning, varav framgår vilken person som fått uppdraget, tjänsteman som meddelat beslutet, beslutsdatum, lastenhetens registreringsnummer eller motsvarande, kollis antal och slag, kvantitet och inlastningsland. Hos tullupplag, provianteringslager, frihamn eller exportbutik skall föras en motsvarande redovisning.

Redovisning av uppdrag skall ske enligt av generaltullstyrelsen fastställt formulär (Tv 706.6).


Denna kungörelse träder i kraft två veckor efter den dag då kungörelsen enligt uppgift på den kom ut från trycket i Tullverkets författningssamling.