tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1987:45

med ändringar i TFS 1976:127

beslutad den 17 december 1987
Utkom från trycket den 12 januari 1988

Bemyndigande: 15 § trafikförsäkringsförordningen (1976:359)

Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, Kompetenscenter Klarering


Kungörelse
med föreskrifter om ändring i generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1976:127) med närmare föreskrifter om försäkring på motorfordon som införts för tillfälligt brukande i riket

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att bilaga B till styrelsens kungörelse (TFS 1976:127) med närmare föreskrifter om försäkring på motorfordon som införts för tillfälligt brukande i riket skall ha ändrad lydelse på sätt som framgår av härvid fogad bilaga.

Bilaga B
(Senaste lydelse TFS 1984:3.)


Denna kungörelse träder i kraft den l januari 1988. Följande övergångsbestämmelser skall tillämpas

1. Har motorfordon införts till det finsk-norsk-svenska gränsförsäkringsområdet före den 1 januari 1988 och premie erlagts även för viss tid efter ikraftträdandet av de nya bestämmelserna skall för sistnämnda tid ej uttas skillnadspremie.

2. Skall efter ikraftträdandet av de nya bestämmelserna vid återutförsel eller förtullning av motorfordon försäkring tecknas eller felande premie betalas, skall för tiden intill utgången av december 1987 premien beräknas enligt nu gällande tariff och för tiden därefter enligt den nya tariffen.