tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1989:15

beslutad den 22 juni 1989
Utkom från trycket den 5 juli 1989

Upphört: Författningen har upphört att gälla den 1 juli 2004 genom TFS 2004:2

Bemyndigande: 16 § verksförordningen (1987:1100) och i samråd med kustbevakningen


Generaltullstyrelsens kungörelse
med föreskrifter om tullverkets medverkan vid uppbörd av vattenföroreningsavgift

1 §  Tullmyndigheterna skall för kustbevakningens räkning uppbära och redovisa vattenföroreningsavgifter enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot vattenförorening från fartyg.

2 §  I fråga om debitering och uppbörd av vattenföroreningsavgift och vite och om mottagande av säkerhet för vattenföroreningsavgift skall inom tullverket tillämpas avsnitten 8, 9 och 10 i styrelsens provisoriska föreskrifter och allmänna råd (TFS 1983:67) för handläggningen inom tullverket av frågor om vattenföroreningsavgift i den lydelse nämnda författning hade den 30 juni 1988.


Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1989.