tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1987:9

beslutad den 15 april 1987
Utkom från trycket den 29 april 1987

Upphört: Författningen har upphört att gälla vid utgången av april månad 2005 genom TFS 2005:5

Bemyndigande: 83 § tullstadgan (1973:671)


Generaltullstyrelsens kungörelse
med förteckning om behandlingen av kurirpost m.m.

Kurirförsändelse

1 §  Bestämmelser om kurirpost finns bl.a. i artikel 27 i Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser respektive artikel 35 i Wienkonventionen om konsulära förbindelser. Dylik försändelse, som i det följande benämns diplomatisk kurirförsändelse, skall enligt nämnda artiklar vara försedd med synliga, yttre märken som anger dess natur.

Enligt uppgift från utrikesdepartementets rättsavdelning definieras en diplomatisk kurirförsändelse som antingen en förseglad väska eller säck, som medförs av kurir försedd med officiell handling vari hans ställning intygas (i det följande benämnd "A-post") eller paket, låda eller annat dylikt (obeledsagat) kolli, som förseglats (i det följande benämnt "Bpost"). En bil eller en container kan därför inte utgöra en diplomatisk kurirförsändelse.

Diplomatisk kurirförsändelse får enligt nämnda konventioner innehålla endast handlingar eller föremål avsedda för tjänstebruk. Vapen får enligt gällande regler inte finnas i kurirförsändelse även om vapnet är avsett för tjänstebruk.

Införsel/utförselort

2 §  Diplomatisk kurirförsändelse får underkastas annan tullklarering än transitering endast på följande orter:

Flygplatser

Stockholm/Arlanda

Göteborg/Landvetter

Malmö/Sturup

Norrköping/Kungsängen

Jönköping/Axamo

Sundsvall/Härnösand

Luleå/Kallax

Hamnar

Stockholm (frihamnen)

Göteborg (tullavdelningen Masthuggskajen, Tysklands-terminalen)

Malmö (Limhamn)

Anmälan i förväg m.m.

3 §  På Stockholm—Arlanda flygplats gäller följande rutiner.

1. Föranmälan av inkommande och utgående A-post skall enligt luftfartsverkets föreskrifter ske två timmar i förväg till luftfartsverkets bevakningscentral (telefon 08-7976666). Om en i förväg inlämnad tidtabell följs behöver föranmälan göras endast om avvikelse från i tabellen angivna tider sker.

2. Föranmälan av transportmedel med inkommande och utgående B-post skall ske två timmar i förväg till tullverkets sambandsexpedition (telefon 08-7803490). Om en i förväg inlämnad tidtabell följs behöver föranmälan göras endast om avvikelse från i tabellen angivna tider sker.

3. Utgående A-post skall enligt luftfartsverkets föreskrifter föras ut till väntande flygplan via säkerhetskontrollen i avgångshallen. Utgående Bpost skall föras till flygplanet via tullupplag.

4. Inkommande A-post skall föras in via tullfiltret i ankomsthallen och inkommande B-post via tullupplag.

Beträffande flygplatser och hamnar på övriga i 2 § nämnda orter skall föranmälan enligt punkten 2 göras till tullmyndighet på orten.

Tullkontroll

4 §  Om det finns välgrundad anledning att anta att diplomatisk kurirförsändelse innehåller vapen eller andra föremål, som inte får finnas i dylik försändelse, får tullmyndigheten (lägst bevakningsledare) besluta om besiktning med hjälp av mekanisk detektoranordning och/eller hund. Besiktningen skall ske i närvaro av representant för den sändande staten.

Om misstanke kvarstår efter sådan besiktning skall tullmyndigheten underrätta utrikesdepartementet härom. Departementet kommer sedan att underrätta vederbörande beskickning, konsulat eller internationell organisation om misstanken och därvid anhålla att försändelsen endera öppnas för kontroll av innehållet eller återtas av den sändande staten. Representant för vederbörande stat eller organisation skall beredas tillfälle att närvara vid sådan kontroll.


Denna kungörelse träder i kraft den 1 maj 1987.